Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Archwiliad o Gyfrifon 2017/2018

RHODDIR Y RHYBUDD yn unol ag Adrannau 29 i 31 o Ddeddf Archwiliad Cyhoeddus (Cymru) 2004, a Chyfrifon a Rheoliadau Archwiliad (Cymru) 2014:-

  1. O ddydd Mawrth 12 Mehefin 2018 i ddydd Llun 9 Gorffennaf 2018 (cynhwysol) rhwng yr oriau o 9.30am a 4.15pm, ddydd Llun i ddydd Gwener y gall unrhyw berson â diddordeb trwy gais i Bennaeth Cyllid y Cyngor yn Stryt Y Lampint, Wrecsam, archwilio a gwneud copïau o gyfrifon y Cyngor a enwir uchod ar gyfer y flwyddyn yn dod i ben ar 31 Mawrth 2018, a’r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau a thalebau a derbynebau perthnasol.
  2. Ar, neu ar ôl ddydd Mawrth 10 Gorffennaf 2018 am 10.00am yn Neuadd Y Dref, Wrecsam bydd Mr Anthony Barrett, Archwilydd Cyffredinol Cynorthwyol Swyddfa Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9LJ ar gais unrhyw etholwr llywodraeth leol ar gyfer yr ardal lle mae’r cyfrifon yn berthnasol yn rhoi’r cyfle i’r etholwr neu ei gynrychiolydd i’w gwestiynu am y cyfrifon, a bydd yr etholwr neu ei gynrychiolydd yn gallu mynd o flaen yr Archwilydd Penodedig i wrthwynebu unrhyw ran o'r cyfrifon, yn amodol i'r ddarpariaeth o Adran 31 o Ddeddf Archwiliad Cyhoeddus (Cymru) 2004, sydd yn cynnwys y gofyniad bod rhybudd ysgrifenedig blaenorol o'r gwrthwynebiad arfaethedig ac o’r sail y mae’n gwneud hynny yn cael ei gyflwyno i’r archwilydd a bod copi o’r rhybudd hynny yn cael ei anfon ar yr un pryd i’r Cyngor.

MARK S OWEN, PENNAETH CYLLID
Stryt y Lampint, Wrecsam, LL11 1AR