Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

14 Chwefror 2017

Cyfranogwyr gofal plant a gweithwyr chwarae Wrecsam yn dod at ei gilydd ar gyfer y seremoni wobrwyo flynyddol

Mae Gwobrau Gofal Plant Wrecsam eleni wedi dod â goreuon y sector at ei gilydd ar gyfer y seremoni ddisglair a drefnwyd gan Dîm Gofal Plant Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam mewn partneriaeth â Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Roedd cynrychiolwyr y sector i gyd yng Nghanolfan Catrin Finch y brifysgol i gefnogi’r rheiny a oedd yn cael gwobrau yn y 11 categori, roedd dros 100 o bobl yn bresennol.

Roedd y rhai hynny yn cyflwyno’r gwobrau yn cynnwys; Ian Lucas AS, Lesley Griffiths AC, yr Athro Maria Hinfelaar, Is-ganghellor Prifysgol Glyndŵr a Sue Horder, Pennaeth Cyswllt yr Ysgol.

Yn ei hanerchiad, nododd yr Athro Hinfelaar y pwysigrwydd bod y sector gofal plant yn parhau i ymdrechu am ragoriaeth.

Dywedodd: “Mae hwn yn gyfle i ddathlu rhagoriaeth a chyflawniadau diflino'r sector gofal plant yn Wrecsam. Mae’n sector sydd yn un heriol iawn ac un sy’n werth ei wneud ar yr un pryd. Mae’n bwysig iawn ar gyfer tawelwch meddwl rhieni a gofalwyr eraill y gallent adael eu plant mewn dwylo diogel.”

“Mae’n rhaid bodloni safonau o ansawdd uchel oherwydd bod pob awr a phob diwrnod a dreulir mewn gosodiad gofal plant yn gam ymlaen i ddatblygiad y plentyn. Byddant yn gadael gydag argraff barhaol o sut mae oedolion a phlant eraill yn ymddwyn tuag atynt, a sut y gallent ryngweithio'n gymdeithasol gyda hwy. Dylai hyn fod yn brofiad cadarnhaol a fydd yn helpu eu siapio fel unigolion.Pwy ag ŵyr efallai y byddant yn y brifysgol hon rhyw dro, o ganlyniad i'r dechreuad rhagorol mewn bywyd."

Sefydlwyd y gwobrau yn 2013 gan fod y Tîm Gofal Plant Cyngor Wrecsam eisiau ffordd o ddathlu rhagoriaeth a chyflawniadau’r diwydiant gofal plant yr ardal, ac eisiau dangos eu gwerthfawrogiad i’r gwaith sydd yn digwydd yn y maes ar draws y sir, ac i adnabod a dathlu'r arfer orau, yn ogystal â dathlu ansawdd uchel a chanfod beth mae teuluoedd yn wirioneddol ei feddwl o ran darparwyr gofal plant yn Wrecsam.

Dywedodd y Cyng. Michael Williams, Aelod Arweiniol Gwasanaethau Plant ac Addysg: “Mae Gwobrau Gofal Plant blynyddol yn ddigwyddiad poblogaidd iawn a chyda rhesymau da - mae’n wych gweld y rheiny sy’n gweithio yn y sector gofal plant yn cael eu cydnabod yn iawn oherwydd y gwaith rhagorol y maent yn eu cyflawni.”

Ymysg y rheiny i gael tariannau ar y noson oedd Canolfan Teulu a Phlant Acton, Groundwork Gogledd Cymru, Cylch Chwarae Marford, a rhoddwyd y wobr fawreddog Meithrinfa'r Flwyddyn i’r tîm emosiynol ym Meithrinfa Ddydd Peter Pan, sydd wedi bod ar agor ers 27 mlynedd eleni.

Wrth gyflwyno gwobr Gwarchodwr Plant y Flwyddyn i Maria Costa, a enillodd Wobr Caffael Ail Iaith hefyd, dywedodd Sue Horder, Pennaeth Cyswllt Addysg, Teuluoedd a Phlant ei bod "yn falch iawn o’r ymrwymiad gan weithlu gofal plant Wrecsam i ddyfodol y plant yn eu gofal.”

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam, gweler y dudalen Facebook www.facebook.com/wrexhamfamilyinformationservice neu'r wefan:www.wrexham.gov.uk/fis

YR ENILLWYR  OEDD:

Cylch Chwarae’r Flwyddyn - Bwlch Gwyn Cabin Crew

Meithrinfa’r Flwyddyn - Meithrinfa Ddydd Peter Pan

Clwb y Tu Allan i Oriau Ysgol y Flwyddyn - Clwb y Tu Allan i Oriau Ysgol Rhostyllen

Gwarchodwr Plant y Flwyddyn – Maria Costa

Clwb Gwyliau’r Flwyddyn - Groundwork Gogledd Cymru

Dathlu Rhagoriaeth – Clwb Plant Pentre

Dewis y Plant – Clwb Ffrindiau Parc Acton

Dysgwr y Flwyddyn - Tracey Nevitt

Gwobr Ymarfer Cynhwysol – Gofal Acton Park Wraparound

Dewis y Rhieni – Clwb y Tu Allan i Oriau Ysgol Victoria

Gwobr Caffael Ail Iaith - Maria Costa