Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynllun y Cyngor 2015-17

Croeso i'r cynllun

Pwrpas Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yw sicrhau fod pobl Wrecsam yn derbyn cymorth ac yn cael eu galluogi i gyrraedd eu potensial ac i lwyddo.  Cytunwyd ar y Cynllun hwn, ynghyd â’i bedwar thema rhyng-gysylltiedig - economi, pobl, lle a threfnu - yn 2012 ac ers hynny rydym ni wedi ei adolygu yn flynyddol er mwyn canolbwyntio ar y pwrpas hwnnw.

Mae ein pwrpas wedi cael ei fireinio i adlewyrchu mwy ar y cyd-destun rydym yn byw ac yn gweithio ynddo.  Mae gwasanaethau cyhoeddus yn wynebu toriadau yn y gyllideb ar raddfa wahanol i unrhyw beth yr ydym wedi ei weld o'r blaen ac i sicrhau ein bod yn barod at y dyfodol, mae’n rhaid i ni wneud penderfyniadau dewr.  Mae'r Cyngor wedi lleihau adnoddau ac yn ail-lunio gwasanaethau i gefnogi a galluogi pobl leol i ffynnu yn y modd gorau posibl wrth flaenoriaethu ein trigolion mwyaf agored i niwed.  Er mwyn ein helpu i wneud hynny, rydym wedi ceisio gwasanaethau partner ail-lunio'r sydd â phrofiad ac arbenigedd cenedlaethol a rhyngwladol i'n cefnogi. 

Mae pobl leol yn allweddol i'n gwaith ail-lunio hefyd.  Gall y penderfyniadau a wnawn effeithio ar bob un ohonom ac rydym yn credu'n gryf y dylai pawb gael y cyfle i gymryd rhan yn y 'sgwrs penderfyniadau anodd'.  Rydym yn parhau i ymgynghori'n eang, ac mae'n wych o beth bod nifer y bobl leol sy’n cymryd rhan yn y 'sgwrs' yn cynyddu ac yn dylanwadu ar benderfyniadau megis y rhai i wrthdroi'r toriadau arfaethedig yng nghynnal a chadw priffyrdd a buddsoddi £500,000 pellach yn 2015/16.

Ochr yn ochr â'r penderfyniadau anodd hyn, mae angen hefyd inni fod yn ddewr wrth archwilio cyfleoedd newydd.  Wrth i dechnoleg ddatblygu, byddwn yn cefnogi unigolion fel nad ydynt yn cael eu heithrio o wasanaethau ar-lein fel cyfleustodau neu wasanaethau llywodraeth genedlaethol.   Rydym hefyd yn eu galluogi i ddefnyddio'r gwasanaethau rydym yn eu cynnig ar-lein, a thrwy hynny ddiwallu â disgwyliadau cynyddol cyffredin y rhai sy'n disgwyl i wasanaethau fod ar gael 24/7. 

Byddwn yn adeiladu ar ein llwyddiannau – gan fod y gwaith adeiladu wedi dechrau ar Garchar Gogledd Cymru, mae angen i ni nawr sicrhau bod y buddsoddiad gwerth £212million yn golygu 1000 o swyddi newydd a ragwelwyd a buddsoddiad o £23miliwn y flwyddyn i’n economi leol.

Fframwaith cynllun y Cyngor

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn darparu, ac yn galluogi darparu, gwasanaethau i bobl sy'n byw, yn gweithio ac yn ymweld â'r Fwrdeistref Sirol.

Cynllun y Cyngor yw cynllun uchaf y Cyngor, yr un y mae pawb yn gweithio tuag ato. Mae’n dangos ble mae canolbwynt ymdrechion ac adnoddau’r Cyngor, sut mae’r canlyniadau’n cael eu pwyso a’u mesur, a chyfraniad y Cyngor tuag at y Strategaeth Gymunedol (sydd ar dudalen 40). Mae Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 yn gosod dyletswydd ar y Cyngor i gytuno ar “amcanion gwella”, sy’n cael eu galw’n “ganlyniadau blaenoriaeth” yn lleol. Mae’r canlyniadau yma’n rhan o’r cynllun.

Mae’r cynllun yma’n esbonio ar gyfer 2015-2017:

Byddwn yn mesur ein llwyddiant drwy fonitro ein cynnydd yn erbyn y dangosyddion a’r targedau a gytunwyd arnyn nhw, a fydd yn ein helpu i fesur y gwahaniaeth rydym ni wedi ei wneud i fywydau pobl leol. Gosodwyd targedau ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf. Mae hyn yn adlewyrchu gwaith parhaus y Cyngor i ail-lunio gwasanaethau er mwyn goresgyn yr her ariannol ddigynsail sydd o’n blaenau a blaenoriaethu’r rhai mwyaf diamddiffyn. Pan fyddwn ni’n gwneud penderfyniadau, bydd y targedau ar gyfer blynyddoedd dilynol yn cael eu gosod.  Er mwyn rheoli’r gwaith yma bydd aelodau etholedig a swyddogion y Cyngor yn monitro, ac yn paratoi adroddiadau ar:

