Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Unwaith inni ddod i benderfyniad ynglŷn â’ch hawliad?

Wedi inni dderbyn yr holl wybodaeth sydd ei hagen arnom inni wneud penderfyniad ynglŷn â’ch hawliad mae’n ofynnol arnom i:

Fodd bynnag, nid oes raid inni wneud penderfyniad ar hawliad:

Os gwneir cais heb y dystiolaeth angenrheidiol i brofi a oes gennych hawl i fudd-dal, fe wnawn benderfyniad ar sail y wybodaeth sydd gennym. Ym mhob achos byddwn yn cymryd nad ydych yn cwrdd â’r amodau i hawlio a byddwn yn eich hysbysu o’r penderfyniad hwn.

Beth fydd yr hysbysiad penderfyniad yn ei ddweud?

Mae’n statudol ofynnol arnom i gynnwys y wybodaeth ganlynol yn eich llythyr penderfyniad:

Beth ydw i’n wneud os ydw i’n anghytuno gyda’ch penderfyniad?

Os ydych yn anghytuno â’r penderfyniad a anfonwn atoch ynghylch eich Budd-dal Tai a Budd-dal y Dreth Gyngor, gallwch ofyn i ni edrych ar y penderfyniad hwnnw eto neu gallwch apelio at dribiwnlys annibynnol sy’n cael ei redeg gan y Gwasanaeth Tribiwnlysoedd.

Rhaid i chi ysgrifennu a dweud wrthym pam y credwch fod eich penderfyniad budd-dal yn anghywir, ac a hoffech i ni edrych eto ar eich hawliad neu ei drosglwyddo i’r Gwasanaeth Tribiwnlysoedd, cyn pen mis o’r dyddiad ar y llythyr sy’n egluro ein penderfyniad.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Byddwn yn edrych drwy eich hawliad unwaith eto, gan ystyried unrhyw wybodaeth bellach. Byddwn yn penderfynu a oes modd ailystyried y penderfyniad gwreiddiol a byddwn yn ysgrifennu atoch i roi gwybod ichi ein bod wedi dod i benderfyniad newydd. Os ydym yn ailystyried ein penderfyniad gwreiddiol byddwch yn derbyn llythyr penderfyniad budd-dal newydd a hawliau apêl newyd.

Wrth inni ailystyried y penderfyniad, gohirir y terfyn amser o fis ar gyfer apeliadau.

Os penderfynwn na fyddwn yn newid ein penderfyniad neu ein bod yn penderfynu talu llai o fudd-dal a’ch bod eisoes wedi gofyn inni gyfeirio’r achos i’r Gwasanaeth Tribiwnlys yna byddwn y gwneud hynny.

Os penderfynwn na fyddwn yn newid ein penderfyniad neu ein bod yn penderfynu talu llai o fudd-dal, ac nad ydych wedi gofyn inni gyfeirio’r achos i’r Gwasanaeth Tribiwnlys, bydd y terfyn amser o fis sydd wedi ei ohirio yn ail-ddechrau o ddyddiad y penderfyniad gwreiddiol, gan anwybyddu’r amser rhwng derbyn eich cais a’i ateb. Mae hyn yn golygu nad ydych yn colli’r hawl i broses apêl annibynnol drwy ofyn yn gyntaf i’r Cyngor edrych unwaith eto ar y penderfyniad.

Y Gwasanaeth Tribiwnlysoedd

Os bydd eich apêl yn cael ei drosglwyddo i’r Gwasanaeth Tribiwnlysoedd byddwch yn derbyn copi o achos y Cyngor a dylech ei ddarllen yn ofalus. Os nad ydych yn ei ddeall gallwch ofyn i ni ei egluro neu gael cymorth gan ganolfan gynghori neu gyfreithiwr. Byddwch hefyd yn derbyn ffurflen TAS1 yn gofyn i chi a ydych yn dymuno cael delio â’ch apêl yn ysgrifenedig neu drwy fynychu’n bersonol. Mae gennych 14 diwrnod i ddychwelyd eich ffurflen TAS1.

Os dewiswch fynychu gwrandawiad yr apêl yn bersonol gallwch fynd â rhywun gyda chi i’ch helpu i gyflwyno’ch achos, fel cyfreithiwr neu gyfaill. Fel arfer bydd rhywun o’r Cyngor yno i gyflwyno ein hachos ni ac fe all Aelodau’r Tribiwnlys eich holi ynghylch pam y credwch fod penderfyniad y Cyngor yn anghywir.

Os dewiswch beidio â mynychu’r gwrandawiad, bydd y tribiwnlys yn gwneud penderfyniad ynghylch eich apêl ar sail eich tystiolaeth ysgrifenedig.

Yn y ddau fath o wrandawiad, bydd aelodau’r Tribiwnlys yn edrych ar y dystiolaeth, y gyfraith a’r amgylchiadau ar yr adeg y gwnaethom y penderfyniad yr ydych yn apelio yn ei erbyn. Byddant yn ysgrifennu atoch, ac at y Cyngor gyda’u penderfyniad, a bydd y Cyngor yn ei weithredu ar unwaith.