Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyllideb

Mae’r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth am lyfr cyllideb Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, sy’n cynnwys cynigion gwario cyllid pob un o wasanaethau Cyngor y Fwrdeistref Sirol am y flwyddyn ariannol.

Mae copïau o’r llyfr cyllideb fanwl ar gael yn eich llyfrgell leol.

Mae'r wybodaeth ganlynol yn rhoi crynodeb o gyllideb

1. Mae’r broses cynllunio cyllideb awdurdodau lleol yn Wrecsam, fel pob man arall, angen barn ar y cychwyn cyntaf ynghylch rhagolygon cyllideb y Cyngor yn seiliedig ar ddangosyddion economaidd cenedlaethol a chyfansymiau cynllunio llywodraeth ar gyfer gwariant awdurdodau lleol.

2. Amlinellwyd proses cynllunio cyllideb ac amserlen ar gyfer 2017/18 i aelodau mewn adroddiad gwybodaeth ym mis Ebrill 2016. Mewn gweithdy cyllideb i holl staff ar 9 Mehefin 2016 cafodd yr aelodau wybod am ddiffyg posib yn y gyllideb o oddeutu £27m dros y tair blynedd nesaf, £7.8m ohono yn berthnasol i flwyddyn ariannol 2017/18. Cynigwyd yn hwyrach na fyddai chwyddiant cyffredinol yn cael ei ddyrannu i wasanaethau gan leihau’r diffyg i £5m.

3. Cafodd cynigion ar gyfer arbedion eu llunio cyn yr haf ac ymgymerwyd ag ymgynghoriad cyhoeddus trwyadl yn yr hydref. Defnyddiwyd gwahanol brosesau yn yr ymgynghoriad gan gynnwys cyfarfodydd gyda grwpiau gwahanol, arolwg ar-lein, y cyfryngau cymdeithasol a phresenoldeb wyneb i wyneb yn y farchnad ar ddydd Llun. Cafodd canlyniadau barn dros 1,000 o bobl a gasglwyd fel rhan o’r drafodaeth Penderfyniadau Anodd eu hystyried gan Aelodau cyn y Nadolig. Roedd cefnogaeth gyffredinol gan y cyhoedd i’r holl gynigion ar arbedion.

4. Mae cynlluniau ariannol tymor canolig y Cyngor wedi cael eu datblygu gan ddefnyddio'r aramedrau canlynol:

5. Bydd y cynllun ariannol tymor canolig yn cael ei adolygu o bryd i'w gilydd.

Adolygiad o'r Flwyddyn Gyfredol 2016/17

6. Roedd y gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gyfyngedig i £224,068,633.

7. Mae'r gyllideb wedi cael ei monitro a'i rheoli'n ofalus yn ystod y flwyddyn yn unol â'r gweithdrefnau a gymeradwywyd gan y Cyngor. Cafodd nifer o bwysau gwasanaeth a chostau cynyddol eu nodi’n gynnar yn y flwyddyn ariannol a chytunwyd y dylai’r swyddogion gymryd camau i reoli gwariant ac i gadw gwariant y gwasanaeth o fewn cyfansymiau'r gyllideb arian parod cyfyngedig a gymeradwywyd.

8. Bydd yr holl gyllidebau yn parhau i gael eu harchwilio yn ofalus yn unol â'r gweithdrefnau y cytunwyd arnynt ac adroddir ar y canlyniad go iawn yn yr haf. Yn unol â rheolau cyllidebu arian parod cyfyngedig, mae'n bosibl cario unrhyw orwario neu danwario drosodd i 2017/18.

Setliad Refeniw Llywodraeth Cymru (LlC)

9. Mae'r dyraniad grant i awdurdodau unigol yn dibynnu ar y fformiwla asesu gwariant safonol (SSA). Roedd y newidiadau mwyaf arwyddocaol i ddyraniad grant 2017/18 o ran y fformiwla a gymhwyswyd i fesur teneurwydd Gwasanaethau Cymdeithasol Personol a symud o amcanestyniadau poblogaeth o 2011 i 2014 yn y cyfrifiadau setliad. Fe gafodd y ddau fesur yma effaith negyddol ar gyfran Wrecsam o’r dyraniad llawn.

10. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fanylion y setliad refeniw terfynol ar gyfer awdurdodau lleol ar 21 Rhagfyr 2016. Rhoddodd y setliad gynnydd grant o 0.2% ar gyfartaledd (ar ôl ystyried trosglwyddiadau grantiau) i awdurdodau lleol yng Nghymru a chyfran Wrecsam o’r gostyngiad oedd 0.5%.