Bydd y Cyngor yn defnyddio’r ddogfen hon i gynllunio a rheoli ei flaenoriaethau, ei weithgareddau gwella a’i wasanaethau yn strategol. Mae gan y ddogfen nifer o strategaethau a chynlluniau ategol. Mae’r rhain yn mynd i lawer mwy o ddyfnder na’r cynllun, ac yn cael eu harolygu’n rheolaidd. Mae’r Cynllun yma’n ddogfen fyw a chyfredol, ac mae’n rhaid iddi ymateb yn sydyn i newidiadau lleol, rhanbarthol, cenedlaethol. Bydd yn cael ei ddiweddaru’n ffurfiol ar ddechrau pob blwyddyn ariannol. Yn ystadegol, mae rhai pobl neu grwpiau o bobl yn llai tebygol o gael budd o wasanaethau oherwydd eu nodweddion personol. Mae Cynllun Cydraddoldeb Strategol y Cyngor yn disgrifio'r camau gweithredu strategol y byddwn yn eu cymryd i fynd i'r afael ag unrhyw anghydraddoldeb.

Nid adroddiad am berfformiad yw’r Cynllun hwn ac nid yw’n cynnwys gwybodaeth am berfformiad yn erbyn targedau.  Er hynny, mae rheoli perfformiad yn waith parhaus drwy gydol y flwyddyn a bydd y Bwrdd Gweithredol yn derbyn adroddiad ynglŷn â’r perfformiad yn 2014/15 yn erbyn y targedau ym mis Mehefin 2015. Mae’r Cyngor hefyd yn cyhoeddi adolygiad blynyddol ac asesiad o’i berfformiad dros y flwyddyn ariannol flaenorol ym mis Hydref. Mae’r adroddiad diweddaraf ar gael ar ein gwefan ac yn cynnwys asesiad o berfformiad yr awdurdod o’i gymharu ag Awdurdodau Lleol eraill yng Nghymru, ei gyflawniadau yn erbyn y canlyniadau a’r targedau a bennwyd, a beirniadaethau gan gyrff fel rheoleiddwyr allanol.  Mae’r asesiad yma’n ddogfen gyhoeddus sydd, yn ei thro, yn cael ei hadolygu gan Swyddfa Archwilio Cymru.

Ein gweledigaeth

Y Cyngor fel arweinydd cymunedol cadarn

Ein Pwrpas

Sicrhau bod Wrecsam a'i thrigolion yn cael cefnogaeth i wireddu eu dyheadau ac i ffynnu

Ein Hegwyddorion Sylfaenol

Dinasyddion, cwsmeriaid a chydraddoldeb - canolbwynt ein holl ymdrechion

Aelodau etholedig yn arweinwyr cymunedol, yng nghanol pob penderfyniad

Yr iaith Gymraeg - cefnogi ac annog cwsmeriaid a staff i gyfathrebu yn Gymraeg ac yn Saesneg

Ein gwerthoedd

Mae'n bwysig ein bod yn deall yr hyn sy'n cymell darpariaeth ein gwasanaethau, a'n hymddygiad fel corff.

Mae’r gwerthoedd yma wedi cael eu defnyddio i lunio Tref Weithredol y Cyngor :

Gofyn i’n cwsmeriaid beth sydd arnyn nhw eisiau, ystyried y cais, cydweithio i ganfod ffyrdd creadigol ac addas i ddiwallu’r gofyn, pwyso’r risg a mesur y cyfle, ymateb yn ddidwyll i’r cwsmer, gweithio’n galed i gadw addewidion. Rydym ni’n creu a chynnal ymddiriedaeth, a chynorthwyo i wella ansawdd bywydau pobl Wrecsam.

Fformatau eraill

Mae Cynllun y Cyngor ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg o Swyddfeydd y Cyngor, o Lyfrgelloedd neu gallwch ei lawrlwytho o’n gwefan. Yn ogystal â’r cynllun llawn mae crynodeb gweithredol, fersiwn ‘byr a chryno’ sydd wedi ei ddatblygu gyda Senedd yr Ifanc (senedd y bobl ifanc) a fersiwn hawdd ei ddarllen a ddatblygwyd gyda grŵp anableddau dysgu lleol.

Mae’r ddogfen hon ar gael mewn ieithoedd heblaw’r Gymraeg a’r Saesneg ac mewn fformatau hygyrch megis print mawr, Braille, DVD Iaith Arwyddion Prydain, CD clywedol neu fformat electronig os gofynnwch amdanyn nhw. I ofyn am y Cynllun yn y fformatau yma neu mewn fformat arall sy’n fwy hygyrch i chi, defnyddiwch y manylion cysylltu isod.

Mae hi ar gael mewn fformat hawdd ei ddarllen, ac mewn ieithoedd eraill ar wahân i’r Gymraeg a’r Saesneg.

Ymateb i’r ddogfen

Mae yna groeso mawr i chi anfon eich sylwadau ynglŷn â chynnwys neu ddiwyg yr adroddiad yma. Os oes gennych chi awgrymiadau ynglŷn â sut i wneud y ddogfen yn fwy darllenadwy, neu os ydych o’r farn y dylai’r Cyngor ganolbwyntio ar feysydd eraill, cysylltwch â ni. Bydd pob awgrym ynglŷn â gwaith y Cyngor yn cael ei ystyried fel rhan o’r gwaith o reoli perfformiad a diweddaru’r cynllun hwn. Bydd sylwadau ynglŷn â’r cynllun yn cael eu hystyried cyn ei gyhoeddi eto yng ngwanwyn 2017.