Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

15 Mawrth 2017

Cyngor Cymuned yn chwilio am rywun sy’n awyddus i helpu pobl hŷn i gael mynediad at wasanaethau hanfodol.

Mae swydd wag wedi codi mewn Cyngor Cymuned ar gyfer gweithiwr hanfodol i helpu pobl hŷn a phobl sy’n agored i niwed i gael gafael ar wasanaethau a chefnogaeth sydd ar gael iddynt.

Mae swydd wag yng Nghyngor Cymuned Rhosddu ar gyfer Asiant Cymunedol, a fydd yn rhoi gwybodaeth i bobl hŷn ar amrywiaeth o wasanaethau - yn amrywio o fudd-daliadau i weithgareddau a grwpiau cymdeithasol.

O dan y cynllun Asiantau Cymunedol, mae cynrychiolwyr yn cael eu neilltuo i saith o ardaloedd gwahanol yn y fwrdeistref sirol - Rhiwabon, Penycae, Coedpoeth, Gwersyllt, Glyn Ceiriog, Parc Caia, Glyn Traian a Rhosddu - ac yn adrodd yn uniongyrchol i'w Cyngor Cymuned lleol a helpu pobl dros 50 oed i gael gafael ar wasanaethau.

Mae adborth gan ddefnyddwyr gwasanaeth wedi gweld y cynllun yn cael ei frandio fel "ychydig o obaith lle nad oedd unrhyw obaith gynt", gydag eraill yn dweud eu bod wedi dod yn "fwy o ran" o'u cymunedau diolch i help yr asiantau.

Yn ogystal â chyfeirio trigolion at wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, gall Asiantau Cymunedol hefyd gyfeirio’r trigolion hynny sydd mewn angen at asiantaethau eraill y byddent yn elwa ohonynt.

Maent hefyd yn rhoi gwybodaeth am glybiau cymdeithasol, elusennau, sefydliadau cymunedol, clybiau cinio a grwpiau cefnogi eraill a sefydlwyd i helpu pobl hŷn.

Dywedodd y Cynghorydd Joan Lowe, Aelod Arweiniol Gofal Cymdeithasol i Oedolion: “Mae Asiantau Cymunedol yn rhan allweddol o ymgyrch Cyngor Wrecsam i sicrhau bod pobl hŷn yn gallu aros yn iach ac yn annibynnol am fwy o amser.

“Rydym yn chwilio am rywun sy’n awyddus i weithio gyda phobl hŷn a rhoi cefnogaeth angenrheidiol iddynt.”

Mae angen rhywun sy’n gallu gweithio am 16 awr yr wythnos. Byddwch yn derbyn cyflog am y rôl a chaiff costau teithio eu talu hefyd. Bydd gliniadur a ffôn symudol hefyd yn cael eu darparu i’r ymgeisydd llwyddiannus.

Am fwy o wybodaeth neu ffurflen gais, cysylltwch â Chyngor Cymuned Rhosddu ar rhosddu@gmail.com.