Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl

Ydych chi’n ystyried swydd sy’n rhoi pwrpas i chi a lle fedrwch chi wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl?

Mae Cyngor Wrecsam yn penodi i swyddi gofal cymdeithasol ac yn chwilio am unigolion sy’n gallu darparu cefnogaeth i oedolion ag anableddau dysgu.

Mae Gwasanaeth Byw yn y Gymuned Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi ymrwymo i ddarparu cefnogaeth sy’n canolbwyntio ar y person a helpu oedolion gydag anableddau dysgu i fyw yn eu cartrefi eu hunain a chael dewis a rheolaeth dros eu bywydau.

Os hoffech chi ymuno â grŵp ymroddgar a phrofiadol o staff, gyda chefnogaeth ac adnoddau gwych, efallai y dylech chi ystyried ymgeisio am swydd gyda Chyngor Wrecsam.

Gwasanaeth Byw yn y Gymuned

Gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y person

Mae Gwasanaeth Byw yn y Gymuned Cyngor Wrecsam wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth byw â chymorth o ansawdd sy’n datblygu ac yn gwella’n barhaus gyda’r bobl rydym ni’n eu cefnogi, eu teuluoedd, eiriolwyr, staff a gweithwyr proffesiynol eraill. Rydym ni’n ceisio canfod cydbwysedd rhwng ansawdd bywyd, annibyniaeth a chymryd risg mewn ffordd ddiogel, gan sicrhau bod materion diogelu wrth wraidd yr hyn a wnawn.

Mewn adroddiad arolygu diweddar gan AGGCC dywedodd yr arolygwyr bod y gwasanaeth yn galluogi pobl gydag anghenion cymhleth i fyw yn eu cartrefi eu hunain, i fwynhau graddau o annibyniaeth a chymryd rhan mewn gweithgareddau yn y gymuned drwy ddarparu cefnogaeth sy’n canolbwyntio ar y person.

Hyfforddiant, cefnogaeth a datblygu gyrfa

Rydym ni’n credu bod cefnogi a datblygu ein staff yn bwysig. Dyna pam, pan fyddwch chi’n gweithio gyda ni, y byddwch chi’n derbyn goruchwyliaeth reolaidd, yn gweithio fel rhan o dîm ac yn gallu cyfarfod gyda rheolwyr yn rheolaidd i dderbyn cefnogaeth ac i ddatblygu’ch sgiliau. Rydym ni’n cefnogi hyfforddiant a datblygu i staff allu ennill eu cymwysterau QCF, ac i gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru yn 2018.

Buddion

Mae staff sy’n gweithio i’r Cyngor yn gallu manteisio ar gynlluniau fel gostyngiadau a chynigion arbennig Cynllun Gwobrwyo Cyngor Wrecsam, Talebau Gofal Plant, Cynllun Beicio i’r Gwaith, Cynllun Rhannu Ceir, Aelodaeth Ffitrwydd Pure Active ac Undeb Credyd.

Mae gennym ni nifer o swyddi gwag yn y gwasanaeth. Os hoffech chi ymuno â grŵp ymroddgar a phrofiadol o staff, gyda chefnogaeth ac adnoddau gwych, ymgeisiwch am swydd gyda Gwasanaeth Byw yn y Gymuned Cyngor Wrecsam.