Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

27 Mehefin 2017

Uwch gynghorydd yn nodi cyfarfod "cadarnhaol" gyda'r AS

Mae Dirprwy Arweinydd Cyngor Wrecsam wedi nodi y cafwyd cyfarfod "cadarnhaol" gydag AS Wrecsam Ian Lucas i drafod materion ymddygiad gwrthgymdeithasol a defnydd o gyffuriau yng nghanol y dref.

Cyfarfu Mr Lucas gyda'r Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol, a Lee Robinson, Cyfarwyddwr Gweithredol ar gyfer Lle a'r Economi.  

Dywedodd y Cynghorydd Jones: "Cafwyd cyfarfod cadarnhaol iawn gyda Mr Lucas fore heddiw, a rhoddwyd tystiolaeth o'r gwaith partneriaeth sylweddol sy'n cael ei gyflawni i fynd i'r afael â materion ymddygiad gwrthgymdeithasol yng nghanol y dref, ac i fynd i'r afael â'r materion hirdymor sy'n achosi'r broblem.  Trafodwyd y problemau sy'n deillio o'r fframwaith deddfwriaethol dryslyd hefyd.

Cyflwynodd Mr Lucas sawl cynnig yr ydym yn eu harchwilio ar hyn o bryd a thrafod dulliau o weithio mewn partneriaeth gydag ef i gyflwyno newid.

"Byddwn yn parhau i fynd i'r afael â'r mater drwy waith partneriaeth parhaus gydag asiantaethau megis Heddlu Gogledd Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac eraill.

"Edrychaf ymlaen at barhau i weithio gyda Mr Lucas i fynd i'r afael â'r mater hwn".