Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol ac Adroddiad Cwynion

Adroddiad y Cyfarwyddwr

Eleni, mae fy adroddiad wedi'i gyflwyno mewn ffordd wahanol i'r adroddiadau blynyddol blaenorol gan ein bod yn dilyn fformatau newydd sydd wedi’u cyflwyno gan Lywodraeth Cymru. Rydym hefyd wedi ceisio ysgrifennu'r adroddiad mewn ffordd sy'n haws i gwsmeriaid, er mwyn annog mwy o bobl i'w ddarllen. Os oes gennych chi unrhyw sylwadau ynglŷn â chynnwys neu arddull yr adroddiad, fe hoffem eu clywed. Os felly, anfonwch e-bost at socialservicescustomerfeedback@wrexham.gov.uk.

Mae’r adroddiad blynyddol yn disgrifio rhai o’r cyflawniadau a’r gwelliannau allweddol sydd wedi bod yn Ngwasanaethau Cymdeithasol Oedolion a Phlant yn Wrecsam o ran ein perfformiad wrth fodloni'r gofynion sydd arnom dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Mae’r adroddiad blynyddol yn seiliedig ar wybodaeth ac adborth amryw o wasanaethau, gan gynnwys hunanasesiad y Cyngor, gwybodaeth wedi’i darparu gan reoleiddwyr, fel Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) a Swyddfa Archwilio Cymru drwy adborth ac argymhellion eu harolygon a’u hadroddiadau archwilio. Mae hefyd yn ystyried adborth gan ddefnyddwyr gwasanaeth a phrosesau cwyno a chanmol. Ymgynghorwyd gydag aelodau ac asiantaethau partner hefyd, fel y Gwasanaethau Iechyd a'r Trydydd Sector, yn rhan o’r broses o ddrafftio Adroddiad y Cyfarwyddwr ac mae eu sylwadau wedi’u cynnwys yn y fersiwn derfynol.

Mae’r adroddiad yn disgrifio sefyllfa o welliant parhaus ar draws y gwasanaethau cymdeithasol cyfan, er gwaethaf yr heriau rydym yn eu hwynebu mewn perthynas â galw cynyddol am ein gwasanaethau mewn oes o lai o gyllid. Rydym yn ymwybodol y bydd yr heriau hyn, mewn perthynas â gweithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, yn parhau ac fe fyddwn yn addasu ac yn llunio ein gwasanaethau gyda’r nod o ddarparu gwasanaethau o safon uchel.

Mae’r adroddiad hefyd ar gael mewn fformatau eraill ac fe fyddwch yn gweld o’r dolenni ar y dudalen hon bod fersiynau hawdd eu darllen a sain ar gael. Mae adroddiad sain ar gael ar CD ar gais, drwy anfon e-bost atom ni ar y cyswllt e-bost uchod, neu drwy ffonio 01978 297421.

Adroddiad Blynyddol Cwynion a Chanmoliaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol

Yn dilyn cyflwyno Gweithdrefn Gwynion Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol ddiwygiedig ym mis Awst 2014, gwnaed yn ofynnol i bob Awdurdod Lleol yng Nghymru lunio Adroddiad Blynyddol ar Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol. Dylid cyflwyno'r adroddiad hwn i'r Pwyllgor Craffu priodol a dylai fod ar gael i'r cyhoedd. Yn flaenorol, roedd adroddiadau’n cael eu cynhyrchu a’u defnyddio o fewn yr adran yn unig fel rhan o agenda Rheoli Perfformiad ehangach.

Cafod yr adroddiad eu ystyried a’i cymeradwyo gan y Pwyllgor Craffu Diogel, Cymundedau a Lles yng Menefin 2018.

Adroddiadau Blaenorol