Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Credyd Cynhwysol

Credyd Cynhwysol yn cael ei Wasanaethu’n Llawn

Mae gwasanaeth byw Credyd Cynhwysol wedi bod yn gweithredu yn Wrecsam ers mis Mawrth 2015 gan ddarparu cymorth ariannol i aelwydydd ag incwm isel, a fyddai fel arfer wedi hawlio Lwfans Ceisio Gwaith.

Hawliadau Newydd

O 4 Hydref 2017 fodd bynnag, mae Credyd Cynhwysol yn ehangu i'r holl hawlwyr newydd. Gelwir hyn yn Gredyd Cynhwysol gwasanaeth llawn ac mae'n disodli'r chwe budd-dal etifeddol canlynol.

Mae hyn yn golygu nad ydych yn gallu gwneud hawliad ar gyfer Budd-Dal Tai, ond byddwch yn gallu hawlio Credyd Cynhwysol. Mae swm eich Credyd Cynhwysol yn dibynnu ar eich amgylchiadau a’ch incwm. Mae eich taliad Credyd Cynhwysol wedi’i ffurfio o lwfans safonol sylfaenol ac unrhyw symiau ychwanegol all fod yn gymwys i chi. Os yn briodol, efallai y gallwch gael mwy o arian i’ch helpu i dalu eich costau tai, bydd y swm y byddwch yn ei gael yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Nodwch os oes gennych fwy na 3 o blant, ni allwch hawlio Credyd Cynhwysol ar hyn o bryd a byddai angen i chi wneud cais am fudd-daliadau etifeddol.

Os ydych yn byw mewn tŷ gyda chefnogaeth, ni fydd eich hawliad am Gredyd Cynhwysol yn cynnwys unrhyw gostau tai. Bydd angen i chi hawlio Budd-Dal Tai gan y Cyngor o hyd.

Am ragor o wybodaeth ewch i: www.gov.uk/universalcredit

Mudo Naturiol

Digwydd hyn pan fyddwch yn adrodd am newid amgylchedd cymwys i’ch budd-dal etifeddol. Mae rhai enghreifftiau a allai ddechrau hawliad i Gredyd Cynhwysol yn cynnwys:

Sut ydw i’n hawlio Credyd Cynhwysol?

Mae’r llywodraeth yn disgwyl i bron bawb hawlio a rheoli eu Credyd Cynhwysol ar-lein. I hawlio Credyd Cynhwysol, rhaid i chi sefydlu cyfrif Credyd Cynhwysol i gwblhau'r cais. Byddwch hefyd yn rheoli eich cais drwy'r cyfrif hwn, felly bydd angen i chi gael mynediad rheolaidd ar-lein er mwyn cadw statws eich amgylchiadau’n ddiweddar a sicrhau eich bod yn cael eich talu'n gywir

Mae cyfrifon Credyd Cynhwysol wedi’u dylunio i weithio'r un mor dda ar gyfrifiaduron, tabledi a ffonau clyfar.

I sefydlu a chynnal eich cyfrif, bydd angen y canlynol arnoch:

I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen isod i wylio fideo (cyswllt allanol) sy’n egluro sut i hawlio Credyd Cynhwysol.

Codau post

O 4 Hydref 2017, bydd gwasanaeth digidol Credyd Cynhwysol yn cwmpasu’r codau post canlynol yn Wrecsam:

Bydd yr ardaloedd cod post canlynol yn mynd yn fyw gyda'r gwasanaeth digidol Credyd Cynhwysol ym mis Chwefror 2018

Cymorth gyda thaliad neu rent

Bydd yr elfen costau tai Credyd Cynhwysol, sy’n disodli’r Budd-dal Tai, yn cael ei thalu’n uniongyrchol i chi, yn hytrach na’i thalu i’ch landlord, fel sy’n digwydd yn y rhan fwyaf o achosion gyda hawlwyr Budd-dal Tai presennol. Fodd bynnag, gall y tenantiaid hynny sydd angen cefnogaeth cyllidebu neu sy’n mynd i ôl-ddyledion rhent ar ôl mis neu ddau, gael eu helfen rhent ac ôl-ddyledion rhent wedi'u talu'n uniongyrchol i'r landlord am gyfnod dros dro.

Sut mae Credyd Cynhwysol yn cael ei dalu?

I gael Credyd Cynhwysol, bydd angen cyfrif gyda Banc, Cymdeithas Adeiladu neu Undeb Credyd arnoch. Efallai na fydd cyfrifon cerdyn Swyddfa'r Post yn gallu derbyn taliad Credyd Cynhwysol.

Cymorth a chefnogaeth ychwanegol gyda Chredyd Cynhwysol

Mae’r llywodraeth yn cydnabod y bydd symud i un taliad aelwyd misol yn newid sylweddol i’r ffordd y caiff y rhan fwyaf o fudd-daliadau eu talu ar hyn o bryd, ac mae wedi cyflwyno Trefniadau Talu Amgen sy’n darparu’r cymorth canlynol dros dro os cewch eich nodi fel un sydd angen cefnogaeth ychwanegol:

Cefnogaeth Cyllidebu Personol

Cewch gynnig Cefnogaeth Cyllidebu Personol os ydych yn cael eich ystyried yn ddiamddiffyn ac angen cyngor ariannol i’ch helpu i reoli eich arian bob mis, a thalu eich biliau ar amser. Gallwch gael cefnogaeth unrhyw bryd, unwaith y bydd eich hawliad am Gredyd Cynhwysol wedi’i wneud. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am hyn, anfonwch e-bost at UCPBS@wrexham.gcsx.gov.uk

Cefnogaeth â Chymorth Digidol

Gallwch gael cymorth wrth wneud hawliad ar-lein, diweddaru eich cyfrif a nodi newid mewn amgylchiadau.

Er bod cefnogaeth ar gael mewn nifer o leoliadau, mae nifer o leoliadau lle mae mynediad heb gymorth ar gael hefyd, felly os nad oes angen cefnogaeth arnoch i wneud hawliad, gallech ymweld ag unrhyw un o'r cyfeiriadau hyn i hawlio Credyd Cynhwysol.

Lleoliadau heb gefnogaeth:

Lleoliadau gyda chefnogaeth:

Gostyngiad Treth y Cyngor

Nodwch nad ydyw Credyd Cynhwysol yn cynnwys unrhyw gymorth tuag at eich Treth Gyngor. Felly bydd angen i chi ymgeisio am gymorth gyda'ch Treth Gyngor ar-lein.

Taliadau Tai Dewisol

Mae Taliadau Tai Dewisol yn daliadau a wneir gan y Cyngor i bobl sy'n cael Credyd Cynhwysol (Elfen Dai), ond a all fod angen rhagor o gymorth o hyd gyda'u Costau Tai.

Anfonwch e-bost at HousingBenefits@wrexham.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth

Prydau Ysgol Am Ddim

Efallai hefyd bod gennych hawl i gael Prydau Ysgol Am Ddim os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol. Dylech ddarparu'r wybodaeth hon pan fyddwch yn hawlio Gostyngiad Treth y Cyngor neu gysylltu â freeschoolmeals@wrexham.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Mwy am y broses hawlio Credyd Cynhwysol ar-lein.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais am Gredyd Cynhwysol, ewch i:
www.gov.uk/universalcredit