Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

19 December 2016

Rhoi Trefn ar Ailgylchu Papur Lapio

Wrth i’r Nadolig nesáu, mae Cyngor Wrecsam yn trefnu i ailgylchu mwy o gardbord a phapur o ymyl y palmant ar ôl yr Ŵyl.

Ar gyfer y casgliad ailgylchu cyntaf ar ôl y Nadolig, rydym yn gofyn i drigolion ailgylchu eu holl gardbord a phapur yn eu bocs neu yn y bag glas y gellir ei ailddefnyddio, heblaw am y papur lapio ffoil nad yw’n ailgylchadwy. Dylid gwahanu cardbord brown gwrymiog oddi wrth y papur a’u gosod ar wahân ar ymyl y palmant.

Mae’r Cyngor wedi rhoi cerbyd arall ar waith i gasglu'r papur a'r cardbord ychwanegol a ddisgwylir ar bob rownd, a fydd ond yn casglu cardbord a phapur, felly ni fydd angen ei wagio mor aml.

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant:

“Yn yr oes o siopa ar-lein sydd ohoni, mae gennym ni fwy o gardbord nag erioed o'r blaen, ac mae’r sefyllfa'n gwaethygu o amgylch cyfnod y Nadolig pan fo mwy o'r parseli'n ein cyrraedd. Mae angen cael gwared â'r holl bapur lapio hefyd, yn ychwanegol at ein gwastraff papur wythnosol. Dylai’r cerbyd ychwanegol sydd ar gyfer cardbord a phapur yn unig wneud rownd ailgylchu’r Nadolig yn fwy effeithlon, gan ganiatáu i'r trigolion symud eu holl bapur a chardbord ar un waith. Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi mynd i’r drafferth i ailgylchu gyda ni yn ystod 2016. Rydym wedi gwneud cynnydd da o ran ein cyfraddau ailgylchu a chyda'n bocsys, ein bagiau a'n cadïau newydd, dylai bob un ohonom ni allu ailgylchu mwy o eitemau'n fwy effeithlon. Mae ein chwarter diwethaf yn dangos bod ein cyfradd ailgylchu ar 69%, sy’n gyflawniad aruthrol ac yn un y gallwn ni fod yn falch ohono ar drothwy 2017."

Atgoffir y trigolion i edrych ar eu calendr ar gyfer y diwrnodau casglu dros gyfnod y Nadolig. Gall unrhyw un sy’n poeni am fethu casgliad hefyd gofrestru ar-lein i dderbyn e-bost atgoffa y diwrnod cyn y dylid rhoi’r bin a’r ailgylchu allan. I gofrestru, ewch i www.wrecsam.gov.uk/cofrestr

I gael mwy o wybodaeth am y gwasanaeth ailgylchu, e-bostiwch cysylltwch@wrexham.gov.uk

Mae'n bwysig nad yw papur FFOIL yn cael ei roi mewn bagiau/bocsys ailgylchu gan na fydd y cwmni y mae CBSW yn gyrru papur i'w ailgylchu ato'n ei dderbyn.