Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynllun y Cyngor 2014-17

Croeso i'r cynllun

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gweithio i sicrhau fod pobl Wrecsam yn derbyn cymorth i gyrraedd eu potensial ac i lwyddo. Cytunwyd ar y Cynllun hwn, ynghyd â’i bedwar thema gysylltiedig - economi, pobl, lle a threfnu - yn 2012 ac ers hynny rydym ni wedi ei adolygu yn flynyddol. Rydym ni bellach yn gweithio’n agosach fyth gyda thrigolion i wrando ar eu barn, i ddiwallu eu hanghenion ac i’w cefnogi nhw i gyfrannu at eu cymunedau mewn ffordd ystyrlon. Dros amser, rydym ni’n ail-lunio'r berthynas sydd gennym ni gyda'n trigolion.

Mae blynyddoedd cyntaf y cynllun hwn wedi bod yn heriol, yn arbennig o ran y toriadau i’r sector cyhoeddus a’r angen i wneud penderfyniadau anodd i ail-lunio gwasanaethau er mwyn canfod arbedion. Hyn oll gan barhau i flaenoriaethu'r bobl fwyaf diamddiffyn. Mewn tair blynedd mae rhaglen gynlluniedig a chynaliadwy'r Cyngor ar gyfer newid wedi gwneud arbedion sylweddol sy’n dod i £18 miliwn bron iawn. Mae hyn wedi galluogi'r Cyngor i gynyddu Treth y Cyngor o 3% yn unig ar gyfer 2014/15 (y cynnydd isaf yng Nghymru ar y cyd a sir arall) ac i bennu cyllideb net o ychydig dros £227 miliwn a diogelu cyllidebau ysgolion. Does dim dewis arall ond parhau i wneud arbedion a’r her sydd yn ein hwynebu ni rŵan yw sicrhau ein bod yn darparu gwasanaethau o ansawdd uchel i bobl leol ar yr un pryd â chanfod £45 miliwn o arbedion dros y pum mlynedd nesaf.

Yn ogystal â defnyddio arian cyhoeddus yn well, rydym ni wedi parhau i ddarparu’n dda. Rydym ni wedi adeiladu ac adnewyddu ysgolion ac yn bwriadu gwella mwy o ysgolion drwy fenter Ysgolion yr 21ain Ganrif, lle byddwn yn cydweithio â Llywodraeth Cymru i fuddsoddi £22.3 miliwn dros y pum mlynedd nesaf (Ebrill 2014-19). Rydym ni hefyd wedi llwyddo i ddenu £10.5 miliwn drwy fenter Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid a fydd, ynghyd ag £13.6 miliwn pellach o arian y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector, yn ein helpu i adfywio canol trefi, creu swyddi newydd ar gyfer pobl leol, gwella tai a darparu tai fforddiadwy. Mae hyn yn creu etifeddiaeth gref y gallwn ei throsglwyddo i genedlaethau'r dyfodol. Rydym ni wedi hwyluso gwerth £7.57 miliwn o brosiectau tai fforddiadwy dros y tair blynedd ddiwethaf ac rydym ni’n gweithio ar brosiect Porth y Gorllewin, sy’n cynnwys gwelliannau i isadeiledd, tai newydd ac estyn y parc busnes technoleg ar hyd yr A483 rhwng Ffordd Rhuthun a Ffordd yr Wyddgrug. Mae caniatâd cynllunio amlinellol wedi ei roi ar gyfer carchar ar Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam a fydd, yn ôl llywodraeth y DU, yn creu 780 o swyddi newydd ac yn cyfrannu £23 miliwn y flwyddyn at yr economi leol. Rydym ni hefyd yn parhau i fuddsoddi mewn ynni adnewyddadwy ac yn gobeithio buddsoddi mewn prosiectau solar mawr.

Mae'r rhain yn gyflawniadau rhagorol a thros y tair blynedd nesaf byddwn yn parhau i weithio gyda'n partneriaid yn y sector cyhoeddus a phreifat, yn ogystal â'n trigolion, i sicrhau bod y Fwrdeistref Sirol yn parhau i fod yn gadarn a chryf. Rydym ni’n parhau i ymrwymo i gefnogi a galluogi trigolion i adeiladu eu cymunedau cryf eu hunain. Er bod y rhagolygon ariannol yn llwm ac y bydd yn rhaid i ni wneud penderfyniadau anodd, byddwn yn ymdrechu am ragoriaeth ac yn sicrhau bod pobl Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn derbyn y gefnogaeth i gyflawni eu potensial ac i lwyddo.

Fframwaith cynllun y Cyngor

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn darparu, ac yn galluogi darparu, gwasanaethau i bobl sy'n byw, yn gweithio ac yn ymweld â'r Fwrdeistref Sirol.

Cynllun y Cyngor yw cynllun uchaf y Cyngor, yr un y mae pawb yn gweithio tuag ato. Mae’n dangos ble mae canolbwynt ymdrechion y Cyngor, i ble mae adnoddau’n cael eu cyfeirio, sut mae’r canlyniadau’n cael eu pwyso a’u mesur, a chyfraniad y Cyngor tuag at y Strategaeth Gymunedol (sydd ar dudalen 45). Mae Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 yn gosod dyletswydd ar y Cyngor i gytuno ar “amcanion gwella”, sy’n cael eu galw’n “ganlyniadau blaenoriaeth” yn lleol. Mae’r canlyniadau yma’n rhan o’r cynllun.

