Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

15 Mehefin 2017

Y Cyngor yn parhau i wella a chyflawni ei rwymedigaethau, yn ôl archwilydd annibynnol

Mae Cyngor Wrecsam yn cyflawni ei dargedau ac yn parhau i wella, ac mae ganddo “weledigaeth a strategaeth glir” at y dyfodol.

Dyna un o blith nifer o’r sylwadau cadarnhaol a nodwyd yn Adroddiad Gwella Blynyddol 2016-17 sydd wedi’i lunio a’i gyhoeddi gan Swyddfa Archwilio Cymru.

Mae’r adroddiad blynyddol yn golygu bod angen i Archwilydd Cyffredinol Cymru edrych ar weithrediadau a threfniadau’r cyngor a rhoi sylwadau ar bum maes allweddol:

Croesawyd canlyniadau'r adroddiad gan y Cynghorydd Mark Pritchard, Arweinydd y Cyngor ac Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu.

Dywedodd y Cynghorydd Pritchard: “Mi ydw i, wrth gwrs, yn hynod falch o ganlyniadau'r Adroddiad Gwella Blynyddol – mae'n arwydd gwych o hyder ynom ni yng Nghyngor Wrecsam a'n hymrwymiad parhaus i wella.

 “Roeddwn i’n falch iawn o weld bod yr adroddiad yn adlewyrchu ein gweledigaeth glir a pha mor gynhwysol yw ein prosesau wrth newid gwasanaethau, lle rydym yn ymgynghori â’r budd-ddeiliaid ac yn annog y rhai sy’n cael eu heffeithio gan newidiadau o’r fath i ymgysylltu â'r broses benderfynu.

Ychwanegodd y Cynghorydd Pritchard: “Fe hoffwn i ddiolch i bawb yng Nghyngor Wrecsam – y staff a’r aelodau – am eu hymrwymiad parhaus i wella’r Cyngor a’r gwasanaethau sy’n cael eu darparu ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

 “Mae hwn yn gyfnod heriol i wasanaethau cyhoeddus. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae rôl y sector cyhoeddus yng Nghymru wedi newid yn arw ac mae’r newidiadau hynny’n debygol o barhau wrth i adnoddau brinhau ac wrth i ddemograffeg newid.

"Er hynny, mae hi wastad yn galonogol gweld ein bod yn dal i gamu i'r cyfeiriad iawn, felly mi ydw i'n croesawu'r Adroddiad Gwella Blynyddol.”