Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

14 Mawrth 2017

Tenantiaid wedi gwirioni â gwaith gwella tai newydd

Mae tenantiaid y Cyngor wedi croesawu gwaith gwella a wnaed yn eu cartrefi yn ddiweddar.

Mae tenantiaid ardal Penycae wedi cael ceginau ac ystafelloedd ymolchi newydd yn eu cartrefi. Mae’r gwaith yn rhan o brosiect Cyngor Wrecsam i sicrhau bod tai yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Llywodraeth Cymru erbyn 2020.

Y rhai fu’n gwneud y gwaith oedd contractwyr Cyngor Wrecsam, CLC.

Dywedodd un o denantiaid y Cyngor, Mr B Roberts, “Rwy’n hapus iawn efo'r gwaith sydd wedi cael ei wneud. Roeddwn i’n gallu dewis lliw y paent ac ati, fel fy mod yn gallu gwneud yn siŵr ei fod yn cyd-fynd â'r gegin ac rwy'n hapus iawn efo'r canlyniadau. Roeddwn i’n gwybod y byddai’r gwaith yn tarfu rhywfaint, yn enwedig yn ystod y dyddiau cyntaf wrth i’r hen gegin gael ei thynnu, ond mae’r Cyngor a'r staff contractio wedi bod yn gefnogol iawn. Mae nhw bellach wedi gorffen, ac mae’n edrych yn wych ac rwy’n falch fy mod wedi cytuno i dderbyn y gwaith.”

Cafodd tenant arall yn ardal Penycae gegin ac ystafell ymolchi newydd.Dywedodd Mr I Williams, “Rwy’n falch iawn o'r canlyniadau. Mae’r lle wedi’i drawsnewid yn llwyr. Mae’n fodern ac yn lân, a’r safon yn dda, ac mae’n gwneud gwahaniaeth mawr i'r tŷ. Mae gen i gyflwr anabledd ar fy llygaid, felly roedd cael dewis lliwiau'r gegin yn help mawr i mi allu gweld ynddi. Maen nhw wedi gwneud gwaith ar y to hefyd, felly dwi'n hapus iawn."

Dywedodd Aelod Lleol Penycae, y Cynghorydd John Phillips, “Rwy’n falch iawn bod y tenantiaid wedi gallu elwa o raglen gwaith gwella’r Cyngor. Mae’n bwysig bod y cartrefi hyn yn cael eu moderneiddio a’u gwneud yn barod at y dyfodol.Mae’r ceginau a'r ystafelloedd ymolchi newydd yn edrych fel eu bod o safon ragorol ac mae'n wych gweld bod y tenantiaid mor hapus â'r gwaith a'r ansawdd."

Dywedodd Aelod Lleol Penycae a Rhiwabon, y Cynghorydd Joan Lowe, “Mae wedi bod yn braf iawn gweld y gwahaniaeth mae’r gwelliannau yma wedi’i wneud i’r eiddo, a gweld pa mor fodlon yw'r tenantiaid â’r gwaith. Gall y broses o osod cegin ac ystafell ymolchi newydd yn eich cartref fod yn un anodd, ond rwy'n falch o weld bod y Cyngor a CLC wedi darparu cefnogaeth yn ystod y cyfnod hwn a bod y tenantiaid wedi ymdopi'n dda iawn. Rwy’n meddwl bod pob un ohonyn nhw wedi'u plesio â safon y gwaith gorffenedig, felly roedd hi werth cytuno i dderbyn y gwelliannau."

Ynghynt y mis hwn, cafwyd hwb i raglen gwaith gwella tai’r Cyngor pan gymeradwyodd Bwrdd Gweithredol y Cyngor y buddsoddiad uchaf erioed o £56.4 miliwn er mwyn parhau â’r gwaith yn 2017/18. Mae hyn yn cynnwys grant Lwfans Atgyweiriadau Mawr o £7.6 miliwn, sy’n cael ei ddyrannu i awdurdodau lleol gan Lywodraeth Cymru yn gymorth iddyn nhw gyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru.

Mae’r Cyngor yn rhagweld y bydd y gwaith sy’n cael ei wneud dros y 12 mis nesaf yn cynnwys:

•             Ceginau newydd mewn 2,000 o gartrefi

•             Ystafelloedd ymolchi newydd mewn 2,400 o gartrefi

•             Systemau gwres canolog mewn 450 o gartrefi

•             700 o gartrefi yn cael eu hailweirio

•             Ail-doi 950 o gartrefi

•             Insiwleiddio waliau allanol 280 o gartrefi

Dywedodd Aelod Arweiniol Tai, y Cynghorydd Ian Roberts, “Rydyn ni ar ganol rhaglen gwaith gwella tai fwyaf y Fwrdeistref Sirol ers degawdau. Mae'n gyfnod prysur i'n contractwyr ac i'n tenantiaid, ond rydyn ni rŵan yn dechrau gweld manteision hynny mewn cymunedau ledled Wrecsam. Mae miloedd o gartrefi eisoes wedi derbyn gwelliannau mewnol ac allanol ac rydyn ni ar y ffordd i gyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru. Mae cymeradwyo’r buddsoddiad ar gyfer 2017/18 yn gam enfawr arall i’n helpu i gyflawni hyn, felly mae hwn yn gyfnod cadarnhaol iawn i’n tenantiaid.”