Cynllun y Cyngor 2013-17

Croeso i'r cynllun

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gweithio i sicrhau fod pobl Wrecsam yn derbyn cymorth i gyrraedd eu potensial ac i ffynnu. Mae'r Cynllun yma'n esbonio sut yr ydym yn bwriadu cyflawni hynny – gan ganolbwyntio ar y bedair thema gysylltiedig: economi, pobl, lle a sefydliad.

Mae deuddeg mis cyntaf y cynllun hwn wedi bod yn heriol ac yn wobrwyol, gyda nifer o fentrau a phrosiectau newydd a diddorol yn digwydd ac yn dwyn ffrwyth: agorwyd ffordd Ystad Ddiwydiannol Wrecsam mewn chwa o gyhoeddusrwydd, gan wella'n enfawr y cysylltiadau rhwng parth cyflogaeth mawr o 513 hectar ac oddeutu 300 o gwmnïau gyda'r rhwydwaith cludiant rhanbarthol; daeth Wrecsam yn unig Gyngor yng Nghymru i fabwysiadu Arweiniad Cynllunio Atodol i gyfyngu ar siopau prydau parod poeth newydd yn agos at ysgolion; a chanmolwyd Wrecsam gan bapur newydd y Guardian am symud i'r 'gynghrair gyntaf ym myd ynni adnewyddadwy' ar ôl gosod 30,000 o baneli solar a wnaed yn lleol ar 3,000 o dai cyngor' yn dilyn y cynllun £60 miliwn i osod panelau ffotofoltaïg (PV) solar ar 3,000 o dai cymdeithaosl, gan arbed hyd at 3000 tunnell o CO2 y flwyddyn a darparu ynni gwyrdd gyda chymhorthdal i filoedd o'n tenantiaid.

Bydd y flwyddyn nesaf yr un mor heriol a, gobeithio, yr un mor wobrwyol. Mae'r pwysau ariannol sy'n wynebu'r sector cyhoeddus – ac awdurdodau lleol yn arbennig – yn waeth nag erioed o'r blaen. Mae penderfyniadau anodd i'w gwneud wrth i ni ail siapio gwasanaethau i gwrdd â heriau ariannol o'n blaenau gan hefyd flaenoriaethu'r bobl fwyaf agored i niwed yn Wrecsam. Fel Cyngor, rydym yn ymdrechu'n barhaol i weithio'n effeithiol gyda'n partneriaid a datblygu'n sefydliad i fod hyd yn oed yn fwy effeithlon ac anghymleth a pharhau'n addas ar gyfer y dyfodol.


Y Cynghorydd Neil Rogers
Arweinydd y Cyngor

Dr Helen Paterson
Y Prif Weithredwr

Fframwaith cynllun y Cyngor

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn darparu, ac yn galluogi darparu, gwasanaethau i bobl sy'n byw yn Wrecsam, yn gweithio yn Wrecsam ac yn ymweld â Wrecsam. 

Cynllun y Cyngor yw cynllun uchaf y Cyngor, yr un y mae pawb yn gweithio tuag ato. Mae'n dangos ble mae canolbwynt ymdrechion y Cyngor, i ble mae adnoddau'n cael eu cyfeirio, sut mae'r canlyniadau'n cael eu pwyso a mesur, a chyfraniad y Cyngor tuag at y Strategaeth Gymunedol. Mae Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 yn gosod dyletswydd y Cyngor i gytuno "amcanion gwella", sy'n cael eu galw'n "ganlyniadau pwysicaf" yn lleol. Mae'r canlyniadau yma'n rhan o'r cynllun.

Mae’r cynllun yma’n esbonio ar gyfer 2013-2017:

Byddwn yn mesur ein perfformiad yn erbyn yr arwyddion llwyddiant sydd wedi cael eu cytuno, er mwyn barnu a ydyn ni wedi llwyddo i gyrraedd y nod o wella bywydau'r bobl leol. Dydy targedau ond wedi'u cytuno ar gyfer y flwyddyn ariannol hon. Mae hyn yn adlewyrchu gwaith parhaus o fewn y Cyngor i ail siapio gwasanaethau i gwrdd â sialensiau ariannol o'n blaenau gan flaenoriaethu'r rhai mwyaf agored i niwed. Unwaith y mae'r penderfyniadau yma wedi'u gwneud, gellir sefydlu'r targedau ar gyfer y blynyddoedd dilynol.

Er mwyn rheoli’r gwaith yma mi fydd aelodau etholedig a swyddogion y Cyngor yn arolygu, ac yn paratoi adroddiadau ar:

  • Gweithgareddau gwella - y prosiectau sy'n cael eu cynllunio a'u darparu i gefnogi, dylanwadu ar, neu ddarparu gwelliannau yn yr amcanion sydd wedi cael eu pennu.
  • Mesur perfformiad – pa mor effeithiol yw'r ddarpariaeth o weithgareddau gwella.

Mi fydd y Cyngor yn defnyddio'r ddogfen hon i gynllunio a rheoli'n strategol ei flaenoriaethau, y gweithgareddau gwella a'r ddarpariaeth o wasanaethau. Mae gan y ddogfen nifer o strategaethau a chynlluniau eraill yn gefn iddi. Mae'r rhain yn mynd i lawer mwy o ddyfnder na'r cynllun, ac yn cael eu harolygu'n rheolaidd. Mae'r Cynllun yma'n ddogfen fyw a chyfredol, sy'n ymateb yn sydyn i newidiadau lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol. Mi fydd yn cael ei ddiweddaru'n ffurfiol ar ddechrau pob blwyddyn ariannol.

