Uned Hawliau Lles Wrecsam

Help i hawlio budd-daliadu y gallech fod yn gymwys i'w derbyn

Cyngor Wrecsam Llinell Gymorth Uned Hawliau Lles Wrecsam
Ffôn: 01978 298255
Dydd Llun i ddydd Iau: 9.00am tan 5.00pm
Dydd Gwener: 9.00am tan 4.30pm
E-bost: welfarerights@wrexham.gov.uk

Mae'r Uned Hawliau Lles (WRU) yn cynnig cyngor a chynrychiolaeth ar holl faterion Budd-daliadau Lles gan gynnwys taliadau Nawdd Cymdeithasol a Chredyd Treth. Mae'r gwaith hwn yn helpu unigolion a'r awdurdod sy'n ymroddedig i hybu Cynhwysiad Cymdeithasol.

I gael gweld swyddog hawliau lles, rhaid i unigolyn fodloni rhai meini prawf penodol. Yn gyffredinol, golyga hyn eu bod wedi cael rhyw fath o gyswllt blaenorol neu gymorth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol. Fodd bynnag, gall unrhyw un sy'n byw neu'n gweithio yn ardal Wrecsam ffonio llinell gymorth yr Uned i gael cyngor a gwybodaeth. Anelwn at ateb cwestiynau mewn ffordd glir a defnyddiol o fewn 24 awr. Y rhif ffôn ar gyfer hyn (a phob ymholiad arall) yw 01978 298255. Mae'r llinellau ar agor o ddydd Llun i ddydd Iau o 9.00am tan 5.00pm ac o 9.00am tan 4.30pm ar ddydd Gwener.

Mae gennym bellach wasanaeth cyfyngedig yng Nghanolfan Gyswllt y Cyngor, sydd ar agor i bawb o’r cyhoedd yn Wrecsam. Gweithredir y gwasanaeth ar sail apwyntiad yn unig. I drefnu apwyntiad, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r manylion uchod, dros y ffôn, drwy e-bost, neu alw heibio’r Ganolfan Gyswllt ar Stryd yr Arglwydd.

Adroddiad Perfformio'r Uned Hawliau Lles

Adroddiad Perfformio'r Uned Hawliau Lles 2012-13 - Fersiwn PDF 212kb

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.

A-Y o Fudd-daliadau

Cysylltiadau i wefannau defnyddiol eraill

Grwp Gweithredu Tlodi Plant

Mae'r grwp hwn yn hybu gweithrediadau i arbed tlodi ymysg plant a theuluoedd sydd â phlant. Gweithiwn i sicrhau bod y rhai ar incwm isel yn cael eu budd-daliadau lles perthnasol. Yn ein gwaith ymgyrchu a gwybodaeth, ceisiwn wella budd-daliadau a pholisau i deuluoedd ar incwm isel er mwyn cael gwared ar anghyfiawnder tlodi.

Cynghrair Anabledd

Dyma wefan y Gynghrair Anabledd, cyhoeddwyr y llawlyfr am hawliau pobl anabl. Ystyrir ni fel yr awdurdod arweiniol ar fudd-daliadau nawdd cymdeithasol i bobl anabl.

Disability Rights UK

Gwefan Disability Rights UK yw hwn, cyhoeddwyr Llawlyfr ‘Disability Rights’. Fe ystyrir mai ni yw’r awdurdod mwyaf blaenllaw ynghylch budd-daliadau nawdd cymdeithasoli bobl anabl.

Cyngor ar Bopeth

Mae'r gwasanaeth yn cynnig cyngor am ddim, cyfrinachol, diduedd ac annibynnol. O'i wreiddiau yn 1939 fel gwasanaeth brys yn ystod yr Ail Ryfel Byd, mae wedi datblygu i fod yn asiantaeth genedlaethol broffesiynol.

Datrys Tlodi Ymhlith Plant Cymru

Cafodd y wefan hon ei chreu i helpu ymarferwyr lleol, pobl sy'n creu polisïau a strategaethau, a rheolwyr i ddatblygu ymateb lleol i'r broblem o gwtogi ar dlodi ymhlith plant Cymru. Mae'n cynnig pecyn cymorth sy'n disgrifio proses y gellid ei dilyn wrth fynd ati i wneud y gwaith, a chanllawiau i'ch helpu bob cam o'r ffordd. Cafodd wefan Datrys Tlodi Ymhlith Plant Cymru ei chreu gan fudiad Achub y Plant a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, gyda chymorth Llywodraeth Cynulliad Cymru .

Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)

Mae'r Adran yn gyfrifol am ddarparu cefnogaeth a chyngor trwy rwydwaith cyfoes o wasanaethau i bobl o oed gwaith, cyflogwyr, pensiynwyr, teuluoedd a phlant, a phobl anabl.

Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol

Mae'r comisiwn yn gorff cyhoeddus gweithredol anadrannol a sefydlwyd dan Ddeddf Mynediad i Gyfiawnder 1999 i gymryd lle'r bwrdd cymorth cyfreithiol.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Gwefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cymdeithas Genedlaethol Cynghorwyr Hawliau Lles (NAWRA)

Rightsnet

Rightsnet yw’r wefan hawliau lles i weithwyr cynghori.

Gwadiad: Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

yn ôl i'r brig