Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

15 Mehefin 2017

Mae Cyngor Wrecsam ar y trywydd cywir i gyflawni’r safon newydd ar gyfer tai cymdeithasol yng Nghymru yn ôl y ffigyrau diweddaraf a ryddhawyd.

Mae Cyngor Wrecsam ar y trywydd cywir i gyflawni’r safon newydd ar gyfer tai cymdeithasol yng Nghymru yn ôl y ffigyrau diweddaraf a ryddhawyd.

Cyflwynwyd adroddiad i Bwyllgor Craffu Cartrefi'r Cyngor a'r Amgylchedd ddydd Mercher i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau ar gynnydd y gwaith moderneiddio tai sy'n cael ei wneud ar hyn o bryd ar draws y Fwrdeistref Sirol.

Mae’r gwaith yn cael ei wneud i sicrhau bod stoc tai Cyngor Wrecsam o 11,200 o gartrefi yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn 2020.

Mae tenantiaid y Cyngor yn cael ceginau ac ystafelloedd ymolchi newydd, os oes angen i gyrraedd y safon. Mae gwelliannau mewnol ac allanol eraill fel systemau gwres canolog newydd, ailosod toeau, llwybrau gardd, ffensys ac ynysu waliau allanol hefyd yn cael eu gwneud lle bo angen.

Mae'r adroddiad yn dweud bod: “Cynnydd drwy gydol y deuddeg mis diwethaf yn gadarnhaol ac yn parhau felly.”

Cafodd rhaglen ariannu Safon Ansawdd Tai Cymru o £163m (i’w fuddsoddi hyd at 2020) ei gymeradwyo gan Fwrdd Gweithredol y Cyngor ym mis Chwefror, 2016. Buddsoddwyd ychydig o dan £52m rhwng mis Ebrill 2016 a mis Ebrill 2017. Mae hyn yn cynnwys grant Lwfans Atgyweiriadau Mawr o £7.6 miliwn, sy’n cael ei ddyrannu i awdurdodau lleol gan Lywodraeth Cymru yn gymorth iddyn nhw gyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru. 

Mae’r adroddiad yn nodi, dros y 12 mis diwethaf, roedd y gwaith a gwblhawyd (gan gynnwys methiannau derbyniol a gwrthodiadau) yn cynnwys 2022 cegin, 2039 ystafelloedd ymolchi, 563 system gwres canolog, 981 o gynlluniau ailweirio trydanol, rhoi toeau newydd ar 868 eiddo.

Gosodwyd deunydd insiwleiddio waliau allanol ar 79 eiddo a chyflwynwyd gwelliannau allanol eraill i 540 eiddo fel llwybrau gardd a ffensio.

Mae cynnydd yn 'arbennig o gadarnhaol i denantiaid a phawb dan sylw', yn ôl yr adroddiad, gyda phump o bob saith targed ar gyfer 2016/17 yn cael eu cyflawni.

Mae bodlonrwydd tenantiaid yn dal i fod yn uchel a’r sgôr cyfartalog yw 8.6 ar gyfer gwaith a gwblhawyd.

Mae’r adroddiad yn dweud fod yr economi leol wedi elwa hefyd o fuddsoddiad mewn gwaith gwella tai, gyda dros 60 o brentisiaid, gan gynnwys nifer sy’n astudio yng Ngholeg Cambria, yn cael eu cyflogi gan gontractwyr y cyngor.