Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

21 Mehefin 2016

Cyfle i ddarganfod mwy am y buddsoddiad o £4.5m yng ngofod celfyddydau, marchnad a diwylliannol newydd Wrecsam.

Gwahoddiad y cyhoedd a masnachwyr i ddigwyddiad agored a fydd yn darparu gwybodaeth a’r newyddion diweddaraf ar ddatblygiad mawr yng nghanol tref Wrecsam – yn ogystal â rhoi cyfle iddynt gael dweud eu dweud ar enw i’r cyfleuster newydd.

Bydd digwyddiad gwybodaeth yn cael ei gynnal yn Neuadd y Dref, Wrecsam, o 3.30pm tan 7.00pm ddydd Mawrth, 3 Gorffennaf i roi cyfle i’r mynychwyr ddarganfod mwy am y gwaith sy’n cael ei wneud ym Marchnad Y Bobl, Oriel Wrecsam ar Stryt Caer.

Mae'r contractwyr, Wynne Construction, sy’n cynnal y gwaith ailwampio ym Marchnad y Bobl, eisiau cysylltu gyda busnesau lleol a masnachwyr hunangyflogedig sydd â diddordeb mewn gweithio ar y gwaith adnewyddu sy’n mynd rhagddo.

Bydd y gwaith a ddechreuodd ym mis Ionawr eleni, yn trawsnewid Marchnad Y Bobl yn gyfleuster gwerth sawl miliwn o bunnau yn cynnwys siopau a stondinau marchnad, theatr a gofod arddangos.

Bydd y cyfleuster newydd yn agor yng ngwanwyn 2018.

Bydd y digwyddiad yn galluogi pawb yn yr ardal i ddod draw a gweld y cynlluniau, siarad â’r tîm, cyfarfod y contractwyr a darganfod beth fydd yn digwydd dros y misoedd nesaf ac unwaith bydd y ganolfan ar agor.

Hefyd, bydd yr enwau sydd ar y rhestr fer ar gyfer y ganolfan yn cael eu cyhoeddi a bydd gan y rhai sy’n bresennol y cyfle i fod y cyntaf i weld y cynigion ac i bleidleisio ar gyfer eu ffefryn.

Yna ymgynghorir gyda’r cyhoedd ar ba enw sydd orau ganddynt trwy’r cyfryngau cymdeithasol, gwefannau, digwyddiadau a’r wasg, gyda’r enw'n cael ei gyhoeddi ym mis Medi.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Rwy’n annog unrhyw un sydd â diddordeb ym mhrosiect Marchnad y Bobl Oriel Wrecsam i ddod i’r digwyddiad hwn - yn enwedig masnachwyr hunangyflogedig yn ardal Wrecsam, a allai ychwanegu eu sgiliau ac arbenigedd i'r prosiect hwn fel yr aiff gwaith yn ei flaen.

“Rydym yn hynod awyddus i weld busnesau lleol yn elwa o’r buddsoddiad hwn, felly mae’n hanfodol bod cymaint â phosibl o fusnesau yn mynychu.

“Mae croeso i’r cyhoedd ddod draw i'r digwyddiad hwn hefyd, bydd yn gyfle iddynt weld beth sy'n digwydd ar y safle trwy'r wybodaeth a ddarperir gan y cynrychiolwy’.”

Cefnogir y prosiect drwy gyllid Cyngor Celfyddydau Cymru, rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru  a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Jade Parry, Swyddog Prosiect Adfywio ar 01978 315404.