Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

15 Chwefror 2017

Gwaith yn dechrau ar Estyniad gwerth £3 miliwn i Ysgol Gynradd Penycae

Mae gwaith wedi dechrau ar estyniad gwerth £3 miliwn yn Ysgol Gynradd Penycae. 

Bydd y gwaith yn dod a’r cyn ysgolion babanod ac iau at ei gilydd o dan un to ac mae’n dilyn uno’r ddwy ysgol yn 2007. 

Mae’r gwaith paratoadol ar y safle wedi cynnwys adeiladu lle chwarae newydd a phrynu tir newydd i wneud lle ar gyfer yr ysgol newydd a’r compownd adeiladu.

Dywedodd y Cyng Joan Lowe, Cadeirydd y Llywodraethwyr yn Ysgol Penycae: 

“Mae’n gyffrous iawn i weld dechrau’r gwaith ar ein hadeilad newydd a fydd yn dod â phawb o dan un to.   Er mwyn sicrhau bod gan y plant ddyheadau positif, yn dysgu ac yn cyflawni eu potensial llawn, mae’n hanfodol bod ganddynt amgylchedd modern i addysgu a dysgu.   Bydd yr adeilad newydd hwn yn rhoi’r amgylchedd hwnnw iddynt ac rwy’n edrych ymlaen at ei gwblhau’n ddiweddarach eleni.” 

Read Construction fydd yn ymgymryd â’r gwaith a disgwylir y bydd wedi’i gwblhau erbyn mis Medi. 

Dywedodd Gareth Rowlands, Rheolwr Contractau ar ran Read Construction: 

 “Mae Read yn falch i ddechrau gweithio ar y cynllun estyniad arwyddocaol hwn yn Ysgol Penycae, ac i ddechrau gweithio ochr yn ochr â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam unwaith eto i wella cyfleusterau addysgol lleol. Bydd y prosiect hwn yn darparu amgylchedd addysgu modern ar gyfer yr 21ain Ganrif i’r ysgol ac yn rhoi hwb i’r economi leol.” 

Mae’r gwaith yn cael ei wneud dan Raglen Addysg ac Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru sy'n darparu 50% o’r cyllid i wella ysgolion, gyda’r cyllid sy’n weddill yn cael ei ddarparu gan Gyngor Wrecsam.   Nod y rhaglen yw trawsnewid profiad dysgu myfyrwyr, gan sicrhau eu bod yn cael eu haddysgu mewn ystafelloedd dosbarth gyda'r technolegau a’r cyfleusterau sydd eu hangen i gyflwyno cwricwlwm yr 21ain ganrif. 

Mae prosiectau eraill Ysgolion yr 21ain Ganrif hefyd ar y gweill ym Mharc Caia, lle mae dwy ysgol gynradd newydd sbon yn cael eu codi yn lle ysgolion cynradd presennol Hafod y Wern a Gwenfro.   Mae’r buddsoddiad gwerth £10 miliwn yn y safleoedd hyn yn parhau wrth i’r gwaith o ddymchwel yr hen ysgolion fynd rhagddo.   Mae £2 filiwn hefyd wedi ei fuddsoddi yn Ysgol Gynradd Plas Coch ac Ysgol Alexandra, ac mae prosiectau gwerth £6.3 miliwn hefyd ar y gweill yn Ysgol Gynradd Gwersyll, Ysgol Clywedog ac Ysgol Bryn Alyn.