Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

10 Chwefror 2016

Gallai’r cyngor roi ei gefnogaeth i gynlluniau “ffantastig” gan Ardal Dreftadaeth Brymbo

Gallai prosiect adfywio a thwristiaeth gwerth miliynau mewn ardal dreftadaeth bwysig dderbyn cefnogaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Ar ôl blynyddoedd o ddatblygu ac ymgynghori gyda thrigolion a phartneriaid a chamau cyntaf y cyllid, mae Grŵp Treftadaeth Brymbo yn barod i gyflawni cam cyntaf ei weledigaeth ar gyfer yr ardal – cynllun o bwys a fydd yn ailddatblygu ac yn hyrwyddo asedau hanesyddol yr ardal.

Ers dechrau’r 1990au, mae’r Grŵp Treftadaeth wedi gweithio i ailddatblygu cyn-safle Gwaith Dur Brymbo, a gaeodd ym 1990.

Ar ôl denu cyllid a chefnogaeth gan nifer o sefydliadau - gan gynnwys Cronfa Dreftadaeth y Loteri ac Ymddiriedolaeth y Tywysog – mae Grŵp Treftadaeth Brymbo bellach yn gallu dechrau ar gam datblygu ei brosiect pellgyrhaeddol.

Rhwng gwanwyn 2017 a diwedd 2018, bydd cymal hwn y prosiect yn cynnwys arolygon amgylcheddol a pheirianyddol; gwaith dylunio manwl ac ymgysylltu â'r gymuned.

Wrth baratoi am gam cyntaf y gwaith, bydd y Grŵp - drwy Ymddiriedolaeth Treftadaeth Brymbo, a sefydlwyd i gefnogi’r prosiect – yn dechrau gwneud apeliadau am gyllid, ac mae wedi cysylltu â Chyngor Wrecsam i gefnogi ei gynigion am gyllid pellach.

Bydd adroddiad yn argymell y dylai Cyngor Wrecsam gefnogi cynigion yr Ymddiriedolaeth, ac y dylai’r Ymddiriedolaeth gael ei chefnogi yn ei waith gan swyddogion y cyngor, yn cael ei gyflwyno i’r Bwrdd Gweithredol yr wythnos nesaf.

Mae hefyd yn argymell y dylai’r cyngor ysgrifennu llythyr cefnogaeth ar ran yr Ymddiriedolaeth, y gellid yna ei ddefnyddio i helpu diogelu cyllid hanfodol.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau a Phartneriaethau: “Mae’r cynigion a gyflwynwyd gan Grŵp Treftadaeth Brymbo wir yn gyffrous ac yn haeddu cael ein cefnogaeth. Ni ellir bychanu potensial y cynllun hwn i helpu adfywio’r ardal mewn unrhyw ffordd.

 “Gwaith Dur Brymbo oedd yr olaf o olyniaeth hir o weithgarwch diwydiannol yn yr ardal, ynghyd â nifer o ddiwydiannau eraill – gan gynnwys cloddio am blwm, mwyndoddi plwm, chwarela a chreu briciau – sy’n rhan hanfodol o'n treftadaeth ddiwydiannol. Cyfrannodd Brymbo a’r ardaloedd cyfagos yn sylweddol at y Chwyldro Diwydiannol

 “Yn ogystal â’r Diwydiant Dur, mae Brymbo yn gartref i Goedwig Ffosiliau - safle anhygoel, safon ryngwladol o bwysigrwydd paleofotanegol aruthrol ac i orffennol cyn-hanesyddol Cymru.

 “Rwy’n gobeithio y bydd fy nghydweithwyr ar y Bwrdd Gweithredol yn ymuno â mi i gefnogi cynlluniau adfywio'r ymddiriedolaeth, gan y bydd ein cefnogaeth yn eu helpu i gyflawni eu cynigion a denu rhagor o gyllid gan ystod ehangach o bartneriaid."