Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

30 Mehefin 2018

“Balchder” wrth i ddwy ysgol newydd agor yn Wrecsam

Mae dwy ysgol newydd wedi eu hagor yn swyddogol yn Wrecsam gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams, AC.

Mae’r ysgolion yn cynrychioli buddsoddiad o £10 miliwn gan Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru a Chyngor Wrecsam.

Adeiladwyd y ddwy ysgol i safonau BREEAM, y dull asesu, dosbarthu ac ardystio mwyaf hirsefydlog yn y byd.

Dywedodd Kirsty Williams:

“Mae’r ddwy ysgol newydd wych yma yn enghraifft ragorol o sut rydym yn gwireddu ein hymrwymiad yn llwyddiannus i greu’r amgylcheddau dysgu gorau ar gyfer y plant a'r cymunedau sydd angen hynny fwyaf. Mae’r buddsoddiad hwn nid yn unig o fudd i’r athrawon a’r plant, ond mae hefyd yn darparu hyfforddiant a chyfleoedd profiad gwaith i’r gymuned leol, a swyddi ar gyfer y cadwyni cyflenwi lleol.”

Dywedodd y Cynghorydd Phil Wynn, yr Aelod Arweiniol dros Addysg:

“Roeddwn yn falch o fod yn Caia heddiw ar gyfer agor y ddwy ysgol newydd. Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i wella rhwydweithiau ei ysgolion ar draws y Fwrdeistref Sirol gyda chymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru. Bydd hyn yn sicrhau y gall pob plentyn ac athro ddysgu ac addysgu mewn amgylchedd sydd â'r technolegau a'r cyfleusterau sydd eu hangen i ddarparu cwricwlwm yr 21ain Ganrif. Hoffwn ddiolch i bawb fu’n rhan o’r ddau brosiect am eu gwaith caled yn eu cyflwyno ar amser ac o fewn y gyllideb, ac mae hynny i'w ganmol"

Dywedodd Prifathro Hafod y Wern, Simon Edwards:

“Dyma ddiwrnod llawn balchder i'r ysgol ac rwy’n hynod o falch o groesawu’r Ysgrifennydd Cabinet yma i agor y cyfleusterau newydd yn swyddogol. Mae pawb wedi ymgartrefu’n dda yn yr amgylchedd newydd ac rydym yn edrych tua’r dyfodol gyda sicrwydd ac ymrwymiad.”

Dywedodd Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Gymunedol Gwenfro, Darren Jacks:

“Rydym wrth ein bodd gyda’n cyfleusterau newydd yng Ngwenfro. Rydym newydd gael Arolwg llwyddiannus iawn gan Estyn sy’n rhoi i ni’r hyder i barhau i sicrhau fod ein pobl ifanc yn cyflawni eu llawn botensial.”

RL Davies & Sons Ltd yw'r adeiladwyr a adeiladodd Ysgol Gynradd Gymunedol Hafod y Wern a Wynne Construction adeiladodd Ysgol Gymunedol Gwenfro.