Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

06 Chwefror 2017

Cyngorhydd yn annog trigolion i lofnodi deiseb yn erbyn colli uned o’r barics

Mae deiseb sy’n gofyn i Lywodraeth Cymru gadw uned y fyddin ym Marics Hightown, Wrecsam, bellach yn fyw – ac mae'r Cyngor yn annog trigolion Wrecsam i'w llofnodi os ydynt yn erbyn colli'r barics.

Mae'r Cyng. David Griffiths Cefnogwr y Lluoedd Arfog dros Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, yn gwahodd trigolion Wrecsam i lofnodi deiseb sy’n gofyn i Lywodraeth y DU gadw presenoldeb y Lluoedd Arfog yn Wrecsam.  

Mae’r ddeiseb yn dilyn datganiad yr Ysgrifennydd Gwladol dros Amddiffyn, Syr Michael Fallon, ym mis Rhagfyr 2016 ar yr Adolygiad Amddiffyn a Diogelwch Strategol. O ganlyniad i’r adolygiad hwn, efallai y bydd Bataliwn uned 101 y Peirianwyr Trydanol a Mecanyddol Brenhinol yn symud o Farics Hightown i Fryste.

Dywedodd y Cyng. Griffiths: “Rwy’n gobeithio y bydd cymaint â phosib’ yn llofnodi’r ddeiseb hon – dau funud sydd ei angen, ond trwy wneud hynny, fe allen nhw helpu i gynnal cannoedd o flynyddoedd o hanes gorffennol Wrecsam a'n cysylltiadau cryf â chymuned y Lluoedd Arfog.

 “Mae’r Barics wedi bod yn wersyll i’r Lluoedd Arfog ers 1877 ac mae gan Wrecsam dreftadaeth filwrol falch a chryf.”

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Y Cyngh. Mark Pritchard: “Rwy’n croesawu lansiad deiseb y Cyngh. Griffiths. Gwyddaf y bydd gan bobl Wrecsam deimladau cryf iawn dros ddyfodol y Barics, ac yn bendant bydd yn eu hannog i ddweud eu dweud drwy’r ddeiseb hon.”

Yn ogystal â’r Peirianwyr, mae unedau milwrol eraill sydd wedi'u lleoli yn Hightown yn cynnwys Uned Cymdeithas Cymry Brenhinol y Pencadlys Catrodol, Didoliadau o 3 o Unedau'r Cymry Brenhinol, Uned Corfflu Hyfforddi Swyddogion Prifysgolion ac Uned Ddidoledig Llu Cadetiaid y Cymry Brenhinol.

Gall y cefnogwyr ddewis llofnodi fersiwn ar-lein y ddeiseb ar http://ow.ly/CsaM308BAMQ, neu fersiwn bapur a fydd ar gael ym mhob llyfrgell yn y fwrdeistref sirol o ddydd Mercher 8 Chwefror 2017 ymlaen.

Gall unigolion, grwpiau neu sefydliadau sy’n dymuno canfasio i gael llofnodion ar gyfer y ddeiseb bapur ofyn am daflenni deisebu trwy e-bostio Army2020Refine@Wrexham.gov.uk, neu trwy ffonio Melanie Salisbury, Swyddog Partneriaethau Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar 01978 297598.