11. Mae Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 yn rhoi'r pŵer i’r Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol i gyfyngu neu gapio gofyniad cyllidebol unrhyw awdurdod lleol y mae'n ystyried yn ormodol. Nid oes unrhyw gyhoeddiad yn ymwneud â rhagdybiaethau ynghylch lefel gwariant y Cyngor ar gyfer 2017/18 wedi’i wneud. Mae asesiad o wariant safonol y Cyngor sef yr asesiad tybiannol at ddibenion dosbarthu grant y mae’r Cyngor ei angen i wario ar ei wasanaethau, yn dod i gyfanswm o £230,510,101.

Cyllideb 2017/18

12. Mae'r gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf fel yr amlinellir yn Nhudalen wedi cael ei llunio yn unol â'r fframwaith a gytunwyd gan y Cyngor. Mae'r gyllideb yn y flwyddyn bresennol (h.y. y gyllideb arian parod cyfyngedig a ddiwygiwyd ar gyfer trosglwyddo grantiau i'r Grant Cynnal Refeniw) wedi cael ei haddasu ar gyfer cost chwyddiant, ymrwymiadau na ellir eu hosgoi ac arbedion.

13. Amcangyfrifir mai cyfanswm y gwariant refeniw net yw £225,323,754.

14. Mae'n un o ofynion Deddf Llywodraeth Leol 2003 i mi adrodd i aelodau ar gadernid yr amcangyfrifon a wnaed at ddiben cyfrifo'r gofyniad cyllideb net. Dylwn felly dynnu eich sylw at nifer o feysydd risg allweddol yr wyf wedi'u nodi yn y gyllideb a sut y gellir eu rheoli. Amlinellir y rhain ar Dudalen 11. Bydd materion sy'n ymwneud â’r risgiau allweddol hyn yn cael eu hadrodd i'r aelodau yn ystod y flwyddyn sydd i ddod yn ôl yr angen fel rhan o fonitro cyllideb a gweithdrefnau rheoli.

Cronfeydd wrth gefn a Balansau

15. Mae awdurdod lleol yn gofyn am lefel ddarbodus o falansau ar waith i gynnal llif arian digonol, yn enwedig yn ystod rhan gyntaf y flwyddyn ariannol cyn derbyn incwm treth y cyngor, ac i gwrdd â gwariant annisgwyl.

16. Nid oes unrhyw gyfraniadau wedi'u cynllunio i’r balansau ar gyfer 2017/18. Fodd bynnag, rwy'n fodlon bod lefel y balansau a'r cronfeydd wrth gefn yn ddigonol ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf a strategaeth ariannol tymor canolig yr awdurdod.

17. Mae yna ansicrwydd dal i fod ynglŷn ag effaith costau cyflogau a chwyddiant eraill a'r lleihad mewn grantiau penodol ar gyllideb y Cyngor.

18. Mae dadansoddiad o amcangyfrifiad o brif gronfeydd wrth gefn a balansau y Cyngor sydd wedi’u clustnodi ar gyfer y flwyddyn i ddod fel a ganlyn:

Fund Balans Gwirioneddol ar 1 Ebrill 2016
£k
Amcangyfrif o'r Balans ar 1 Ebrill 2017
£k
Symudiad yn y flwyddyn £k Amcangyfrif o'r Balans ar 31 Mawrth 2018
£k
Balans Cronfa'r Cyngor 7,018 7,018 0 7,018
Balansau'r Ysgolion 2,580 525 0 525
Cronfeydd wrth Gefn y Gwasanaethau 710 456 (303) 153
Cronfeydd Eraill wrth Gefn a Glustnodwyd (ac eithrio cronfeydd grantiau wrth gefn) 13,152 7,709 (3,435) 4,274
Cyfanswm Balansau a Chronfeydd Wrth Gefn 23,460 15,708 (3,738) 11,970

19. Mae'r balansau a amcangyfrifir ar 1 Ebrill 2017 yn y tabl uchod yn seiliedig ar yr amcangyfrifon gorau sydd ar gael pan gafodd yr adroddiad ei ysgrifennu. Mae'r symudiad ym malans Cronfa'r Cyngor yn cynnwys y sefyllfa a adroddwyd arni yn y flwyddyn bresennol. Bydd y sefyllfa yr adroddwyd arni yn newid yn dilyn cau cyfrifon 2016-17 a bydd yn cael ei adrodd i'r aelodau ar ôl diwedd y flwyddyn ariannol. O'r symudiad a gynlluniwyd yn ystod blwyddyn 2017/18 ar gronfeydd wrth gefn y gwasanaeth o £303k, ni fydd yr un yn cael ei defnyddio i ariannu gwariant rheolaidd.

