Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Caffaeliad Cyngor

Mae caffael nwyddau, gwaith a gwasanaethau’n weithgaredd gwerth uchel yn y Cyngor sy’n cael effaith fawr ar ei berfformiad a llwyddiant.  Mae’r Cyngor Bwrdeistref Sirol yn gwario rhyw £80 miliwn y flwyddyn ar nwyddau, gwaith a gwasanaethau.

Anelwn at wella’r broses gaffael er mwyn cael y gorau o’r contractau sydd gennym a gostwng y costau gweinyddol o brynu.

Pwysigrwydd Caffaeliad

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd caffaeliad wrth gyflawni ein nodau a bod cafael nwyddau, gwaith a gwasanaethau o bwysigrwydd strategol am y rhesymau canlynol:

Sut ydym ni’n Gweithredu

Rheoli Categori yw'r dull a fabwysiadwyd gan yr Awdurdod i reoli’r ffordd y mae gweithgareddau caffael yn cael eu cynnal. Felly, mae Rheoli Categori ar waith er mwyn:

Yn gryno, mae Rheoli Categori (RhC) yn ddull strategol o reoli pob agwedd ar y cylch caffael. Mae'n ffordd strwythuredig o drefnu a rheoli gweithgareddau ac adnoddau caffael drwy grwpio cynhyrchion a gwasanaethau cysylltiedig ynghyd ar draws y Cyngor ac yn eu mapio i'w marchnad cyflenwi berthnasol.

Rheoliadau Ariannol

Mae’r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA) yn diffinio Rheoliadau Ariannol fel:

“…Cod ysgrifenedig o weithdrefnau a gymeradwyir gan y Cyngor, a’u bwriad yw darparu fframwaith ar gyfer rheolaeth ariannol gywir yr Awdurdod.  Fel rheol mae rheoliadau ariannol yn gosod y rheolau ynghylch cyfrifyddiaeth, gweithdrefnau gweinyddol ac archwilio a systemau cyllido.”

Mae Rheoliadau Ariannol yn rheolaeth bwysig wrth liniaru risgiau ariannol a llywodraethu'r Cyngor. Yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam mae’r Rheoliadau Ariannol wedi'u rhannu'n Rheolau Gweithdrefn Ariannol a Rheolau Gweithdrefn Contractau, gyda’r ail yn ymwneud yn benodol â Chaffael (prynu a chontractau).

Mae’r Rheoliadau Ariannol yn berthnasol i’r holl staff a gyflogir gan y Cyngor p’un ai os oes ganddynt gontract parhaol neu gontract dros dro, ac mae hefyd yn berthnasol i staff a gyflogir gan asiantaethau.

Mae Rheoliadau Ariannol yng nghynnwys y Cyfansoddiad sef rhan 4 tudalennau 48 - 128.