Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwestiynau Cyhoeddus

1. Bydd pob un o gyfarfodydd cyffredin y Cyngor a'r Bwrdd Gweithredol yn cynnwys cyfle i aelodau o'r cyhoedd ofyn cwestiynau a gwneud datganiadau mewn perthynas â materion y mae gan y Cyngor a'r Bwrdd Gweithredol gyfrifoldebau swyddogaethol drostynt.

2. Ni fydd y cwestiynau/datganiadau yn para mwy na thair munud yr un, ac ni ddylai cyfanswm yr amser sydd ar gael ar gyfer cwestiynau cyhoeddus fod yn fwy na 15 munud, yn amodol ar ddoethineb cyffredinol y Cadeirydd.

3. Gallai'r Cadeirydd, ar ei (d)doethineb diamod, wrthod unrhyw gwestiynau/ddatganiadau a fynegir mewn modd amhriodol, sy'n amherthnasol neu y tu allan i gylch gorchwyl swyddogaethau'r Cyngor, yn flinderus, yn ailadroddus neu'n hir heb fod angen. Heb gyfyngu ar gyffredinolrwydd yr uchod, ni chaniateir cwestiynau am:

4. Bydd pob cwestiwn yn cael ei gyflwyno a'i ateb heb drafodaeth, ond ar ôl derbyn yr ateb, gall cwestiynydd ofyn un cwestiwn ategol, yn amodol ar ddoethineb y Cadeirydd, sy'n ymwneud â'r cwestiwn gwreiddiol neu'r ateb iddo.

5. Rhaid cyflwyno unrhyw gwestiwn/ddatganiad sydd i'w gyflwyno gerbron y cyfarfod yn ysgrifenedig i Pennaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid a Chorfforaethol y Cyngor heb fod yn hwyrach na 12 canol dydd ar y dydd Mercher cyn y cyfarfod y dylid cyflwyno'r cwestiwn/datganiad ynddo.

6. Cyflwynir y cwestiynau/datganiadau gerbron y cyfarfod yn y drefn y'i derbyniwyd gan y Pennaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid a Chorfforaethol.