Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

14 Mawrth 2017

Mae tenantiaid y Cyngor wedi cael cymorth i lanhau eu cymuned mewn digwyddiad a drefnwyd yn arbennig.

Cynhaliwyd y diwrnod glanhau amgylcheddol, a drefnwyd gan Gyngor Wrecsam a’r Aelod Lleol, y Cynghorydd Brian Cameron, yn ardal Tanycoed ym Mharc Caia.

Yn ystod y digwyddiad, roedd cyfle i denantiaid y Cyngor gael gwared â gwastraff mawr ac eitemau nad oedd arnynt eu heisiau.

Roedd staff o Swyddfa Stad Caia a Strydlun hefyd wrth law i helpu gydag eitemau swmpus ac i ateb cwestiynau ar faterion yn ymwneud â thai.

Dywedodd Aelod Lleol Whitegate, Brian Cameron: "Rydyn ni bellach wedi cynnal nifer o'r digwyddiadau hyn yma ac rydym yn falch bod y diwrnod gweithredu unwaith eto wedi bod yn fenter boblogaidd a llwyddiannus iawn.

 “Nid yw bob amser yn hawdd i denantiaid gael gwared ag eitemau mawr, felly mae cael cynnig y gwasanaeth hwn yn ddefnyddiol iawn i lawer o bobl leol.

 “Hoffwn ddiolch i staff Swyddfa Stad Caia (wedi’u harwain gan Jane Cotton), Strydlun a’r Gwasanaeth Prawf am drefnu'r digwyddiad ac am helpu ar y diwrnod. Rydym yn gobeithio cynnal digwyddiadau tebyg yn nes ymlaen eleni.”

Dywedodd Aelod Arweiniol Tai, y Cynghorydd Ian Roberts: “Mae ein swyddfeydd stadau yn cynnal nifer o ddigwyddiadau fel hyn ar draws y Fwrdeistref Sirol trwy gydol y flwyddyn. Maent yn ffordd ddefnyddiol iawn i denantiaid glirio sbwriel diangen o du mewn ac o amgylch eu cartrefi.

 “Maent bob tro’n cael eu cynnal mewn lleoliadau hygyrch iawn yn y gymuned ac mae cymorth ar gael i symud eitemau swmpus, felly byddwn yn annog tenantiaid i wneud y gorau o'r digwyddiadau pan fyddant yn cael eu cynnal yn eu hardal leol nhw.”

Gall tenantiaid y Cyngor gael gwybod mwy am ddiwrnodau gweithredu amgylcheddol sydd ar y gorwel drwy ddilyn 'Tai CBSW' ar Facebook neu drwy danysgrifio i wasanaeth Newyddion Diweddaraf Tenantiaid y Cyngor ar www.wrecsam.gov.uk/cofrestru