Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaethau Gofal Cartref

Os ydych chi'n ei chael yn anodd ei reoli gyda'ch anghenion gofal personol, efallai y bydd gwasanaethau gofal cartref yn gallu eich helpu i ymdopi â byw yn ddyddio

Mae rhai pobl yn dechrau ei chael hi'n galetach i reoli byw o ddydd i ddydd gartref oherwydd eu bod yn hŷn neu'n frawychus, neu oherwydd effaith anabledd neu salwch. Gall gwasanaeth sy'n darparu gofal ymarferol neu bersonol i rywun yn eu cartref eu hunain helpu rhywun i gadw eu hannibyniaeth..

Mae Asiantaeth Gofal Cartref Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn darparu gofal a chefnogaeth yn y cartref yn y maes arbenigol canlynol:

Fydd yn rhaid i mi dalu am ofal cartref?

Nid oes tâl am chwe wythnos gyntaf unrhyw wasanaethau ail-alluogi a gewch.

Codir tâl am wasanaethau a ddarperir ar sail hirdymor a chynigir asesiad ariannol er mwyn asesu cyfraniadau unigol, fodd bynnag mae pobl y mae rhannau penodol o’r Ddeddf Iechyd Meddwl (147) yn berthnasol iddynt wedi’u heithrio rhag taliadau.

Gallwch ddarganfod mwy am sut mae taliadau'n cael eu cyfrifo yma:

Ailalluogi yn y Gymuned

Cefnogaeth tymor-byr a gynlluniwyd i alluogi pobl hŷn neu bobl anabl i fyw mor annibynnol â phosib yn eu cartrefi.

Rhaglen tymor byr hyblyg - fel arfer am uchafswm o chwe wythnos - yw gwasanaethau ailalluogi i gefnogi pobl ag iechyd corfforol neu feddwl gwael neu anabledd i gynnal eu hannibyniaeth. Mae gwasanaethau ail-alluogi’n adeiladu ar yr hyn y gall unigolion ei wneud ac yn eu cefnogi i fagu hyder ac annibyniaeth yn eu cartrefi eu hunain a rheoli cynifer o dasgau pob dydd â phosib ar eu pennau eu hunain.

Gefnogaeth ailalluogi

Mae'r Gwasanaeth Gofal Cartref Integredig yn dwyn ynghyd staff gofal cymdeithasol ac iechyd i ddarparu gwasanaeth ailalluogi sy'n ceisio alluogi pobl i fyw mor annibynnol â phosib.

Gallai hyn gynnwys:

Ar ôl y cyfnod ailalluogi

Ar ôl y cyfnod ailalluogi, byddwn yn ailasesu eich anghenion. Mae'n debygol y bydd y rhain wedi newid ar ôl cyfnod o gefnogaeth ddwys. Yna gallwn gael gwybod pa wasanaethau cefnogi tymor hir, os o gwbl, y bydd angen eu darparu ar eich cyfer.

Gofal Canolraddol yn y Gymuned

Mae Gofal Canolraddol yn fenter ar y cyd rhyngom ni a'r ysbyty. Mae'r gwasanaeth yn darparu cymorth tymor byr i osgoi'r angen i chi ddod i'r ysbyty, neu felly gallwch ddod adref o'r ysbyty yn gynt.

Yn y ffordd orau o gwrdd â'ch anghenion. Gallai hyn fod ar ôl cyfnod o argyfwng, afiechyd, anabledd, neu ar adeg pan fyddwch wedi colli rhywfaint o hyder.

Gall staff o'n gwasanaeth ailalluogi weithio gyda chi fel rhan o'r gwasanaeth hwn i gwrdd â'ch anghenion gofal a chymorth. Ar ôl y cyfnod Gofal Canolraddol, byddwn yn asesu eich anghenion i gyfrifo pa wasanaethau cymorth hirdymor, os o gwbl, y mae angen i ni eu sefydlu ar eich cyfer chi.

Cymhwyso yn y Cartref

Gwella gartref wedi arhosiad yn yr ysbyty yw'r arfer cyffredin bellach mewn cymunedau ledled Cymru.

Gall fod yn anodd ymdopi am yr ychydig ddyddiau cyntaf, ac mae llawer o bobl yn teimlo ar goll neu ar eu pennau eu hunain ar ôl diogelwch ward. Yn aml mae pobl yn anghofio eu bod wedi bod yn dost, a'i bod yn cymryd amser i wella. Gall hyn achosi rhwystredigaeth a phryder, i chi a'ch teulu. Mae'r teimladau hyn yn normal iawn. Anogwn chi i fod yn garedig â chi eich hun i'ch helpu i wella'n gyflym.