Nid adroddiad am berfformiad yw hwn ac nid yw'n cynnwys gwybodaeth am berfformiad yn erbyn targedau. Ond, mae rheoli perfformiad yn waith parhaus drwy gydol y flwyddyn a bydd y Bwrdd Gweithredol yn derbyn adroddiad am perfformiad yn erbyn targedau ar gyfer 2012/13 ar Fehefin 11 2013. Mae'r Cyngor hefyd yn cyhoeddi adolygiad blynyddol ac asesiad o'i berfformiad dros y flwyddyn ariannol yn y mis Hydref dilynol. Bydd hyn yn cynnwys asesiad o berfformiad yr awdurdod o'i gymharu ag Awdurdodau Lleol eraill yng Nghymru, ei gyflawniadau yn erbyn y canlyniadau a'r targedau a osododd iddo'i hun, a beirniadaethau gan gyrff megis rheolwyr allanol. Mae'r asesiad yma'n ddogfen gyhoeddus sydd, yn ei thro, yn cael ei hadolygu gan Swyddfa Archwilio Cymru.

Ein gweledigaeth

Y Cyngor fel arweinydd cymunedol cadarn

Ein bwriad

Sicrhau bod Wrecsam a'i thrigolion yn cael cefnogaeth i wireddu eu dyheadau ac i ffynnu

Sicrhau bod Wrecsam a'i thrigolion yn cael cefnogaeth i wireddu eu dyheadau ac i ffynnu

Dinasyddion, cwsmeriaid a chydraddoldeb - canolbwynt ein holl ymdrechion

Aelodau etholedig yn arweinwyr cymunedol, yng nghanol pob penderfyniad

Yr iaith Gymraeg - cefnogi ac annog cwsmeriaid a staff i gyfathrebu yn Gymraeg ac yn Saesneg

Ein gwerthoedd

Mae'n bwysig ein bod yn deall yr hyn sy'n cymell darpariaeth ein gwasanaethau, a'n hymddygiad fel corff.

  • Ymddiriedaeth
  • Parch
  • Arloesi
  • Hyblygrwydd
  • Uniondeb
  • Ymroddiad

Mae'r gwerthoedd yma wedi cael eu defnyddio i lunio trefn weithredol y Cyngor:

Gofyn i'n cwsmeriaid beth maen nhw eisiau oddi wrthym ni, ystyried y cais, cydweithio i ganfod ffyrdd creadigol ac addas i ddiwallu'r gofyn, pwyso'r risg a mesur y cyfle, ymateb yn ddidwyll i'r cwsmer, gweithio'n galed i gyflawni addewidion. Creu a chynnal ymddiriedaeth, a chynorthwyo i wella ansawdd bywydau pobl Wrecsam.

Cynllun y Cyngor 2013 - 2017

Cynllun y Cyngor

Cynllun y Cyngor (Crynodeb Gweithredol) - Fersiwn PDF 1.1Mb

Cynllun y Cyngor - Fersiwn PDF 1.7Mb

Cynllun y Cyngor (Fersiwn Hawdd ei Ddarllen) - Fersiwn PDF 1.3Mb

Cynllun y Cyngor ‘y fersiwn byr, bachog’ - Fersiwn PDF 940Kb

Crynodeb o Gynllun y Cyngor 2012-13

Crynodeb o Gynllun y Cyngor 2012-13

Mae'r ddogfen hon ar gael i'w llwytho i lawr yn y ffurf ganlynol:

Canolbwyntio ar ein Perfformiad 2012 i 2013 (Crynodeb Gweithredol) – Fersiwn PDF 1.3Mb

Canolbwyntio ar ein Perfformiad 2012 i 2013 – Fersiwn PDF 2.7Mb

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.


Fformatau eraill

Mae'r ddogfen hon ar gael mewn ieithoedd heblaw'r Saesneg a'r Gymraeg ac mewn fformatau hygyrch megis print mawr, Braille, DVD Iaith Arwyddion Prydeinig, CD clywedol neu fformat electronig os gofynnwch amdanynt. I ofyn am y Cynllun yn y fformatau yma neu mewn fformat arall sy'n fwy hygyrch i chi, defnyddiwch y manylion cysylltu isod os gwelwch yn dda.

Mae hi ar gael mewn fformat hawdd ei ddarllen, ac mewn ieithoedd eraill ar wahân i’r Gymraeg a’r Saesneg.

Ymateb i’r ddogfen

Mae yna groeso mawr i chi anfon eich sylwadau ynglŷn â chynnwys neu ddiwyg yr adroddiad yma. Os oes gennych chi awgrymiadau ynglŷn â sut i wneud y ddogfen yn fwy darllenadwy, neu os ydych o'r farn y dylai'r Cyngor ganolbwyntio ar feysydd eraill, cysylltwch â ni. Mi fydd pob awgrym ynglŷn â gwaith y Cyngor yn cael ei ystyried fel rhan o'r gwaith o ddiweddaru'r cynllun ar gyfer ei ail-gyhoeddi yng ngwanwyn 2014.

Mae’r manylion cyswllt ar gyfer y fformatau eraill islaw.

Y Gwasanaeth Perfformiad, Gwella a Partneriaeth
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Neuadd Y Dref
Wrecsam
LL11 1AY

E-bost: telluswhatyouthink@wrexham.gov.uk
Ffôn: 01978 292263.

yn ôl i'r brig