Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cefnogaeth Rhianta

Drwy gefnogi rhieni rydym ni’n gobeithio rhoi’r dechrau bywyd gorau posib i blant. Cefnogaeth Rhianta ydy unrhyw beth sy’n helpu rhieni yn eu swydd bwysig, sef magu eu plant. Gall y gefnogaeth hon fod yn wybodaeth am ddatblygiad plant, am wasanaethau lleol, derbyn cyngor a chanllawiau am wahanol agweddau ar rianta, grwpiau cefnogi a chyrsiau rhianta. Mae gan Wrecsam Dîm Rhianta sy’n cefnogi rhieni plant rhwng 0-18 oed. Caiff cefnogaeth ei chynnig drwy amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys cefnogaeth 1:1, cefnogaeth grŵp a rhaglenni sy’n helpu rhieni i ddeall ymddygiad eu plentyn.

Mae’r Tîm Rhianta hefyd yn gweithio gyda gwasanaethau eraill i ddarparu rhaglenni ar y cyd neu helpu iddynt ddatblygu darpariaeth ar gyfer y rhieni maent yn eu cefnogi. Am unrhyw wybodaeth am y gwasanaethau mae’r Tîm Rhianta’n eu darparu, cysylltwch â’r Tîm Rhianta ar 01978 352249

Grwpiau cefnogi

Mae’r Tîm Rhianta’n rhedeg nifer o grwpiau cefnogi ar hyd a lled Wrecsam:-

Grŵp Cefnogi Willow

Mae’r grŵp hwn ar gyfer unrhyw riant sydd wedi mynychu rhaglen Willow ac sydd eisiau rhagor o gefnogaeth

Grŵp Cefnogi Cysylltiadau Teuluol

Mae’r grŵp hwn ar gyfer unrhyw riant sydd wedi mynychu rhaglen Cysylltiadau Teuluol ac sydd eisiau rhagor o gefnogaeth

Clwb Dydd Gwener a Chlwb Dydd Mercher

Mae’r grwpiau hyn ar gyfer unrhyw riant sydd â phlentyn sy’n dioddef o Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD) ac Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig, neu ymddygiad y cysylltir â'r rhain.

Grŵp Pwyleg

Mae’r grŵp hwn ar gyfer unrhyw rieni sy’n siarad Pwyleg sydd eisiau gwybod mwy am yr hyn sy’n digwydd yn Wrecsam.

Grŵp Tadau

Mae hwn yn grŵp cefnogi ar gyfer Tadau a gofalwyr gwrywaidd gyda’u plant.

Rhaglenni

Mae’r Tîm Rhianta’n rhedeg amrywiaeth o raglenni ar gyfer rhieni gan gynnwys:-

Solihull, Rhaglen Meithrin Cysylltiadau Teuluol a Blynyddoedd Rhyfeddol

Mae pob un o’r rhaglenni hyn yn canolbwyntio ar gefnogi rhieni o fewn eu rôl rhianta drwy roi cyngor ar sut i edrych ar ôl eich hunan fel rhiant, deall ymddygiad eich plentyn a strategaethau i reoli ymddygiad.

Willow

Mae rhaglen Willow yn cefnogi rhieni sydd â phlant sy’n ymosodol tuag atynt yn gorfforol neu’n eiriol.

Rhaglen Cryfhau Teuluoedd

Mae’r rhaglen hon ar gyfer teuluoedd sydd â phlant rhwng 10 ac 14 oed ac mae hi wedi’i dylunio ar gyfer y rhieni a’r plant ill dau fel rhan o ddull teuluol.

Blynyddoedd Heriol

Mae’r rhaglen Blynyddoedd Heriol yn cefnogi plant rhwng 8 – 14 oed ac mae’n mynd i’r afael â’r arddegau.

Butterflies

Mae’r rhaglen Butterflies ar gyfer merched a’u plant sydd wedi dioddef cam-drin domestig.

Rhaglen Early Bird Plus

Mae’r rhaglen Early Bird Plus yn cefnogi rhieni plant sydd ag Awtistiaeth rhwng 5-9 oed.

Cefnogaeth un i un

Nid yw pob rhiant eisiau mynychu grŵp neu raglen strwythuredig a byddai'n well ganddynt gefnogaeth 1:1 sydd wedi’i darparu naill ai yng nghartref y teulu neu mewn lle arall y mae’r rhieni yn gyfforddus ynddo.

Mae'r gefnogaeth 1:1 yr ydym yn ei chynnig yn becyn cefnogaeth pwrpasol i rieni yn seiliedig ar asesiad o’u hanghenion.

Rhwydwaith Rhieni