Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Person hunangyflogedig – Fedra i hawlio?

Yr ateb syml yw cewch, gan gymryd bod eich enillion yn ddigon isel.

Noder nad yw’r adran ganlynol sy’n berthnasol i annibynyddion sy’n hunangyflogedig.

Sut ydych chi’n penderfynu beth yw fy enillion hunangyflogedig?

Bydd eich incwm a’ch treuliau yn cael eu hamcangyfrifo mewn perthynas â “chyfnod asesu”. Y cyfnod hwn fydd beth bynnag fydd yn briodol i bennu’r asesiad mwyaf cywir o’ch incwm wythnosol cyfartalog cyfredol. Fel arfer byddwn yn gofyn am fanylion eich incwm a’ch treuliau (eich cyfrifon) am y deuddeg mis diwethaf ond mae sawl eithriad i’r rheol hon.

Rwyf wedi bod yn hunangyflogedig am lai na 12 mis.

Byddwn yn penderfynu beth yw eich incwm ar sail y cyfnod sy’n cynrychioli’n gywir eich enillion cyfredol. Yn amlwg ni fyddai’n briodol inni ofyn am gyfrifon 12 mis am y gallai hyn eich rhoi chi mewn caledi ariannol.

Dim ond newydd sefydlu fy musnes wyf i.

Wrth reswm ni fydd gennych gyfrifon eto, ac felly, bydd angen inni wneud amcangyfrif o’ch incwm hunangyflogedig ar sail y wybodaeth a rowch inni ynglŷn â’ch incwm a’ch gwariant tebygol. Byddwn yn gyrru pro-forma atoch er mwyn ichi ei llenwi a byddwn yn gwneud asesiad interim i’w adolygu wedi cyfnod o 3 mis. Bryd hynny bydd gennych ryw fath o syniad ynglŷn â’ch incwm a’ch gwariant.

Noder fod y pro-forma ar gyfer incwm hunangyflogedig ar gael i’w lawr lwytho yn ein hadran “Ffurflenni Hawlio a Pro-forma”.

Rwyf newydd brofi digwyddiad fu’n niweidiol i’m busnes.

Os ydych newydd golli cwsmer mawr, wedi newid i oriau gweithio byr, neu wedi profi unrhyw ddigwyddiad niweidiol arall sydd wedi effeithio’ch enillion yna mae’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i’r Cyngor pryd y digwyddodd hyn a byddwn yn ystyried hyn wrth amcangyfrifo’ch enillion cyfredol. Hefyd byddwn yn gofyn am fanylion incwm a gwariant sy’n gynrychioliadol o’ch amgylchiadau newydd. Os digwydd i’r amgylchiadau busnes yma newid er gwell, yna byddwn unwaith eto am wybod pryd ddigwyddodd hyn, a beth yw eich incwm a’ch gwariant newydd.

Fedrwch chi fynd yn ôl yn ddiweddarach i adolygu eich amcangyfrifon?

Unwaith inni benderfynu beth yw eich enillion hunangyflogedig ni wanhawn fynd yn ôl i’w hail-werthuso heblaw bod y penderfyniad a wnaed yn anghywir o achos camddealltwriaeth neu ffaith neu ddeddf, neu am inni wneud camgymeriad swyddogol, neu am i chi ein hysbysu o newid perthnasol i’ch amgylchiadau. Ni fyddwn yn ailasesu’r budd-dal a gewch pan dderbyniwn eich cyfrifon am y flwyddyn ganlynol heblaw bod rheswm arwyddocaol i gredu eich bod chi wedi ein camarwain ynghylch eich incwm er mwyn hawlio budd-dal ychwanegol; os felly mae’n bosib eich bod wedi derbyn gormod o fudd-dal a bydd yn rhaid i ni ei adennill.

Incwm, Cyfalaf a Threuliau

Byddwn yn ystyried dim ond yr incwm a gawsoch o’ch cyflogaeth. Bydd unrhyw fath arall o incwm i’ch busnes yn cael ei drin yn unol â beth ydyw ac yn ôl rheolaethau’r budd-dal.

Byddwn yn diystyru asedau eich busnes fel cyfalaf, pa un ai a ydych yn berchen arnynt yn gyfan gwbl neu’n rhannol, tra bo’r busnes yn masnachu a bod yr asedau yn eiddo i’r cwmni wrth iddo fasnachu. Os yw’ch busnes wedi peidio â masnachu yna byddwn yn caniatáu cyfnod addas i chi waredu’r asedau cyn inni eu hystyried i fod yn asedau cyfalaf i chi. Os ydych yn sâl neu’n anabl byddwn hefyd yn diystyru eich asedau busnes am gyfnod sy’n rhesymol ichi ddychwelyd i’ch gwaith hunangyflogedig.

Mae treuliau cyflogaeth yn cael eu trin yn ddibynnol ar natur y draul dan sylw. Nid yw’r mathau o dreuliau a ganiateir yn niferus nac ychwaith yn gymhleth, a byddwn yn rhoi gwybod ichi pan ddown i benderfyniad ynglŷn â’ch enillion hunangyflogedig pa dreuliau a ganiatawyd yn eich asesiad.

Cyfraniadau Pensiwn

Os ydych yn gwneud cyfraniadau i gynllun pensiwn personol neu flwydd-dal ar gyfer pensiwn ymddeoliad ar eich cyfer chi neu bartner (gan gymryd bod y cynllun yn un a gymeradwyir gan Gyllid y Wlad), byddwn yn didynnu hanner y cyfraniadau o’ch enillion hunangyflogedig gros. Ni allwn ddidynnu cyfraniadau cyfandaliad a wnaed.