Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

08 Gorffennaf 2013

Datganiad i’r Wasg ar y Cyd ar ran chwe Chyngor gogledd Cymru

Adroddiad Jillings - EMBARGO 9am, 8 Gorffennaf 2013

Mae Cynghorau olynol yr hen Gyngor Sir Clwyd heddiw (8 Gorffennaf) wedi rhyddhau copi golygedig o adroddiad Jillings i achosion hanesyddol o gam-drin plant.

Ar ôl cael cyngor a thrafodaethau cyfreithiol annibynnol â’r Heddlu sy’n gweithredu ar ran ymchwiliad Ymgyrch Palliali gyhuddiadau diweddar o achosion hanesyddol o gam-drin plant yng ngogledd Cymru, mae’r adroddiad wedi’i olygu, ond heb ei gwtogi, ac mae rhai enwau a manylion wedi’u cuddio.

Mae nodyn ar wahân sy’n esbonio pam fod yr adolygiadau wedi’u gwneud wedi’i atodi gyda’r datganiad newyddion hwn.

Mae Cynghorau gogledd Cymru’n cydnabod y gallai rhyddhau’r adroddiad beri gofid i’r rheiny a effeithir gan achosion o gamdriniaeth yn y gorffennol ac maent yn annog unrhyw un a effeithir gan y datganiad i ffonio un o’r rhifau isod os oes angen cymorth arnynt.

Mae pob cyngor wedi cynorthwyo unrhyw un a effeithir gan gamdriniaeth a bydd yn parhau i wneud hynny.

Yng ngogledd Cymru, mae diogelu plant a phobl ifanc yn flaenoriaeth uchel i Gynghorau heddiw.

Ychydig iawn o blant sy’n cael eu rhoi mewn gofal preswyl bellach a phan fydd hynny’n digwydd, mae diogelwch, ansawdd y gofal a chanlyniadau unigol yn cael eu hadolygu a’u monitro’n ofalus.

Ers cyhoeddi adroddiad Waterhouse, Lost in Care, mae llawer o ddeddfwriaethau a chanllawiau statudol newydd wedi’u rhoi ar waith ar gyfer Plant y Gofelir Amdanynt.

Yn arbennig, mae hawliau’r plentyn yn rhan o bob deddfwriaeth a chanllawiau newydd.  Mae hyn yn amlwg mewn deddfwriaethau a chanllawiau sy’n ymwneud â diogelu, cynllunio gofal ac o fewn rôl y Swyddog Adolygu Annibynnol.

Hefyd mae rôl rianta gorfforaethol wedi’i datblygu ym mhob un o gynghorau gogledd Cymru er mwyn sicrhau gwell canlyniadau i Blant y Gofelir Amdanynt.

Mae gweithdrefnau llym mewn lle ar gyfer recriwtio staff gofal maeth a gofal preswyl. >Mae pob cyngor yn parhau i fod yn wyliadwrus ac yn dal i fonitro ac adolygu gweithdrefnau ac arferion.

Cysylltiadau defnyddiol i’r cyhoedd:

Tîm Ymchwilio Ymgyrch Pallial
E-bost: operationpallial@soca.x.gsi.gov.uk
Rhif ffôn: 0800 118 1199

Canolfan Camfanteisio ar Blant a'u Hamddiffyn Ar-lein
www.ceop.police.uk/contact-us/
Rhif ffôn: 0870 000 3344

NSPCC
www.nspcc.org.uk
Rhif ffôn: 0808 800 5000

Comisiynydd Plant Cymru
www.complantcymru.org.uk/amdanon-ni/cyngor-a-chymorth/
Rhadffôn: 0808 801 1000 (9am-5pm Llun-Gwe ac eithrio Gwyliau Banc)
Neges destun: 80800 gan ddechrau’r neges â COM.

Cymorth i Ddioddefwyr
www.victimsupport.org.uk
Rhif ffôn: 0845 303 0900

Nodiadau i Olygyddion

1. Pedwar cyngor olynol (o fis Ebrill 1996) yr hen Gyngor Sir Clwyd yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint, a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Y chwe chyngor olynol yng ngogledd Cymru (o fis Ebrill 1996) i hen Gyngor Sir Clwyd a Chyngor Sir Gwynedd yw: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint, Cyngor Gwynedd, Cyngor Sir Ynys Môn a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

2. Cyhoeddir yr adroddiad ar

www.wrecsam.gov.uk

3. Gan fod hwn yn adroddiad hanesyddol a chan nad yw’r Cyngor a’i gomisiynydd bellach yn bodoli, nid yw’n cael ei ystyried yn briodol cynnal unrhyw gyfweliadau â’r cyfryngau yn dilyn y datganiad hwn.

4. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau i Barbara Milne neu Gareth Watson ar Gill Stevens ar 01978 292289.

5.   Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau gan y cyfryngau am Ymgyrch Pallial at Swyddfa’r Wasg Yr Asiantaeth Troseddau Cyfundrefnol Difrifol  (SOCA) ar 08702 688 100. Mae Ymgyrch Pallial yn ymchwiliad annibynnol, a arweinir gan Keith Bristow, Cyfarwyddwr Cyffredinol yr Asiantaeth Droseddau Genedlaethol, i gyhuddiadau diweddar o achosion hanesyddol o gam-drin plant mewn gofal yng ngogledd Cymru.  Mae’n cael ei gynnal gan swyddogion a staff SOCA, gyda chymorth y Ganolfan Camfanteisio ar Blant a'u Hamddiffyn Ar-lein (CEOP) a swyddogion a staff o heddluoedd yn Lloegr.

Cefndir:

Comisiynwyd adroddiad Jillings gan hen Gyngor Sir Clwyd yn 1994.  Yn unol â chyngor cyfreithiol, ni chyhoeddodd Cyngor Sir Clwyd yr adroddiad ac ym mis Mawrth 1996 nodwyd yr adroddiad gan ei Gyngor llawn a chytunwyd ei gyfeirio at Ysgrifennydd Gwladol Cymru i’w gynorthwyo i ystyried p’un a ddylid cynnal ymchwiliad cyhoeddus.  Sefydlwyd Ymchwiliad Waterhouse o ganlyniad.

Ym mis Tachwedd 2012, yn dilyn ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth, bu i Gynghorau olynol yr hen Sir Clwyd ganfod fod copïau o’r adroddiad yn cael eu cadw yn archifau’r awdurdod lleol.

Ceisiodd y Cynghorau olynol gyngor cyfreithiol ynglŷn â ph’un a ddylai’r adroddiad gael ei ddatgelu dan y ddeddfwriaeth Rhyddid Gwybodaeth, boed hynny’n rhannol neu’n llawn.

Ar ôl cyhoeddi Adroddiad Cynnydd Cyhoeddus Ymgyrch Pallial ar 29 Ebrill 2013, mae cynrychiolwyr y Cyngor wedi siarad â’r ymchwiliad i asesu effaith bosibl rhyddhau adroddiad Jillings ar ymholiadau troseddol parhaus.

Mae’r Cynghorau wedi adolygu p’un a ddylid rhyddhau unrhyw ran o’r Adroddiad neu’r adroddiad llawn yng ngoleuni’r drafodaeth honno a chyngor cyfreithiol annibynnol gan gwmni Hempsons Solicitors a gafwyd ar y cyd ar ran y cynghorau olynol.

Mae penderfyniad wedi’i wneud bellach i ryddhau’r fersiwn olygedig o Adroddiad Jillings heddiw (8 Gorffennaf 2013)