Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 2012 (Dydd Iau 15 Tachwedd 2012)

Ar 15 Tachwedd 2012, am y tro cyntaf erioed, bydd pleidleiswyr Cymru a Lloegr yn ethol Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a fydd yn atebol am y modd y mae heddluoedd yn mynd i'r afael â throsedd yn eu hardaloedd.

I gael dweud eich barn yn yr etholiad hwn, rhaid ichi fod wedi’ch cofrestru i bleidleisio.

Dyma'r etholiad cyntaf o'i fath yn y wlad hon a bydd y wefan hon yn rhoi ichi wybodaeth am swydd y Comisiynydd a sut y gallwch chi gymryd rhan yn yr etholiad.

Bydd y Comisiynydd a etholir yn gyfrifol am sicrhau bod y Prif Gwnstabl a Heddlu Gogledd Cymru yn atebol ar eich rhan. Bydd ef neu hi yn goruchwylio sut mae'r heddlu'n mynd i'r afael â throsedd yng ngogledd Cymru a bydd yn ceisio sicrhau bod yr Heddlu yn rhoi gwasanaeth da.

Am wybodaeth ynghylch ymgeiswyr yn eich ardal heddlu ewch I www.DewisFyNghHTh.org.uk neu galwch 0800 1 07 07 08

Hysbysiad Etholiad

Hysbysiad o Bleidleisio - Fersiwn PDF 19Kb

Hysbysiad Etholiad - Fersiwn PDF 54Kb

Hysbysiad o Benodi Asiantau Etholiad – IS ASIANT - Fersiwn PDF 18Kb

Hysbysiad o Enwau a Swyddfeydd Asiantiaid Etholiadol - Fersiwn PDF 16Kb

Swydd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Gwaith comisiynydd yr heddlu a throseddu fydd sicrhau bod anghenion plismona eu cymunedau’n cael eu cwrdd mor effeithiol â phosibl, gan ddod â chymunedau’n agosach at yr heddlu, meithrin hyder yn y system ac adfer ymddiriedaeth.

Bydd comisiynwyr yr heddlu a throseddu yn rhoi llais i’r cyhoedd ar y lefel uchaf, ac yn rhoi i’r cyhoedd y gallu i sicrhau bod eu heddlu’n atebol.

Mae mwy o wybodaeth ynghylch swydd comisiynydd yr heddlu a throseddu ynghyd â chyngor os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn ymgeisydd yn yr etholiad ar gael gan y Swyddfa Gartref (ffenestr newydd).

Mae gwybodaeth ar gyfer darpar ymgeiswyr ac asiantiaid yn yr etholiadau hyn ar gael gan y Comisiwn Etholiadol (ffenestr newydd).

Bydd y Comisiwn Etholiadol (ffenestr newydd) yn anfon llyfryn gwybodaeth i gartrefi ddiwedd mis Hydref/ dechrau Tachwedd gyda gwybodaeth am yr etholiad a sut i bleidleisio.

Ardal Heddlu Gogledd Cymru

Penodwyd Prif Weithredwr Cyngor Sir y Fflint, Colin Everett, yn Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu ar gyfer Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (ardal gogledd Cymru). Mae hyn yn golygu ei fod yn gyfrifol am y modd y caiff yr etholiad yn ardal gogledd Cymru ei chynnal yn gyffredinol. Mae ef wedi penodi Gareth Owens, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd i weithredu fel Dirprwy Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu.

Yn ogystal â Sir y Fflint, mae pum awdurdod arall yng ngogledd Cymru, sef Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd a Wrecsam. Dyma'r Swyddogion Canlyniadau ar gyfer yr ardaloedd hyn:-

Richard Parry Jones Cyngor Sir Ynys Môn
Iwan Davies Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Mohammed Mehmet Cyngor Sir Ddinbych
Colin Everett Cyngor Sir y Fflint
Dilys Phillips Cyngor Gwynedd
Helen Paterson Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Pwy sydd wedi’i ethol?

Bydd y pleidleisiau’n cael eu cyfrif ar gyfer pob Awdurdod Lleol ar ddydd Gwener, 16 Tachwedd gyda’r canlyniad terfynol ynghylch pwy sydd wedi dod yn Gomisiynydd Heddlu a Throseddu cyntaf Gogledd Cymru yn cael ei gyhoeddi yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy, Kelsterton Road, Cei Connah gan Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu, Colin Everett.

Bydd y canlyniad yn ymddangos ar y wefan hon hefyd.

Mae rhagor o wybodaeth hefyd ar gael ar wefan Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru – dilynwch y ddolen isod. www.nwalespa.org (ffenestr newydd)

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y math hwn o etholiad, sut i sefyll fel ymgeisydd, sut y caiff y pleidleisiau eu cyfrif etc, ewch i wefan y Swyddfa Gartref – dilynwch y ddolen isod www.homeoffice.gov.uk/police/police-crime-commissioners

Mae rhagor o wybodaeth hefyd ar gael ar wefan Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru – dilynwch y ddolen isod www.nwalespa.org

Mae'r Comisiwn Etholiadol hefyd wedi cynhyrchu canllawiau i ymgeiswyr a'u hasiantau. Ewch i wefan y Comisiwn Etholiadol – dilynwch y ddolen isod. www.electoralcommission.org.uk

Os oes gennych ymholiadau penodol ynghylch cofrestru, hawl i bleidleisio, pleidleisio drwy ddirprwy/drwy'r post, cysylltwch â'ch Tîm Etholiadau lleol yn

Swyddfeydd Etholiadol
Ty Dewi Sant
Ffordd Rhosddu
Wrecsam
LL11 1NF
Ffôn: 01978 292020
Ebost: electoral@wrexham.gov.uk        

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.

 

I weld ac argraffu ffeiliau Microsoft Word, rhaid fod Microsoft Word wedi ei sefydlu ar eich cyfrifiadur neu gallwch ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan microsoft i ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word

yn ôl i'r brig