Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Taflenni Gwybodaeth am Ofal Cymdeithasol i Oedolion

Taflenni Gwybodaeth

Mae’r taflenni canlynol ar gael o Adran Gofal Cymdeithasol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Cliciwch ar y daflen berthnasol am fwy o wybodaeth.

Cael cymorth gan yr Adran Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Sut i gysylltu â’r Adran Gofal Cymdeithasol i Oedolion a’r mathau o gymorth y gallech ei dderbyn gennym ni.

Canllaw Gwybodaeth Ariannol

Egluro ynghylch costau symud i gartref preswyl neu nyrsio a sut all rhywun fod â hawl i gael cymorth tuag at y costau.

Canolfan Cunliffe

Mae Canolfan Cunliffe yn cynnig gwasanaeth integredig sy’n gweithio gydag oedolion gydag anableddau dysgu, anableddau corfforol, amhariad niwrolegol, amhariad synhwyraidd neu broblemau iechyd meddwl. Mae’n darparu cyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd, i ddod yn fwy annibynnol ac i alluogi pobl i gael mwy o ddewis a rheolaeth dros eu bywydau.

Canolfan Deulu Parc Caia

Mae Canolfan Deulu Parc Caia yn darparu gwasanaeth dydd i bobl hŷn.

Mae’r gwasanaeth yn cynorthwyo pobl i fwynhau rhaglen ystyrlon ac amrywiol o weithgareddau a chyfleoedd, a’r nod yw helpu’r unigolyn i fod yn annibynnol drwy sgiliau cymdeithasol a hamdden. Darperir cludiant a chinio gyda’r gwasanaeth hwn.

Chi a'ch Gwybodaeth

Gwybodaeth am sut i gadw gwybodaeth cleientiaid a phersonol yn gyfrinachol.

Cyngor a Gwybodaeth am Gael Bath a Chawod

Cyngor a gwybodaeth ar sut y gallech ddatrys problemau o ran cael bath neu gawod.

Cynllun Taliadau Gohiriedig

Egluro beth sy’n digwydd os yw gwerth eich cartref yn cael ei gynnwys wrth gyfrif faint fyddwch yn ei dalu wrth symud i lety preswyl parhaol.

Dweud Eich Barn

Sut i gwyno, rhoi sylwadau neu awgrymiadau, gofyn cwestiwn neu ganmol.

Gofalwyr Cwestiynau Cyffredin

Cynhaliwyd ‘Question Time’ i ofalwyr ym Mehefin 2009. Defnyddiwyd y cwestiynau a’r atebion o’r digwyddiad hwn i gynhyrchu taflen Cwestiynau Cyffredin.

Gwasanaethau Ailalluogi

Gwybodaeth am drefnu cymorth dwys byrdymor yn dilyn cyfnod o salwch, anabledd neu amser pan fyddwch wedi colli rhywfaint o hyder.

Gwasanaethau Ailalluogi ar gyfer Perthnasau a Gofalwyr

Gwybodaeth am drefnu cymorth dwys byrdymor yn dilyn cyfnod o salwch, anabledd neu amser pan fyddwch wedi colli rhywfaint o hyder.

Gwasanaeth Byw yn y Gymuned

Gwasanaeth yn darparu cymorth arbenigol i bobl dros 18 oed sydd ag anabledd dysgu, anabledd corfforol neu synhwyraidd a chydag anghenion cefnogi uwch.

Gwasanaeth Cefnogi Nos

Gwasanaeth ar gael i gefnogi a gofal am oedolion yn eu cartrefi eu hunain yn ystod y nos.

Gwasanaeth Dyletswydd Argyfwng Gogledd Ddwyrain Cymru

Mae’n darparu ymateb gwaith cymdeithasol i argyfyngau mawr sy’n digwydd y tu allan i oriau swyddfa arferol. Mae'r ddogfen yma ar gael i lawrlwytho yn y fformat isod:

Gwasanaeth Gofal Canolraddol

Mae’r Gwasanaeth Gofal Canolraddol yn darparu cymorth iechyd a gofal cymdeithasol byrdymor i chi mewn argyfwng rhag i chi orfod aros yn yr ysbyty. Mae'r ddogfen yma ar gael i’w lawrlwytho yn y fformat isod:

Gwasanaethau Gofal Cymunedol - Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol

Sut mae’r Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol yn helpu pobl gydag anableddau parhaol a sylweddol gydag addasiadau ac offer yn eu cartrefi.

Gwasanaethau Gofal Cymunedol - Rheoli Gofal

Sut mae’r Gwasanaeth Rheoli Gofal yn gweithio. Ei amcan yw eich helpu i gyflawni’r pethau yr ydych am eu gwneud drosoch eich hun.

Gwasanath Gwyliau Byr Heol y Gelli

Mae Heol y Gelli yn rhan o’r gwasanaeth seibiannau ac yn darparu seibiannau a drefnwyd ac mewn argyfwng mewn eiddo cartrefol.

Gwasanath Gwyliau Byr Park View

Mae Park View yn darparu gwyliau byr wedi’i drefnu o flaen llaw, neu ar fyr rybudd, mewn eiddo wedi’i addasu ond sydd eto’n gartrefol, lle anogir unigolion i gynnal ac ennill sgiliau byw annibynnol.