Mae’r cynllun yma’n esbonio ar gyfer 2014-2017:

Byddwn yn mesur ein llwyddiant drwy fonitro ein cynnydd yn erbyn y dangosyddion a’r targedau a gytunwyd arnyn nhw, a fydd yn ein helpu i fesur y gwahaniaeth rydym ni wedi ei wneud i fywydau pobl leol. Mae targedau’r flwyddyn ariannol gyfredol wedi eu cytuno ac yn adlewyrchu gwaith parhaus y Cyngor i ail-lunio gwasanaethau er mwyn goresgyn yr her ariannol sydd o’n blaenau a blaenoriaethu’r rhai mwyaf diamddiffyn. Unwaith caiff y penderfyniadau eu gwneud, gellir pennu targedau ar gyfer y blynyddoedd dilynol yn unol â strategaeth tymor hir sy'n nodi sut byddwn yn mynd i'r afael â'r heriau a fydd yn wynebu ein cymunedau o fewn y gyllideb sydd ar gael. Er mwyn rheoli’r gwaith yma bydd aelodau etholedig a swyddogion y Cyngor yn monitro, ac yn paratoi adroddiadau ar:

Bydd y Cyngor yn defnyddio’r ddogfen hon i gynllunio a rheoli ei flaenoriaethau, ei weithgareddau gwella a’i wasanaethau yn strategol. Mae gan y ddogfen nifer o strategaethau a chynlluniau ategol. Mae’r rhain yn mynd i lawer mwy o ddyfnder na’r cynllun, ac yn cael eu harolygu’n rheolaidd. Mae’r Cynllun yma’n ddogfen fyw a chyfredol, sy’n ymateb yn sydyn i newidiadau lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol. Bydd yn cael ei ddiweddaru’n ffurfiol ar ddechrau pob blwyddyn ariannol.

Nid adroddiad am berfformiad yw hwn ac nid yw’n cynnwys gwybodaeth am berfformiad yn erbyn targedau. Er hynny, mae rheoli perfformiad yn waith parhaus drwy gydol y flwyddyn a bydd y Bwrdd Gweithredol yn derbyn adroddiad ynglŷn â’r perfformiad yn 2013/14 yn erbyn y targedau ym mis Mehefin 2014. Mae’r Cyngor hefyd yn cyhoeddi adolygiad blynyddol ac asesiad o’i berfformiad dros y flwyddyn ariannol flaenorol ym mis Hydref. Mae’r adroddiad diweddaraf ar gael yn www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/councilplan/performance.pdf ac yn cynnwys asesiad o berfformiad yr awdurdod o’i gymharu ag Awdurdodau Lleol eraill yng Nghymru, ei gyflawniadau yn erbyn y canlyniadau a’r targedau a bennwyd, a beirniadaethau gan gyrff fel rheoleiddwyr allanol. Mae’r asesiad yma’n ddogfen gyhoeddus sydd, yn ei thro, yn cael ei hadolygu gan Swyddfa Archwilio Cymru.

Ein gweledigaeth

Y Cyngor fel arweinydd cymunedol cadarn

Ein bwriad

Sicrhau bod Wrecsam a'i thrigolion yn cael cefnogaeth i wireddu eu dyheadau ac i ffynnu

Sicrhau bod Wrecsam a'i thrigolion yn cael cefnogaeth i wireddu eu dyheadau ac i ffynnu

Dinasyddion, cwsmeriaid a chydraddoldeb - canolbwynt ein holl ymdrechion

Aelodau etholedig yn arweinwyr cymunedol, yng nghanol pob penderfyniad

Yr iaith Gymraeg - cefnogi ac annog cwsmeriaid a staff i gyfathrebu yn Gymraeg ac yn Saesneg

Ein gwerthoedd

Mae'n bwysig ein bod yn deall yr hyn sy'n cymell darpariaeth ein gwasanaethau, a'n hymddygiad fel corff.

Mae’r gwerthoedd yma wedi cael eu defnyddio i lunio Tref Weithredol y Cyngor :

Gofyn i’n cwsmeriaid beth sydd arnyn nhw eisiau, ystyried y cais, cydweithio i ganfod ffyrdd creadigol ac addas i ddiwallu’r gofyn, pwyso’r risg a mesur y cyfle, ymateb yn ddidwyll i’r cwsmer, gweithio’n galed i gadw addewidion. Rydym ni’n creu a chynnal ymddiriedaeth, a chynorthwyo i wella ansawdd bywydau pobl Wrecsam.

Fformatau eraill

Mae’r ddogfen hon ar gael mewn ieithoedd heblaw’r Saesneg a’r Gymraeg ac mewn fformatau hygyrch megis print mawr, Braille, DVD Iaith Arwyddo Prydain, CD clywedol neu fformat electronig os gofynnwch amdanyn nhw. I ofyn am y Cynllun yn y fformatau yma neu mewn fformat arall sy’n fwy hygyrch i chi, defnyddiwch y manylion cysylltu isod.

Mae hi ar gael mewn fformat hawdd ei ddarllen, ac mewn ieithoedd eraill ar wahân i’r Gymraeg a’r Saesneg.

Ymateb i’r ddogfen

Mae yna groeso mawr i chi anfon eich sylwadau ynglŷn â chynnwys neu ddiwyg yr adroddiad yma. Os oes gennych chi awgrymiadau ynglŷn â sut i wneud y ddogfen yn fwy darllenadwy, neu os ydych o’r farn y dylai’r Cyngor ganolbwyntio ar feysydd eraill, cysylltwch â ni. Bydd pob awgrym ynglŷn â gwaith y Cyngor yn cael ei ystyried fel rhan o’r gwaith o reoli perfformiad a diweddaru’r cynllun hwn. Bydd sylwadau ynglŷn â’r cynllun yn cael eu hystyried cyn ei gyhoeddi eto yng ngwanwyn 2015.