Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Arian, Budd-daliadau, Grantiau, Cyngor

Money Made Clear Wales

Money Made Clear Wales - Mae Money Made Clear Wales yn wefan a gefnogir gan Lywodraeth Cymru sydd wedi cael ei sefydlu i'ch helpu chi i reoli eich arian yn well www.moneymadeclearwales.org (cyswllt allanol)

Gwneud Penderfyniadau – Pŵer Atwrnai

Pe byddai’r sawl yr ydych yn gofalu amdanynt yn cael trafferth gwneud penderfyniadau am eu harian, eiddo, iechyd neu les yn y dyfodol, a ydych wedi ystyried beth fydd hyn yn ei olygu? Mae yna rywfaint o wybodaeth ar wefan GOV.UK (cyswllt allanol) i’ch helpu i archwilio’r mater hwn.

Bydd penodi rhywun i fod â Phŵer Atwrnai Parhaus yn golygu y gellir gwneud penderfyniadau ar gyfer y sawl yr ydych yn gofalu amdanynt ar eu rhan, pan nad ydynt yn gallu gwneud penderfyniadau drostynt eu hunain bellach. Mae Cymdeithas Alzhimer (cyswllt allanol) yn disgrifio’r rôl hon ar eu gwefan, fel y mae GOV.UK (cyswllt allanol).

Eich swyddogaeth gyntaf i benodi Pŵer Atwrnai Parhaus yw ceisio cyngor cyfreithiol annibynnol gan Gyfreithiwr.

Gwneud Ewyllys

Trwy wneud ewyllys gallwch benderfynu beth sy’n digwydd i’ch eiddo a meddiannau wedi i chi farw. Er nad oes rhaid i chi wneud un yn ôl y gyfraith, dyma’r ffordd orau o sicrhau bod eich ystâd yn cael ei phasio ymlaen i deulu a ffrindiau yn union fel y dymunwch. Os byddwch yn marw heb ewyllys, gellir dosbarthu’ch asedau yn ôl y gyfraith yn hytrach nag yn unol â’ch dymuniadau.

Mae gan wefan Cyngor ar Bopeth (cyswllt allanol) wybodaeth benodol am wneud ewyllys.

Mae gan wefan Age UK (cyswllt allanol) hefyd wybodaeth am baratoi eich ewyllys.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar GOV.UK (safle allanol).

Eich Arian

Yn Wrecsam gallwch drefnu i siarad â rhywun i drafod eich arian trwy gysylltu â Chynghorydd Hawliau Lles Gofalwyr – byddant yn gallu’ch helpu gyda materion Budd-daliadau Lles yn cynnwys Nawdd Cymdeithasol a thaliadau Credyd Treth. Mae’r tîm Budd-daliadau Lles yn rhan o Ofal Cymdeithasol i Oedolion Wrecsam.

Mae gan GOV.UK wybodaeth ysgrifenedig i Ofalwyr ynglŷn â ‘Materion Ariannol’ (cyswllt allanol) ar eu gwefan.

Mae’r Money Advice Service (cyswllt allanol) wedi dwyn ynghyd wybodaeth am faterion ariannol yn benodol ar gyfer pobl sy’n gofalu am rywun; mae eu gwefan yn cynnwys gwybodaeth am bob math o wybodaeth ariannol (cyswllt allanol).

Budd-daliadau i Ofalwyr

Fel gofalwr, efallai y gallwch hawlio budd-daliadau nifer. Gofalwyr Uniongyrchol (cyswllt allanol) wedi gwybodaeth ddefnyddiol a wiriad budd-daliadau cais.


Gwadiad: Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.