Gwasanaethau Penodedigaeth a Dirprwyaeth

Mae’r Gwasanaeth yn gweithredu ar ran cleientiaid sy’n agored i niwed nad ydynt yn gallu rheoli eu harian, o ganlyniad fel arfer i analluogrwydd meddyliol neu anawsterau corfforol. Ei fwriad yw atal cam-drin ariannol.

Gweithio gyda'n gilydd gyda Chi i wella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i bobl hyn yn Wrecsam

Mae arian ar gael drwy Gronfa Gofal Canolraddol Llywodraeth Cymru, i gefnogi datblygu cyfleoedd newydd a chyffrous yr ydym yn credu fydd yn sicrhau newid go iawn ar gyfer pobl hŷn, gwella lles; cefnogi gofal yn agosach i’r cartref; a darparu mwy o wasanaethau di-dor a gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Iechyd Meddwl Oedolion Gwasanaeth Adfer

Mae’r tîm yn cynnig cefnogaeth i oedolion, dros 18 oed, sy’n byw yn ardal Wrecsam ac sy’n dioddef afiechyd y meddwl lle’r aseswyd bod angen gofal a chefnogaeth. Mae'r ddogfen yma ar gael i’w lawrlwytho yn y fformat isod:

Mynediad Cyntaf

Mae’n cynnig gwasanaeth i gleientiaid sy’n dioddef o salwch meddwl ac / neu drallod drwy hyrwyddo lles meddyliol. Mae'r ddogfen yma ar gael i’w lawrlwytho yn y fformat isod:

Nam ar y Golwg

Cyngor, cefnogaeth a hyfforddiant ar fywyd bob dydd, annibyniaeth a symudedd i’r rheiny sydd â nam ar eu golwg. Mae'r ddogfen yma ar gael i lawrlwytho yn y fformat isod:

Plas Yn Rhos Gwasanaeth Dydd

Mae Plas yn Rhos ym mhentref Rhos; mae’r gwasanaeth ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 4.30pm.

Maen nhw’n cynnig amrediad eang o weithgareddau sy’n seiliedig ar ofynion pobl.

Mae’r gwasanaeth yn cynorthwyo pobl i fwynhau rhaglen ystyrlon ac amrywiol o weithgareddau a chyfleoedd, a’r nod yw helpu’r unigolyn i fod yn annibynnol drwy sgiliau cymdeithasol a hamdden. Darperir cludiant a chinio gyda’r gwasanaeth hwn.

Mae’r ddogfen yma ar gael i’w lawrlwytho yn y fformat isod:

Taliadau Uniongyrchol

Ffordd arall o gael cefnogaeth i’ch anghenion personol a chymdeithasol lle cewch y cymorth ariannol i sefydlu gwasanaethau eich hun.

Talu am Wasanaethau Gofal Cymdeithasol

Arweiniad i gostau gwasanaethau ar gyfer pobl yn eu cartrefi eu hunain ac yn y gymuned.

Timau Iechyd Meddwl Cymunedol Wrecsam

Mae’r Timau Iechyd Meddwl Cymunedol yn hybu agwedd gadarnhaol at adferiad o afiechyd meddwl difrifol, yn cynnig cyfle i roi sylw i’r materion all fod wedi cyfrannu at amgylchiadau presennol.

Tîm MCSN Materion Corfforol, Synhwyraidd a Niwrolegol (gan gynnwys y Gymuned Fyddar Ddiwylliannol)

Cefnogaeth gan y tîm PSNI i unigolion gyda materion corfforol, synhwyraidd a niwrolegol, gan gynnwys y Gymuned Fyddar Ddiwylliannol.

Trio

Cyfle i dri defnyddiwr gwasanaethau rannu diwrnod gyda’i gilydd, gyda chefnogaeth Gweithiwr Prosiect, gan alluogi iddynt fwynhau cinio, lluniaeth ac amrywiaeth o weithgareddau, gemau, trafodaethau ac ymweliadau.

Trosglwyddo - Symud o Wasanaethau i Blant i Wasanaethau i Oedolion

Pan fydd unigolyn ifanc yn symud o dderbyn cefnogaeth gan y gwasanaethau i blant i’r Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol i Oedolion. Mae'r ddogfen yma ar gael i lawrlwytho yn y fformat isod:

Tŷ Agored

Gwasanaeth i bobl gyda diagnosis o Ddyfodiad Cynnar Demensia sy’n ceisio cynorthwyo a chefnogi annibyniaeth unigolion trwy sgiliau cymdeithasol a hamddenr.

Uned Hawliau Lles

Mae’r Uned Hawliau Lles yn dim o weithwyr sy’n cynnig cymorth a chyngor ynglŷn a budd-daliadau lles.

Gwasanaeth Dydd Valley

Lleolwyd gwasanaeth dydd y Dyffryn yng Nghanolfan Ceiriog yng Nglyn Ceiriog. Mae’n gweld bod gwasanaeth dydd ar sail gweithgaredd ar gael i bobl sy’n byw yn ne’r Fwrdeistref yn eu cymuned leol.