Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

15 Mawrth 2017

Cynlluniau prentisiaeth yn cael hwb gan fuddsoddiad tai

Mae myfyrwyr lleol wedi derbyn cyfleoedd hyfforddi gwerthfawr diolch i fuddsoddiad y Cyngor mewn gwaith gwella tai. 

Mae dros 60 o brentisiaid yn gweithio gyda chontractwyr sydd ar hyn o bryd yn gwneud gwaith gwella stoc tai Cyngor Wrecsam.

Mae’r gwaith wedi’i wneud i sicrhau bod y Cyngor yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru Llywodraeth Cymru erbyn 2020.

Mae’n ofynnol i gontractwyr sy’n gwneud gwaith gwella tai i’r Cyngor ymrwymo i gynlluniau Buddiannau Cymunedol, sy’n cynnwys cynnig cyfleoedd cyflogi a hyfforddi.

Mae’r prentisiaethau'n cynnwys amrywiaeth o broffesiynau gan gynnwys trydanwyr, plymwyr, seiri a phlastrwyr.   Yn nodweddiadol maent yn treulio un diwrnod yr wythnos yn astudio yn y coleg a phedwar diwrnod yn gwneud gwaith ymarferol ar y safle gyda'u contractwyr.   

Cafodd nifer o brentisiaid sy’n byw ac yn/neu’n astudio yn Wrecsam gyfle i gwrdd â’r Cynghorydd Ian Roberts, Aelod Arweiniol Tai Cyngor Wrecsam yn swyddfeydd Ffordd Rhuthun yn ddiweddar.   Mae’r prentisiaid yn gweithio i amrywiaeth o gwmnïau lleol a chenedlaethol gan gynnwys Wates Living Space, Novus Property Solutions, CLC, RW Hough & Sons.

Dywedodd y Cyng. Ian Roberts, "Rydym yn ymgymryd â’r rhaglen gwelliannau tai mwyaf yn Wrecsam ers degawdau felly mae’n hanfodol fod cymaint o’i fuddsoddiadau â phosib o fudd i’n heconomi leol.  Rwyf wrth fy modd fod cymaint o bobl ifanc wedi gallu elwa o hyn a derbyn profiad gwaith gwerthfawr i helpu i hybu eu rhagolygon am yrfa. Yn 2017/18 byddwn yn buddsoddi £56.4m i barhau’r gwaith.  Dyma’r drydedd flwyddyn yn olynol yr ydym wedi torri’r record o ran buddsoddi mewn gwelliannau i dai felly mae’n newyddion gwych bod cynlluniau fel hyn yn parhau.”

Dywedodd Daniel Davies, prentis saer gyda GM Jones, “Mae gallu cael profiad go iawn ‘ar y safle’ wedi bod yn ddefnyddiol iawn i mi.  Mae’n waith cyflogedig ac mae’n ddefnyddiol iawn i mi ddod i arfer â’r gwaith, mynd allan i eiddo go iawn, cyfarfod cwsmeriaid a dysgu oddi wrth y gweithwyr proffesiynol eraill o fy amgylch. Rwy'n gobeithio symud ymlaen i yrfa yn y fasnach ar ôl i mi gwblhau fy nghwrs .”

Yn ogystal â chynlluniau hyfforddi, gall Buddion Cymunedol hefyd gynnwys adnewyddu cyfleusterau lleol fel Canolfannau Cymunedol, darparu gwaith lleol a phrynu nwyddau gan fusnesau lleol.  

 Hyd yma, mae dros 70 o weithwyr wedi cael gwaith llawn neu ran amser a dros £63,000 wedi ei roi fel arian parod neu mewn nwyddau i sefydliadau neu brosiectau yng Nghymru.

Dywedodd y Cyng. Ian Roberts “Yn ogystal â hyfforddiant a chyflogaeth, mae’r cynlluniau hefyd wedi bod o fudd i nifer o adeiladau a chyfleusterau cymunedol.   Mae hwn yn waith gwerthfawr iawn i grwpiau sy'n aml yn dibynnu ar roddion a gwirfoddolwyr i allu cynnal eu gwasanaethau.  Rydym wedi ymrwymo i sicrhau y gall y buddsoddiad mewn gwaith tai adael etifeddiaeth gymdeithasol ac economaidd yn ogystal ag etifeddiaeth gorfforol.”