Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Daeth Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 (“y Rheoliadau”) i rym yn llawn ar 1 Ionawr 2005.  Amcan y rheoliadau yw gwneud cyrff cyhoeddus yn fwy agored ac atebol trwy greu hawl i unrhyw un ofyn am wybodaeth amgylcheddol sy’n cael ei dal (yn amodol ar eithriadau).

Fel corff cyhoeddus, mae’r Cyngor yn destun y rheoliadau ac ymroddedig i gydymffurfio â nhw.  Mae’r ddogfen bolisi hon yn gosod allan gobeithion y Cyngor o ran y rheoliadau a’r trefniadau sydd ganddo i gydymffurfio â nhw.

Gall unrhyw un ofyn am unrhyw wybodaeth amgylcheddol y mae’r Cyngor yn ei dal (yn amodol ar eithriadau).  Diffinnir ‘gwybodaeth amgylcheddol’ yn y rheoliadau ac mae’n cynnwys gwybodaeth am yr awyr, yr atmosffer, dŵr, pridd, tir, yr amgylchedd adeiledig, safleoedd naturiol a ffactorau sy’n effeithio ar yr amgylchedd megis ynni, sŵn, gollyngiadau a gwastraff.  Mae’r diffiniad yn eang iawn a bydd y Cyngor yn sicrhau yr ymdrinnir ag unrhyw gais am wybodaeth amgylcheddol yn unol â’r rheoliadau.  Ymdrinnir â cheisiadau a wnaed dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth dan y Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol os yw’r cais am wybodaeth amgylcheddol.