20. Yn unol â Strategaeth Cronfeydd Wrth Gefn y Cyngor, bydd Cronfeydd Wrth Gefn Eraill a Glustnodwyd yn cael eu hadolygu er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i'w cynnal yn unol â'r cynllun y cytunwyd arno neu ei ddychwelyd i falans Cronfa'r Cyngor ar gyfer dyrannu mwy priodol.

Incwm

Cyllid Grant LlC

21. Grant Cynnal Refeniw – Mae cyfran y Fwrdeistref Sirol o'r Grant Cynnal Refeniw terfynol wedi'i osod ar £125,819,223.

22. Cyfraddau Busnes – mae cyfraddau busnes puntdal ar gyfer 2017/18 wedi ei osod ar 49.9c yn y £. Cyfran y Fwrdeistref Sirol o incwm ardrethi annomestig cenedlaethol yn 2017/18 yw £43,627,561.

23. Y cyfanswm y bydd y Cyngor yn ei dderbyn mewn grantiau cyffredinol gan Lywodraeth Cymru yw £169,446,784.

Treth y Cyngor

24. Ar ôl ystyried y grantiau cyffredinol a chyfraniad o falansau, bydd y balans net ar gyfer cyfanswm y gwariant o £55,876,970 yn cael ei ariannu gan drethdalwyr y cyngor.

25. Bwriedir codi fel rhan traul arbennig o’r gost i oleuo llwybr troed i'r pedair ardal gymunedol yn y dref (£4.66 ar fand D), cymuned Llangollen Wledig (£15.48 ar fand D), Y Waun (£10.07 ar fand D) a Glyntraian (£11.90 ar fand D).

26. Ar ôl addasu ar gyfer costau arbennig o £111,177, y balans sydd i'w gael fel treuliau cyffredinol gan drethdalwyr y cyngor yw £55,765,793.

27. Cyfrifiad sylfaen treth y cyngor ar gyfer 2017/18 yw 53,116 eiddo sy'n cyfateb i fand D ar ôl caniatáu am:

Mae’r sylfaen dreth gyffredinol yn cael ei hadeiladu o'r un cyfrifiadau ar gyfer pob un o'r 34 ardal gymunedol ac mae’r ardaloedd sydd "gyfwerth â band D" i’w cael ar Dudalen (vii).

28. Bydd rhannu balans y gwariant net (£55,765,793) â’r sylfaen dreth o 53,116 yn rhoi tâl o £1,049.89 i gael ei ysgwyddo gan gartref sy’n talu’r gost lawn a lle mae eu cartref wedi’i brisio fel band D. Ar gyfer eiddo band A mae’r gost yn 6 rhan o 9 o’r ffigwr hyd at eiddo band I gyda'r gost yn 21/9 o ffigwr band D. Mewn llawer o achosion bydd y ffigurau hyn yn cael eu haddasu ar gyfer disgownt anabl ac eraill, heb anghofio budddal treth y cyngor wrth gwrs.

29. Mae tudalen (vii) yn nodi cyfradd treth y cyngor i drethdalwr band D ar gyfer pob ardal cyngor cymuned ac yn dangos pan fydd praesept awdurdod yr heddlu wedi’i gynnwys, yna cyfanswm treth y cyngor band D ar gyfartaledd ar gyfer 2017/18 yw £1,346.05.

CASGLIAD

30. Er y bu gostyngiad sylweddol yn y setliad ariannol ar gyfer 2017/18 mae pob ymdrech wedi’i wneud i flaenoriaethu ysgolion a'r mwyaf diamddiffyn.

31. Mae Deddf Llywodraeth Leol 2003 yn gofyn i'r Cyngor fonitro ei gyllideb ac i gymryd camau priodol. Bydd y gyllideb felly yn golygu bod angen monitro a rheolaeth agos yn ystod y flwyddyn a bydd angen adolygu'r sefyllfa ariannol yn barhaus.

32. Yn olaf, hoffwn ddangos fy ngwerthfawrogiad i'r holl Aelodau a Swyddogion am eu cymorth, cydweithrediad a’u gwaith caled i helpu baratoi'r gyllideb hon.

M S Owen
Pennaeth Cyllid