Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

2 Rhagfyr 2015

Cyflogaeth leol yn cael hwb pellach gan waith gwella'r Gwasanaeth Tai

Mae contractwr cenedlaethol sy'n gweithio mewn partneriaeth â Gwasanaeth Tai Cyngor Wrecsam wedi cymryd staff a phrentisiaid o Wrecsam ar ôl agor cangen swyddfa leol newydd.

Agorodd ‘Top Notch Contractors Ltd’ eu cangen newydd ar Ystâd Ddiwydiannol Alyn, Cefn y Bedd ym mis Awst, ar ôl cael eu penodi gan y Gwasanaeth Tai i ddarparu rhaglenni adnewyddu eiddo mawr i stoc tai cymdeithasol y Fwrdeistref Sirol.

Bydd rhywfaint o'r gwaith y bydd Top Notch yn ymwneud ag ef yn cynnwys gosod ceginau ac ystafelloedd ymolchi newydd ar gyfer dros 60 eiddo yn ardal Bradley.

Mae hyn yn rhan o raglen gwaith gwella gynhwysfawr y Gwasanaeth Tai i sicrhau bod ei holl dai cymdeithasol yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn 2020.

Ers agor y gangen newydd, mae Top Notch wedi cyflogi nifer o staff lleol ac wedi cymryd dau brentis, Kerim Ozdemir (plymio) a Chris Haughton (saer), a astudiodd yng Ngholeg Cambria.

Dywedodd Gary Robinson, Rheolwr Gweithrediadau Rhanbarthol Top Notch, “Rydym yn falch iawn o fod wedi cael ein dewis gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i weithio'n agos gyda nhw wrth gyflawni eu rhaglen uchelgeisiol o adnewyddu eu stoc tai.

"Mae penderfyniad ein cwmni i agor swyddfa cangen newydd yn Wrecsam, yn arwydd arall o'n hymrwymiad i'n gwerthoedd craidd o ddarparu cyfleoedd gwaith tymor hir i bobl leol a sicrhau ffyniant eto o fewn y rhanbarthau yr ydym yn gweithredu ynddynt. Roeddem yn teimlo hefyd ei bod yn bwysig ar lefel gyfathrebu i gyflogi staff sy'n gyfarwydd â llefydd a phobl Wrecsam.

"Rydym yn falch iawn o fod wedi gallu recriwtio’r ddau weithiwr llafur o'r ardal leol yn ogystal â gwneud penodiadau rheoli allweddol megis Swyddog Cyswllt Cwsmeriaid, Leah Evans, sydd hefyd yn breswylydd lleol. Bydd Leah yn bwynt cyswllt allweddol ar gyfer tenantiaid wrth i ni ddechrau gwaith ar eu cartrefi.”

Mae cyflogaeth leol eisoes wedi gweld nifer o fanteision o waith gwella’r Gwasanaeth Tai, gydag o leiaf 42 o brentisiaid yn cael eu cyflogi bellach ar draws holl gontractwyr y Gwasanaeth Tai, 36 o weithwyr wedi cael cyflogaeth tymor byr, a 34 o weithwyr wedi cael cyflogaeth hirdymor.

Mae £63,197 wedi’i roi fel arian parod neu mewn nwyddau i sefydliadau neu brosiectau yng Nghymru.

Dywedodd yr Aelod Arweiniol dros Dai, y Cynghorydd Ian Roberts, “Mae'r gwaith i sicrhau bod ein stoc tai cymdeithasol yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru yn gofyn am fuddsoddiad enfawr. Rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod cymaint o'r arian hwn ag sy'n bosibl yn cael ei bwmpio yn ôl i'r economi leol er budd busnesau lleol, cynlluniau cymunedol ac i greu swyddi a phrentisiaethau ar gyfer ein pobl ifanc.”

Bydd Gwasanaeth Tai Wrecsam yn gwario cyfanswm o £38m ar waith gwella allanol a mewnol ar ei stoc tai cymdeithasol yn 2015/16. Mae hyn yn cynnwys grant o £7.5m gan Lywodraeth Cymru, y Lwfans Atgyweiriadau Mawr, sy'n cefnogi'r gwaith i gyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru ac sy’n cael ei ddyfarnu i Awdurdodau Lleol sydd wedi cadw eu stoc tai cymdeithasol.’