Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

13 Chwefror 2017

Camau nesaf i’w cymryd i fynd i’r afael â phroblemau sbwriel cyffuriau

Bydd camau i ddelio gyda phroblemau sbwriel cyffuriau mewn ardaloedd ar draws Wrecsam yn cael eu harchwilio gan aelodau wrth i bartneriaid fel y Bwrdd Iechyd, y Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus a'r Awdurdod Lleol gyflwyno barn. 

Bydd barn y prif bartneriaid y cysylltodd Pwyllgor Craffu Diogelu Cymunedau a Lles Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam â nhw ar faterion yn ymwneud â’r defnydd o gyffuriau, nodwyddau a daflwyd a’r effaith cysylltiedig ar y gymuned yn cael ei drafod yn ei gyfarfod nesaf ddydd Mercher, 15 Chwefror. 

 Mae’r cyfarfod yn dilyn cyfarfod a gynhaliwyd fis Hydref 2016 pan fu’r Pwyllgor Craffu yn trafod canfyddiadau Grŵp Tasg a Gorffen a sefydlwyd i archwilio’r broblem nodwyddau’n cael eu taflu’n beryglus yn Wrecsam a gwnaed argymhellion i bartneriaid allweddol er mwyn hwyluso camau i fynd i’r afael ac ymateb i sbwriel cyffuriau yn y dyfodol. 

Roedd argymhellion yn cynnwys lobïo Llywodraeth Cymru ar yr angen i strategaethau fynd i’r afael â chanlyniadau niweidiol rhaglenni nodwyddau a chwistrellau ac i bartneriaid gydweithio i nodi mannau problemus a darparu un pwynt cyfrifoldeb, cydlynu ac atebolrwydd i fynd i’r afael â sbwriel cyffuriau.  Anfonwyd argymhellion at:

Derbyniwyd ymatebion gan bartneriaid a thrafodir gan y pwyllgor ar 15 Chwefror.

Bydd y cyfarfod yn cael ei weddarlledu ar wefan y cyngor.   

Dywedodd y Cynghorydd Rob Walsh, Cadeirydd y Pwyllgor Craffu: “Cafwyd llawer o drafodaeth yng nghyfarfod mis Hydref lle trafodwyd canfyddiadau’r Grŵp Tasg a Gorffen i ddechrau ac roedd yn fuddiol cael yr holl gynrychiolwyr perthnasol ynghyd i drafod y materion. 

“Fel gyda chyfarfod mis Hydref, bydd y cyfarfod yn cael ei weddarlledu’n fyw ddydd Mercher a gobeithio y bydd aelodau’r cyhoedd yn manteisio ar y cyfle i ddilyn y cyfarfod ar lein. 

“Mae hwn yn fater o bwysigrwydd mawr i bobl Wrecsam, ac rwy’n edrych ymlaen at y drafodaeth.”