Adran Plant a Phobl Ifanc – Atal a Gofal Cymdeithasol

Croeso i Wasanaethau Cymdeithasol i Blant Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mae’r adran hon yn darparu gwybodaeth, cyngor a chyfleusterau ar-lein am faethu, mabwysiadu a gwybodaeth gysylltiol am Adran Diogelu a Chefnogi Cyngor Wrecsam.

Gwybodaeth am yr Adran Diogelu a Chefnogi

Cyngor i'r cyhoedd (gamdriniaeth plant)

Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig (ASD)

Arweiniad i Wasanaethau Gofal Cymdeithasol ar gyfer Plant a Theuluoedd yn Wrecsam - Fersiwn PDF 363Kb

Mabwysiadu

Gofalu am Rywun

Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwasanaeth Llety â Chymorth

Cludiant Cymunedol

Maethu

Iechyd Plant sy’n dioddef Asthma 'CHARISMA' - fformat PDF 60Kb

TAC (Llwyddo Newid gyda'n Gilydd)

Cefnogi Rhianta

Canolfan Seibiant i Blant Rhodfa Tapley

Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd

Pa wasanaethau a ddarperir?

Blaenoriaethau a Nodau Allweddol Adran Diogelu a Chefnogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Sir Y Fflint A Wrecsam Bwrdd Lleol Diogelu Plant (FWBLDP)

Teuluoedd yn Gyntaf yn Wrecsam

Adran Adroddiadau Blynyddol y Cynghorau

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol, a'r Cynllun Busnes Cysylltiedig

Cwestiynau cyffredin

Cwestiynau a ofynnir yn aml am yr Adran Diogelu a Chefnogi

 

Gwybodaeth Gyswllt yr Adran Diogelu a Chefnogi

Beth am ddweud eich dweud (Plant) - Fersiwn PDF 877Kb

Beth am ddweud eich dweud - Fersiwn PDF 876Kb

Gweithdrefn gwyno

Ffurflenni Sylwadau Ar-lein

Eich Sylwadau a Gweithdrefnau Cwyno

Cyfleusterau Ar-lein

Ffurflen Gais am Becyn Gwybodaeth Gofalwyr Ar-lein

Ffurflen Ymholiad Gofal Plant

Apêl yn erbyn penderfyniad budd-daliad cymdeithasol – drwy Directgov

Dogfennau Allwedol

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol, a'r Cynllun Busnes Cysylltiedig

Cynllun Taliadau Uniongyrchol

'Gweithredu'r Weledigaet' - Adroddiad y Comisiwn Annibynnol ar Wasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru - Tachwedd 2010 (cyswllt allanol)

Cysylltiadau Defnyddiol

Asiantaeth Gwella'r Gwasanaethau Cymdeithasol (SSIA)
Cafodd SSIA ei sefydlu i sbarduno gwella a hybu rhagoriaeth yn y gwasanaethau cymdeithasol.

Cyngor Gofal Cymru
Cyngor Gofal Cymru sy'n rheoleiddio'r gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru ac rydym yn gyfrifol am hyrwyddo a sicrhau safonau uchel yn y gweithlu gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol.

n, gwelwch y dudalen Gofal Cymdeithasol i Oedolion

yn ôl i'r brig