Uned Hawliau Lles Wrecsam

Help i hawlio budd-daliadu y gallech fod yn gymwys i'w derbyn

Cyngor Wrecsam Llinell Gymorth Uned Hawliau Lles Wrecsam
Ffôn: 01978 298255
Dydd Llun i ddydd Iau: 9.00am tan 5.00pm
Dydd Gwener: 9.00am tan 4.30pm
E-bost: welfarerights@wrexham.gov.uk

Mae'r Uned Hawliau Lles (UHLl) yn darparu cyngor a chynrychiolaeth ynghylch pob mater Budd-daliadau Lles gan gynnwys Nawdd Cymdeithasol a thaliadau Credyd Treth. Mae'r gwaith hwn yn helpu unigolion a'r awdurdod, sy'n ymroddedig i hyrwyddo Cynhwysiant Ariannol.

I gael gweld Swyddog Hawliau Lles, mae’n rhaid i berson ateb meini prawf penodol. Yn gyffredinol, mae hyn yn golygu eu bod wedi cael rhyw fath o gyswllt neu gymorth blaenorol gan y Gwasanaethau Cymdeithasol. Gall unrhyw un, fodd bynnag, sy'n byw neu'n gweithio yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ffonio Llinell Cyngor Budd-daliadau'r Uned i gael cyngor a gwybodaeth. Ein nod yw ateb ymholiadau mewn ffordd glir a defnyddiol o fewn 24 awr. Y rhif ffôn ar gyfer hyn (a phob ymholiad arall) yw 01978 298255. Mae'r llinellau ar agor dydd Llun - dydd Iau: 9.00 am - 5.00 pm, Dydd Gwener: 9.00 am – 4.30 pm.

Erbyn hyn mae gennym wasanaeth cyfyngedig yn seiliedig yng Nghanolfan Gyswllt y Cyngor, sy'n agored i bob aelod o'r cyhoedd yn Wrecsam; mae’n gweithredu ar sail apwyntiad yn unig. I wneud apwyntiad, cysylltwch â ni ar un o’r dulliau uchod, dros y ffôn neu dros e-bost, neu galwch i mewn i’r Ganolfan Gyswllt ar Stryt yr Arglwydd.

Adroddiad Perfformio'r Uned Hawliau Lles

Adroddiad Perfformio'r Uned Hawliau Lles 2012-13 - Fersiwn PDF 212kb

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.

A-Y o Fudd-daliadau

Cysylltiadau i wefannau defnyddiol eraill

Grŵp Gweithredu ar Dlodi Plant

Mae Grŵp Gweithredu ar Dlodi Plant yn hyrwyddo camau gweithredu ar gyfer rhoi cymorth, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, gyda thlodi ymysg plant a theuluoedd gyda phlant. Rydym yn gweithio i sicrhau bod y rhai ar incwm isel yn cael eu hawl lawn i fudd-daliadau lles. Yn ein gwaith ymgyrchu a gwybodaeth rydym yn ceisio gwella budd-daliadau a pholisïau ar gyfer teuluoedd incwm isel, er mwyn dileu anghyfiawnder tlodi.

Hawliau Anabledd y DU

Dyma wefan Hawliau Anabledd y DU, cyhoeddwyr y Llawlyfr Hawliau Anabledd. Rydym yn cael ein hystyried fel yr awdurdod arweiniol ar fudd-daliadau nawdd cymdeithasol ar gyfer pobl anabl.

Canolfan Cyngor ar Bopeth

Mae'r Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth yn cynnig cyngor cyfrinachol, diduedd, annibynnol, am ddim. O'i wreiddiau yn 1939 fel gwasanaeth argyfwng yn ystod yr Ail Ryfel Byd, mae wedi datblygu i fod yn asiantaeth genedlaethol broffesiynol.

Adran Gwaith a Phensiynau

Mae'r Adran yn gyfrifol am ddarparu cymorth a chyngor trwy rwydwaith modern o wasanaethau i bobl o oedran gweithio, cyflogwyr, pensiynwyr, teuluoedd a phlant a phobl anabl.

Y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol

Mae'r Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol yn gorff cyhoeddus anadrannol gweithredol a grëwyd o dan Ddeddf Mynediad at Gyfiawnder 1999 i gymryd lle'r Bwrdd Cymorth Cyfreithiol.

Llywodraeth Cymru

Gwefan Llywodraeth Cymru.

Rightsnet

Rightsnet yw gwefan hawliau lles i weithwyr cynghori.

Gwadiad: Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

yn ôl i'r brig