Gofal cartref hirdymor

Darperir gofal cartref hirdymor drwy'r Gwasanaethau Cymdeithasol i bobl sydd wedi cael eu hasesu â lefelau uchel o anghenion gofal personol.

Mae gwasanaethau gofal cartref yn rhoi help i chi wneud rhai pethau rydych yn eu cael yn anodd eu rheoli yn eich cartref er mwyn eich helpu i gadw eich annibyniaeth. Gallai hyn fod yn ofal personol neu'n help ymarferol.

Bydd y gwasanaethau hyn yn cael eu darparu gan asiantaeth gofal preifat neu sefydliad gwirfoddol sydd wedi'u contractio i weithio i'r Gwasanaethau Cymdeithasol.

Pa help y gallaf ei gael gan ofal cartref?

Mae'r gefnogaeth sydd ar gael drwy ofal cartref yn dibynnu ar anghenion unigol pobl. Gallai gynnwys:

Os oes angen gofal cartref hirdymor arnoch, byddwn yn gwneud trefniadau gydag asiantaeth gofal cartref i ddarparu'r gofal sydd ei angen arnoch. Cyn i chi ddechrau derbyn gofal cartref, bydd staff y darparwr gwasanaeth yn trefnu eich cyfarfod a rhoi cyfle ichi ofyn unrhyw gwestiynau pellach sydd gennych. Mae'r asiantaethau gofal cartref yn cyflogi staff gofal gwrywaidd a benywaidd, ond rydym yn cydnabod y gallai fod gennych ddewis. Os felly, rhowch wybod i ni a byddwn yn gwneud yr hyn y gallwn i ddarparu ar gyfer hyn. Fodd bynnag, os byddwch ond yn derbyn staff gofal o un rhyw, gall hyn olygu bod yn rhaid i chi aros yn hirach i'ch gwasanaeth gofal ddechrau.

Gan fod nifer fawr o bobl yn defnyddio gofal cartref a gwasanaethau gofal cartref, mae'n nid bob amser yn bosibl i ddarparu'ch gwasanaeth.

Gwasanaeth Byw yn y Gymuned

Mae pobl yn dewis lle i fyw a pwy i fyw gyda hwy yn ganiataol - nid ydym, rydym yn deall bod cael y dewisiadau hyn yn eich gwneud yn teimlo'n rheolaeth o'ch bywyd.

Rydym yn cefnogi pobl ag anabledd dysgu i fyw sut a ble maen nhw'n dewis yn ein gwasanaethau byw â chymorth.

Lle eich hun

I lawer o bobl sydd am fyw'n annibynnol, mae cael y gofal a'r cymorth cywir yr un mor bwysig â dod o hyd i'r cartref iawn. Gallwn ddarparu cymorth personol i'ch helpu gyda pethau fel gwisgo. Gallwn hefyd eich helpu chi o gwmpas y cartref, megis coginio pryd bwyd. Ac os hoffech gefnogaeth i fynd allan yn y gymuned neu i wneud eich hoff beth, gallwn ni eich helpu â hynny hefyd.

Y Gwasanaeth Adferiad

Mae’r gwasanaeth yn darparu amrywiaeth o wasanaethau byw â chymorth ac allgymorth ar gyfer oedolion 18+ sydd â salwch meddwl difrifol a pharhaus sy’n derbyn gwasanaethau gofal iechyd eilaidd yn eu cartrefi eu hunain ar draws y Fwrdeistref Sirol.  Mae’r gwasanaeth yn darparu cefnogaeth arbenigol wedi’i deilwra’n arbennig ar gyfer yr unigolyn yn unol â’u hanghenion cefnogi a aseswyd

Gall y gwasanaeth gefnogi pobl gydag adferiad ar ôl eu rhyddhau o’r ysbyty; yn rhoi gofal a chefnogaeth i bobl fyw mor annibynnol â phosibl yn eu cartrefi eu hunain  a cefnogi pobl i ddatblygu eu sgiliau byw yn annibynnol i’w galluogi nhw i symud ymlaen at fyw gyda llai o gefnogaeth ac yn y pendraw i fyw yn annibynnol.