Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

13 Mawrth 2017

Y cyhoedd yn cael eu gwahodd i roi eu barn am gynllun gwasanaethau cymdeithasol “pwysig” yn ystod ymgynghoriad

Mae Cyngor Wrecsam yn gwahodd cleientiaid y Gwasanaeth Cymdeithasol, gofalwyr a theuluoedd i roi eu barn am y crynodeb blynyddol o ofal i blant ac oedolion, ar drothwy’r ymgynghoriad swyddogol.

 Mae llwyddiannau a newidiadau arfaethedig y cyngor yn cael eu hamlinellu yn 'Gwasanaethau cymdeithasol: beth ydym yn ei wneud a'r gwahaniaeth y mae'n ei wneud', sef copi drafft o Adroddiad Blynyddol 2016-17 gan Gyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Cymdeithasol Wrecsam.

Mae’r adroddiad drafft bellach yn destun ymgynghoriad, a gofynnir am farn y defnyddwyr fel bo modd i CBSW gynllunio gweithrediad y gwasanaeth cymdeithasol yn well ar gyfer y flwyddyn ganlynol.

Mae gofal a darpariaeth gwasanaethau gofal yn newid ledled Cymru a gweddill y DU, wrth i awdurdodau lleol – gan gynnwys Cyngor Wrecsam – ymdrin â diffyg arian a chynnydd yn y galw am ofal wrth i’r demograffeg newid.

Mae'r cyflwyniad i'r adroddiad gan Clare Field, Cyfarwyddwr Gweithredol Pobl / Cyfarwyddwr Statudol Gwasanaethau Cymdeithasol yn nodi: “Mae’r heriau a wynebwn yn fwy nag erioed. Mae gennym lai o adnoddau, ond mae’r galw’n parhau i dyfu.

“Felly mae’n bwysig ein bod yn meddwl yn wahanol ynglŷn â sut yr ydym yn darapru gwasanaethau, a byddwn yn parhau i weithio’n agos â phartneriaid, teuluoedd ac unigolion i hybu lles pobl yn Wrecsam.”

Bydd yr adroddiad hefyd yn cymryd i ystyriaeth Deddf Gwasanaeth Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014 a Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol.  Mae’r ddwy ddeddf yn mynnu fod cyrff cyhoeddus yn cadw blaenoriaethau allweddol mewn cof wrth weithio tuag at newid strwythurol a gweithredol ac yn amlinellu sut y bydd newidiadau fel hyn o fudd i’r cyhoedd, yn ogystal â pharhau i fonitro safonau ac effaith.

Mae Adroddiad y Cyfarwyddwr yn amlinellu safle Cyngor Wrecsam o ran gofal; y camau sydd wedi’u cymryd i wella darpariaeth gwasanaethau yn y flwyddyn ddiwethaf; gofynion y rheiny mewn gofal a’u gofalwyr; a beth all yr awdurdod ei wneud yn y flwyddyn nesaf i barhau i ateb gofynion newidiol a chymhleth defnyddwyr y gwasanaeth.

Mae rhai o lwyddiannau a nodau a gyrhaeddwyd gan Wasanaethau Cymdeithasol Cyngor Wrecsam yn y flwyddyn ddiwethaf yn cynnwys:

Ar ôl i’r adroddiad drafft fynd drwy'r broses ymgynghori ac ar ôl i ddefnyddwyr gael siawns i roi eu barn, cyhoeddir y fersiwn terfynol ar ddiwedd mis Gorffennaf.

Bydd defnyddwyr yn cael tan ddydd Llun, 24 Ebrill i anfon eu sylwadau.

Dywedodd y Cynghorydd Joan Lowe, Aelod Arweiniol Gofal Cymdeithasol i Oedolion: “Mae Cyngor Wrecsam yn chwarae rhan weithredol mewn partneriaethau rhanbarthol a chenedlaethol.  Hoffem wneud mwy eto i osod y safon yn y sector gofal cymdeithasol ac arwain ar y gwasanaethau hynny sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl.

“Mae arolygon cleientiaid yn dangos fod y mwyafrif helaeth o’n cleientiaid yn credu fod ein gwasanaethau’n gwella safon eu bywyd ac yn eu helpu i aros yn annibynnol.

“Ond rydym am barhau i weithio gyda defnyddwyr i greu gwasanaeth mwy cynaliadwy sy’n canolbwyntio ar y cleientiaid.

“Mae hyn yn hanfodol bwysig ac rwy’n annog yr holl gleientiaid, gofalwyr a theuluoedd i roi eu barn."

Dywedodd y Cynghorydd Michael Williams, Aelod Arweiniol Gwasanaethau Plant ac Addysg: “Mae Gofal Cymdeithasol yn eithriadol o bwysig i nifer o blant, pobl ifanc a theuluoedd yn y fwrdeistref sirol, ac ni ellir gorbwysleisio ei arwyddocâd fel gwasanaeth rheng flaen.

“Mae’r adroddiad drafft hefyd yn amlinellu’n glir ein nod parhaus i osod plant wrth wraidd yr holl asesiadau, a hoffem wneud mwy i ddeall eu hamgylchiadau a’r hyn sydd ei eisiau arnynt.

“Po fwyaf o bobl a fydd yn cymryd rhan yn yr ymgynghoriad hwn, y mwyaf y gallwn barhau i ddarparu gwasanaethau sy'n diwallu anghenion y rheiny mewn gofal yn gyson a'r rheiny sy'n gofalu amdanynt."

Bydd copïau papur ar gael ar gais.

Gellir anfon atebion drwy:

Am fwy o wybodaeth neu am gopi digidol o’r adroddiad, edrychwch ar http://www.wrexham.gov.uk/welsh/consultation_w/social_care_services/acrf.htm