Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynllun y Cyngor 2018-22

Mae gwasanaethau cyhoeddus ar draws y DU yn parhau i gynllunio ar gyfer toriadau yn y cyllid yr ydym yn ei dderbyn gan lywodraeth ganolog. Bydd yna fwy o benderfyniadau anodd o’n blaenau mewn perthynas â’r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu a sut ydym yn eu darparu, ond byddwn yn parhau i wneud y penderfyniadau hynny ar sail yr hyn sydd orau i’r Fwrdeistref Sirol, a thrwy ymgynghori â phobl leol. 

Rydym yn parhau i chwilio am ffyrdd o wella ein gwasanaethau, a’u gwneud yn fwy effeithlon er mwyn blaenoriaethu ein gwasanaethau rheng flaen (cymaint â phosibl). Mae’r gwelliannau hyn yn cynnwys parhau i foderneiddio y ffordd yr ydym yn gweithio, ac adolygu lefelau a strwythurau staffio er mwyn lleihau costau gan ddarparu ein gwasanaethau ar eu newydd wedd yn effeithiol. Rydym hefyd yn ymrwymedig i sicrhau ein bod yn gallu ateb eich ymholiadau yn y pwynt cyswllt cyntaf pryd bynnag fo hynny’n bosibl, a chynyddu ein gwasanaethau ar-lein (yn unol â’r byd o’n cwmpas). Rydym eisiau i’r gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig a’u galluogi i bobl ar draws y Fwrdeistref Sirol fod yn hygyrch, safonol a chost effeithiol. 

Drwy’r Cynllun hwn mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi cyhoeddi ei Ddatganiad Lles ac wedi diffinio ei Amcanion Lles fel sy’n ofynnol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Drwy’r Cynllun hefyd mae’r Cyngor yn nodi ei Amcanion Gwella ac yn bodloni gofynion Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 i’r Cyngor sefydlu ‘cynllun gwella’ cyn gynted ag sy’n ymarferol ar ôl dechrau’r flwyddyn ariannol.

Fframwaith cynllun y Cyngor

Ein gweledigaeth

Y Cyngor fel arweinydd cymunedol cadarn

Ein Pwrpas

Sicrhau bod Wrecsam a'i thrigolion yn cael cefnogaeth i wireddu eu dyheadau ac i ffynnu

Eqwyddorion Arweinol

Daw atal yn gyntaf, Rhoi blaenoriaeth i’r rhai mwyaf agored i niwed, Cynllunio ar gyfer y tymor hir, Integreiddio a chydweithio. Ymgynghori â phobl leol a’u cynnwys, Bydd yr iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig yn thema trawbynciol ym mhob blaenoriaeth.

Mae’r gwerthoedd yma wedi cael eu defnyddio i lunio Tref Weithredol y Cyngor

Fformatau eraill

Mae’r ddogfen yma ar gael yn Saesneg. Os ydych yn darllen y fersiwn ar-lein, defnyddiwch y ddolen “Saesneg” ar ochr dde’r bar uchaf. Os ydych yn darllen copi papur, defnyddiwch y manylion cyswllt i gael copi o’r fersiwn Saesneg os gwelwch yn dda.

Bydd y ddogfen hon a dogfennau ategol yn cael eu cyhoeddi ar wefan y Cyngor yn y Gymraeg a’r Saesneg mewn fformatau Microsoft Word a PDF yn safonol. Bydd fformatau hygyrch eraill, yn cynnwys print bras, Braille, DVD Iaith Arwyddion Prydeinig, hawdd ei ddeall, sain ac electronig, a bydd ieithoedd eraill ar gael ar gais.

Adborth

Mae croeso i chi anfon eich sylwadau ynglŷn â chynnwys a diwyg Cynllun y Cyngor. Os oes gennych chi awgrymiadau neu sylwadau ynglŷn â sut i wneud y cynllun yn fwy darllenadwy, neu os ydych o’r farn y dylai’r Cyngor ganolbwyntio ar feysydd eraill neu ychwanegol, cysylltwch â ni yn y cyfeiriad isod. Bydd pob awgrym ynglŷn â meysydd eraill i ganolbwyntio arnynt yn cael eu hystyried fel rhan o’r gwaith o reoli perfformiad a diweddaru’r cynllun hwn. Bydd sylwadau ynglŷn â’r cynllun yn cael eu hystyried cyn ei gyhoeddi eto yng ngwanwyn 2018.

Canolbwyntio ar ein Perfformiad

Dyma ein hadroddiad perfformiad blynyddol yn erbyn ein targedau yng Nghynllun y Cyngor. Gweler y crynodeb gweithredol am fersiwn fyrrach.