Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Caffaeliad Cyngor

Mae caffael nwyddau, gwaith a gwasanaethau’n weithgaredd gwerth uchel yn y Cyngor sy’n cael effaith fawr ar ei berfformiad a llwyddiant.  Mae’r Cyngor Bwrdeistref Sirol yn gwario rhyw £80 miliwn y flwyddyn ar nwyddau, gwaith a gwasanaethau.

Anelwn at wella’r broses gaffael er mwyn cael y gorau o’r contractau sydd gennym a gostwng y costau gweinyddol o brynu.

Pwysigrwydd Caffaeliad

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd caffaeliad wrth gyflawni ein nodau a bod cafael nwyddau, gwaith a gwasanaethau o bwysigrwydd strategol am y rhesymau canlynol:

Strwythur

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn defnyddio ymagwedd ddatganoledig at gaffael gyda swyddogion sy’n prynu nwyddau a gwasanaethau ar sail gorfforedig ond a leolir o fewn adrannau hefyd.  

Mae rhwydwaith o swyddogion yn cael ei gefnogi gan Swyddog Caffael canolog yn yr Adran Cyllid a Pherfformiad.  Mae’r swyddog hwn yn cyd-drefnu gweithgareddau caffael, rhoi cyngor a chyfarwyddyd a sicrhau bod egwyddorion y Strategaeth Caffaeliad yn cael eu hwyluso a’u cyflawni. 

Rheoliadau Ariannol

Mae’r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA) yn diffinio Rheoliadau Ariannol fel:

“…Cod ysgrifenedig o weithdrefnau a gymeradwyir gan y Cyngor, a’u bwriad yw darparu fframwaith ar gyfer rheolaeth ariannol gywir yr Awdurdod.  Fel rheol mae rheoliadau ariannol yn gosod y rheolau ynghylch cyfrifyddiaeth, gweithdrefnau gweinyddol ac archwilio a systemau cyllido.”

Mae Rheoliadau Ariannol yn rheolaeth bwysig wrth asesu risgiau ariannol a llywodraethol.  Mae’r Rheoliad Ariannol 10 yn ymwneud â chaffaeliad (prynu a chontractau).

Mae’r Rheoliadau Ariannol yn berthnasol i’r holl staff a gyflogir gan y Cyngor p’un ai os oes ganddynt gontract parhaol neu gontract dros dro, ac mae hefyd yn berthnasol i staff a gyflogir gan asiantaethau.

Mae Rheoliadau Ariannol yng nghynnwys y Cyfansoddiad sef rhan 4 tudalennau 47 - 120.