Prosiect Gwrth Casineb

Mae yna wahaniaeth pwysig rhwng ‘digwyddiadau casineb’ a ‘throseddau casineb’.

Dyma ddiffiniad digwyddiad casineb:

Unrhyw ddigwyddiad, a allai fod yn drosedd troseddol neu ddim yn drosedd troseddol, a ystyrir gan y dioddefwr neu unrhyw un arall yn ddigwyddiad wedi’i ysgogi gan ragfarn neu gasineb. Canfyddiad y dioddefwr neu’r unigolyn arall yw’r ffactor diffiniol wrth bennu digwyddiad casineb. Nid yw’r diffyg cymhelliad ymddangosiadol o ran achos digwyddiad yn berthnasol oherwydd canfyddiad y dioddefwr neu’r unigolyn arall sy’n cyfrif.

 At ddibenion cofnodi data mae’n ofynnol i’r heddlu gofnodi digwyddiadau casineb pan fydd y dioddefwr neu unrhyw un arall yn canfod bod y cymhelliad i’r rhagfarn neu gasineb wedi’i seilio ar:

  • Hil
  • Cyfeiriadedd rhywiol
  • Crefydd
  • Anabledd

Dyma ddiffiniad trosedd casineb:

Unrhyw ddigwyddiad casineb sy’n drosedd troseddol a ystyrir gan y dioddefwr neu unrhyw un arall yn ddigwyddiad wedi’i ysgogi gan ragfarn neu gasineb.

Mae’n bwysig nodi nad yw pob trosedd casineb yn ddigwyddiadau casineb. Efallai ni fydd rhai digwyddiadau casineb yn drosedd troseddol ac felly ni fyddant yn cael eu cofnodi fel trosedd casineb.

Ceir gwybodaeth anecdotaidd bod troseddau casineb a digwyddiadau casineb yn cael eu tan-adrodd. Mae data cenedlaethol yn cadarnhau'r darlun hwn.

Mae’n bwysig bod gwybodaeth am ddigwyddiadau casineb a throseddau casineb yn cael ei chofnodi a’i rhannu â’r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol.  Bydd data cadarn yn caniatáu i ni bennu tueddiadau a bydd yn darparu gwybodaeth ar gyfer y gweithredu a wnawn i fynd i’r afael â chasineb.

Felly mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Wrecsam yn datblygu amrywiaeth o fentrau i gynyddu ymwybyddiaeth o drosedd casineb fel problem ac i gynyddu cyfraddau adrodd.  Sefydlwyd grŵp aml-asiantaeth i ddatblygu:

  • Lleoliadau yn y gymuned i adrodd ar drosedd casineb ynddynt [sef ‘canolfannau adrodd trydydd parti’];
  • diwygio systemau adrodd i’w gwneud yn fwy hygyrch;
  • darparu mwy o gymorth a chymorth cydlynol i ddioddefwyr digwyddiadau casineb a throseddau casineb;
  • cynyddu swm y data ar gyfer dadansoddi a chynllunio mwy tymor hir; a
  • sicrhau bod cydlyniant â phrotocolau Heddlu Gogledd Cymru sydd eisoes yn bodoli.

Ein cynnydd:

Bellach mae 7 o swyddfeydd tai ardal y Cyngor a 12 o sefydliadau Gwirfoddol a Chymunedol bellach wedi ymrwymo eu cefnogaeth i’r prosiect Canolfan Adrodd Trydydd Parti.

Cynhaliwyd cynllun peilot rhwng Hydref 2007 a Mehefin 2008 mewn perthynas â throsedd casineb hiliol. Darparwyd hyfforddiant i’r holl sefydliadau a oedd yn cymryd rhan yn y peilot.

Yn dilyn adolygiad o’r cynllun peilot ym Mehefin 2008 bydd y prosiect yn cael ei ehangu i gynnwys mwy o Ganolfannau Adrodd Trydydd Parti a bydd yn ymateb i bob ffurf ar drosedd casineb.

Canolfannau Adrodd Trydydd Parti

Canolfannau Adrodd Trydydd Parti

Canolfannau Adrodd Trydydd Parti - Fersiwn PDF 49Kb

Adrodd ar ddigwyddiad casineb

Adrodd ar ddigwyddiad casineb

Adrodd ar ddigwyddiad casineb - Fersiwn PDF 99Kb

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.

 

I weld ac argraffu ffeiliau Microsoft Word, rhaid fod Microsoft Word wedi ei sefydlu ar eich cyfrifiadur neu gallwch ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan microsoft i ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word

yn ôl i'r brig