Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Prosiect Gwrth Casineb

Mae yna wahaniaeth pwysig rhwng ‘digwyddiadau casineb’ a ‘throseddau casineb’.

Dyma ddiffiniad digwyddiad casineb:

Unrhyw ddigwyddiad, a allai fod yn drosedd troseddol neu ddim yn drosedd troseddol, a ystyrir gan y dioddefwr neu unrhyw un arall yn ddigwyddiad wedi’i ysgogi gan ragfarn neu gasineb. Canfyddiad y dioddefwr neu’r unigolyn arall yw’r ffactor diffiniol wrth bennu digwyddiad casineb. Nid yw’r diffyg cymhelliad ymddangosiadol o ran achos digwyddiad yn berthnasol oherwydd canfyddiad y dioddefwr neu’r unigolyn arall sy’n cyfrif.

 At ddibenion cofnodi data mae’n ofynnol i’r heddlu gofnodi digwyddiadau casineb pan fydd y dioddefwr neu unrhyw un arall yn canfod bod y cymhelliad i’r rhagfarn neu gasineb wedi’i seilio ar:

Dyma ddiffiniad trosedd casineb:

Unrhyw ddigwyddiad casineb sy’n drosedd troseddol a ystyrir gan y dioddefwr neu unrhyw un arall yn ddigwyddiad wedi’i ysgogi gan ragfarn neu gasineb.

Mae’n bwysig nodi nad yw pob trosedd casineb yn ddigwyddiadau casineb. Efallai ni fydd rhai digwyddiadau casineb yn drosedd troseddol ac felly ni fyddant yn cael eu cofnodi fel trosedd casineb.

Ceir gwybodaeth anecdotaidd bod troseddau casineb a digwyddiadau casineb yn cael eu tan-adrodd. Mae data cenedlaethol yn cadarnhau'r darlun hwn.

Mae’n bwysig bod gwybodaeth am ddigwyddiadau casineb a throseddau casineb yn cael ei chofnodi a’i rhannu â’r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol.  Bydd data cadarn yn caniatáu i ni bennu tueddiadau a bydd yn darparu gwybodaeth ar gyfer y gweithredu a wnawn i fynd i’r afael â chasineb.

Felly mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Wrecsam yn datblygu amrywiaeth o fentrau i gynyddu ymwybyddiaeth o drosedd casineb fel problem ac i gynyddu cyfraddau adrodd.  Sefydlwyd grŵp aml-asiantaeth i ddatblygu:

Ein cynnydd:

Bellach mae 7 o swyddfeydd tai ardal y Cyngor a 12 o sefydliadau Gwirfoddol a Chymunedol bellach wedi ymrwymo eu cefnogaeth i’r prosiect Canolfan Adrodd Trydydd Parti.

Cynhaliwyd cynllun peilot rhwng Hydref 2007 a Mehefin 2008 mewn perthynas â throsedd casineb hiliol. Darparwyd hyfforddiant i’r holl sefydliadau a oedd yn cymryd rhan yn y peilot.

Yn dilyn adolygiad o’r cynllun peilot ym Mehefin 2008 bydd y prosiect yn cael ei ehangu i gynnwys mwy o Ganolfannau Adrodd Trydydd Parti a bydd yn ymateb i bob ffurf ar drosedd casineb.