Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

14 Mawrth 2017

Gwaith yn parhau ar ddatblygiad gwerth £1.4m mewn mynwent Fictoraidd

Mae gwaith yn parhau i ailwampio Mynwent Wrecsam, fel rhan o’r gwaith gwerth £1.4 miliwn a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri i wella’r adeiladau rhestredig Gradd II.

Dechreuodd gwaith ar y fynwent ar ddiwedd yr haf 2016, gyda’r nod o ail-greu arddull gardd Fictoraidd wreiddiol y fynwent.

Ariennir y gwaith drwy £1.1m gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, gyda chyfraniad arall gan Gyngor Wrecsam.

Mae’r adeiladau o flaen y fynwent yn cael eu hailwampio i’w defnyddio fel capel a swyddfeydd, a fydd yn darparu lle cymunedol ar gyfer gwaith ymchwil a chaniatáu i aelodau’r cyhoedd gael cyfle i ymchwilio i hanes y fynwent, gan gynnwys cofnodion hanesyddol y beddi.

Mae’r gwaith o ail-bwyntio’r meindwr wedi’i gwblhau, yn ogystal â gosod rhwydi i atal adar rhag mynd i mewn i adeiledd mewnol y meindwr.

Mae’r giatiau a’r ffensys rhestredig yn cael eu hailwampio ac mae llwybrau newydd yn cael eu gosod i wella’r hen arwynebau, gan ddefnyddio ymylon teils brics gwreiddiol.

Yn ogystal â gwella ymddangosiad y llwybrau drwy’r fynwent, bydd y gwaith hefyd yn gwella hygyrchedd y llwybrau drwy ddarparu wyneb mwy gwastad i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn a'r rheiny sydd â phroblemau symud.

Dywedodd y Cyng. David A. Bithell, Aelod Arweiniol ar gyfer yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth: “Mae’n braf gweld y gwaith yn mynd rhagddo i ailwampio adeiladau’r fynwent a’r llwybrau ac rydw i’n edrych ymlaen at weld y prosiect hwn wedi’i gwblhau.

Dywedodd y Cynghorydd Alun Jenkins, aelod o ward Offa:  “Rydw i’n falch iawn o weld nid yn unig y gwaith ailwampio ffisegol sy’n digwydd ar y safle, ond hefyd y pwyslais sy’n cael ei roi ar agwedd gymunedol y datblygiad a sut y bydd y rheiny sydd â diddordeb yn hanes cymdeithasol Wrecsam yn elwa ar ôl i’r prosiect gael ei gwblhau.

“Rydw i hefyd yn edrych ymlaen at weld y gwaith hwn wedi’i gwblhau – rwy’n siŵr y bydd o fudd mawr i breswylwyr Wrecsam fel adnodd hanesyddol a chymunedol.”

Fel rhan o'r gwaith cymunedol hwn, mae Swyddog Datblygu rhan-amser wedi’i benodi o ganlyniad i arian o Gronfa Dreftadaeth y Loteri i gefnogi ymgysylltiad y gymuned – gan gynnwys casglu storïau am hanes y fynwent i’w defnyddio ar baneli gwybodaeth a llwybrau ar y safle.

Gall unrhyw un sydd â diddordeb yn hanes Mynwent Wrecsam neu sydd ag unrhyw wybodaeth i'w rhannu am ei gorffennol, gysylltu â Swyddog Datblygu'r Fynwent, John Whittaker, ar 07753 771645, neu trwy e-bostio john.whittaker@wrexham.gov.uk.