Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Archwiliad o Gyfrifon 2016/2017

HYSBYSIR TRWY HYN yn unol ag Adran 30 a 31 o Ddeddf Archwiliad Cyhoeddus (Cymru) 2004 a Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) (Diwygio) 2010.

1. O ddydd Mercher 28 Mehefin 2017 tan ddydd Mawrth 25 Gorffenaf 2017 (yn gynnwysedig) rhwng 9.30am a 4.15pm ddydd Llun i ddydd Gwener, gall unrhyw un archwilio a gwneud copiau o gyfrifon y Cyngor a enwir uchod ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2017, ynghyd â’r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau cysylltiedig, ar ôl gwneud cais i Pennaeth Cyllid y Cyngor yn swyddfeydd Stryt y Lampint, Wrecsam.

2. Ar neu ar ôl dydd Mercher 26 Gorffenaf 2017 am 10.00am yn Neuadd y Dref, Wrecsam, bydd Mr Anthony Barrett, Archwilydd Cyffredinol Cynorthwyol a Pennaeth Archwilio Ariannol, Swyddfa Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9LJ yn rhoi cyfle i etholwyr yr ardal y mae’r cyfrifon yn perthyn iddi, neu eu cynrychiolwyr, ei holi ynghylch y cyfrifon a gall yr etholwyr neu eu cynrychiolwyr gyfarfod â’r Archwiliwr Apwyntiedig er mwyn gwrthwynebu unrhyw ran o’r cyfrifon, yn amodol ar ddarpariaeth Adran 31 Deddf Archwiliad Cyhoeddus (Cymru) 2004, sy’n cynnwys gofyn bod hysbysiad ysgrifenedig blaenorol o’r gwrthwynebiad arfaethedig a sail y gwrthynebiad yn cael ei rhoi i’r archwilydd a bod copi o’r hysbysiad yn cael ei anfon i’r Cyngor ar yr un adeg.

MARK S OWEN, PENNAETH CYLLID
Stryt y Lampint, Wrecsam, LL11 1AR