Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Pwy all hawlio Budd-dal Treth Cyngor?

I fod yn gymwys i hawlio Budd-dal Treth Cyngor rhaid ichi fod yn atebol i dalu Treth Cyngor ar gyfer yr eiddo yr ydych yn byw ynddo ar hyn o bryd.

I gael eich ystyried i fod yn atebol i dalu Treth Cyngor rhaid ichi fod dros 18 mlwydd oed ac yn byw yn y tŷ hwn yn unig, neu’n byw ynddo ran fwyaf o’r amser. Ni all unrhyw un dan 18 mlwydd oed hawlio Budd-dal Treth Cyngor tan 8 wythnos cyn eu 18fed pen-blwydd.

Os ydych yn digwydd byw gyda grŵp o ffrindiau neu berthnasau (ond nid eich partner cyfredol), a bod gennych hawl cyfartal i breswylio yn yr eiddo, fe’ch ystyrir i fod yn atebol ar y cyd am y Dreth Cyngor. Yn yr achosion hyn byddwch dim ond yn gallu hawlio Budd-dal Treth Cyngor mewn cyfrannedd i’ch atebolrwydd (os yw dau ffrind yn rhannu tŷ yn gyfartal byddwn yn ystyried eu bod ill dau yn atebol am 50% o’r tâl a godir).

Os yw’r eiddo yr ydych yn atebol ar ei gyfer yn wag ni fedrwch hawlio Budd-dal Treth Cyngor, ond mewn llawer o achosion mae’n bosib y bydd yr eiddo wedi ei eithrio dros dro o’r tâl.

Pobl sydd wedi eu heithrio fel rheol rhag gorfod talu Treth Cyngor ac felly’n hawlio Budd-dal Treth Cyngor yw:

Yn yr amgylchiadau uchod y tenant cyfreithiol neu berchennog yr eiddo fydd y person atebol.