Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

15 Rhagfyr 2016

Plant wrth eu boddau gyda chegin newydd yr ysgol

Mae ysgol leol wedi cael gosod cegin newydd sbon gydag adnoddau modern fel rhan o brosiect gwelliant sylweddol.

Ysgol Cyfrwng Cymraeg yw Ysgol Plas Coch ar Ffordd Stansty gyda mwy na 360 o blant yn ei mynychu. Adeiladwyd estyniad i’r ysgol er mwyn gwneud lle i’r gegin newydd.

Cafodd y plant eu pryd bwyd cyntaf o'r gegin newydd pan agorwyd hi'r wythnos diwethaf.

Meddai Mr Osian Jones, Pennaeth Ysgol Plas Coch, “Mae’r gegin newydd yn fwy na’r llall ac mae ynddi adnoddau cyfoes newydd sbon felly mae wedi bod yn wych ar gyfer ein tîm arlwyo, yn ogystal â’r plant. Rydym hefyd wedi gallu defnyddio’r gofod yn yr ysgol lle'r oedd yr hen gegin felly roedd yn ddatblygiad gwych a ganiataodd i ni wneud lle i’r nifer gynyddol o blant sydd bellach yn mynychu.”

Meddai Aelod Lleol Stansty, y Cynghorydd I David Bithel, “Rwyf wrth fy modd fod yr ysgol boblogaidd iawn hon wedi manteisio o’r estyniad a’r gwaith moderneiddio. Bydd y gegin newydd o lawer o fudd i'r ysgol a bydd y gofod ychwanegol sydd wedi ei ryddhau tu mewn i’r ysgol yn cynorthwyo profiad dysgu’r plant.”

Meddai’r Cynghorydd Neil Rogers, Aelod Arweiniol dros yr Economi - Datblygu Economaidd ac Adfywio, “Rydym yn falch iawn o safon y bwyd y gallwn ei gynnig i blant yn ein hysbion a bydd y gwaith gwella yr ydym wedi ei wneud mewn ysgolion fel Ysgol Plas Coch o gymorth i ni gynnal y safon yn ein holl ysgolion.”

Ariannwyd y gwaith ar y cyd gan Gyngor Wrecsam a Llywodraeth Cymru trwy ei Raglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif.

Nod y Rhaglen yw trawsnewid profiad dysgu myfyrwyr, gan sicrhau eu bod yn cael eu haddysgu mewn ystafelloedd dosbarth gyda'r technolegau a’r cyfleusterau sydd eu hangen i gyflwyno cwricwlwm yr 21ain Ganrif.

Mae mwy na £20 miliwn yn cael ei fuddsoddi mewn ysgolion yn Wrecsam fel rhan o’r Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain ganrif. 

Meddai'r Cynghorydd Michael Williams, Aelod Arweiniol dros Wasanaethau Plant ac Addysg, “Fel awdurdod, rydym yn parhau i symud ymlaen gyda’r rhaglen Ysgolion yr 21ain ganrif, sy’n cael ei chyflawni ar amser ac o fewn y gyllideb. Bydd y gwaith yr ydym yn ei wneud yn helpu i sicrhau fod ysgolion yn cwrdd ein hamcanion Dysgu Gydol Oes.”