Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

19 Ebrill 2017

Dyfodol Mwy Disglair i Gyn-filwyr a’u Teuluoedd

Bydd cyn-filwyr a’u teuluoedd ar draws gogledd Cymru’n elwa o gymorth ychwanegol gan awdurdodau lleol wedi dyraniad o £230,000 gan y Weinyddiaeth Amddiffyn.

Bydd yr arian yn mynd tuag at gyflogi dau Swyddog Cyswllt i'r Lluoedd Arfog a fydd yn ategu gwaith i ddarparu Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog ar draws y rhanbarth, drwy sicrhau bod rhai sy'n gwasanaethu ar hyn o bryd, cyn-filwyr a’u teuluoedd yn cael eu trin yn deg a chyda parch.

Bydd cylch gwaith y swyddogion yn cynnwys adolygu polisïau a gweithdrefnau cyfredol mewn meysydd sy'n cynnwys Adnoddau Dynol, Gofal Cymdeithasol, Addysg a Thai. Bydd y swyddogion hefyd yn sicrhau bod anghenion Cymuned y Lluoedd Arfog yn cael eu hystyried mewn cynlluniau strategol newydd a newidiadau i wasanaethau sy'n gysylltiedig ag, er enghraifft, Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.

Bydd y swyddogion yn ceisio pennu maint a nifer y rhai sydd yng Nghymuned Lluoedd Arfog y rhanbarth ac yn ceisio sefydlu dulliau cyfathrebu clir fel bod gwybodaeth gan ac at aelodau'r gymuned yn llifo'n fwy effeithiol.

Byddant hefyd yn canolbwyntio ar hyfforddi staff rheng flaen, er mwyn iddyn nhw allu deall a chefnogi anghenion Cymuned y Lluoedd Arfog yn well.

Dywedodd Dr Helen Paterson, Prif Weithredwr Wrecsam:

“Mae hyn yn newyddion gwych ac rwy’n diolch i’r swyddogion sy’n gyfrifol am sicrhau’r dyraniad arian hwn. Gall personél y Lluoedd Arfog, cyn-filwyr a’u teuluoedd hyderu ein bod ni yng Ngogledd Cymru yn ymrwymo i sicrhau na fyddan nhw dan anfantais oherwydd eu gwasanaeth i'r wlad."

Bydd yr arian yn cael ei weinyddu gan Gyngor Wrecsam ar ran chwe Awdurdod Lleol Gogledd Cymru.