Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

13 Chwefror 2017

Y Cyngor yn parhau i amlinellu ei ymrwymiad i gynlluniau rheilffordd ac ategu uchelgeisiau lleol

Bydd strategaeth gwella rheilffyrdd eang, sydd â’r nod o wella cysylltiadau rhwng Gogledd Cymru a rhannau eraill y DU, yn cael ei thrafod gan uwch gynghorwyr yfory.

Mae Growth Track 360, prosbectws sydd wedi’i ddrafftio gan Dasglu Rheilffordd trawsffiniol sy’n cynnwys swyddogion o ardaloedd Gogledd Cymru a Merswy-Dyfrdwy, yn amlinellu nifer o amcanion er mwyn gwella cysylltiadau rheilffordd i ac o Ogledd Cymru.

Un o’r prif uchelgeisiau sydd wedi’u nodi yn y ddogfen yw siwrneiau trên mwy aml a chynt rhwng Gogledd Cymru ac ardaloedd cyfagos, gan gynnwys Gogledd-orllewin a Chanolbarth Lloegr.

Mae Growth Track 360 hefyd yn amlinellu nifer o brosiectau isadeiledd, gan gynnwys trydaneiddio, gwella cyflymder y rheilffyrdd, buddsoddi mewn gorsafoedd ac uwchraddio canolbwyntiau cludiant.  

Bydd y prosbectws yn cael ei drafod yng nghyfarfod y Bwrdd Gweithredol fory, gydag adroddiad i’r aelodau argymell iddo gael ei gymeradwyo mewn egwyddor.

Gofynnwyd i bob awdurdod lleol yng Ngogledd Cymru ac yn ardal Merswy-Dyfrdwy gefnogi’r ddogfen.

Bydd cyfle hefyd i’r aelodau gadarnhau cefnogaeth ar gyfer uchelgais rheilffordd leol Wrecsam, gan gynnwys gwell cysylltiadau ag ardaloedd cyfagos fel Caer, Amwythig a Lerpwl. 

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Mae hon yn ddogfen allweddol i gefnogi twf economaidd yng Nghymru, ac i Wrecsam yn enwedig. Mae’n allweddol bod hyn yn cefnogi’r gwaith a’r trafod rydyn ni wedi bod yn ei wneud i gefnogi datblygu rheilffyrdd.

 “Mae ein huchelgeisiau wedi’u nodi yn eglur iawn: rydym am weld gwasanaethau 30 munud i ac o Wrecsam i Gaer, Amwythig ac i Lerpwl drwy Shotton, ac mae cwblhau gwaith ailddyblu’r trac o Gaer i Wrecsam yn allweddol ar gyfer hynny.

 “Mae dyfodol teithio angen canolbwyntio ar reilffyrdd a buddsoddi sylweddol i wneud siwrneiau yn gynt gyda mwy o opsiynau i deithio i feysydd awyr a lleoliadau allweddol. Mae gennym ni hefyd fasnachfraint newydd yn cael ei chymryd yng Nghymru, ac rwy’n gobeithio y bydd y cynigiwr llwyddiannus yn buddsoddi mwy ar y cerbydau sy’n mynd yn hyn.”