Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Uned Hawliau Lles Wrecsam

Help i hawlio budd-daliadu y gallech fod yn gymwys i'w derbyn

Cyngor Wrecsam Llinell Gymorth Uned Hawliau Lles Wrecsam
Ffôn: 01978 298255
Dydd Llun i ddydd Iau: 10.00am tan 4.00pm
Dydd Gwener: 10.00am tan 3.30pm
E-bost: welfarerights@wrexham.gov.uk

Mae'r Uned Hawliau Lles (UHLl) yn darparu cyngor a chynrychiolaeth ynghylch pob mater Budd-daliadau Lles gan gynnwys Nawdd Cymdeithasol a thaliadau Credyd Treth. Mae'r gwaith hwn yn helpu unigolion a'r awdurdod, sy'n ymroddedig i hyrwyddo Cynhwysiant Ariannol.

I gael gweld Swyddog Hawliau Lles, mae’n rhaid i berson ateb meini prawf penodol. Yn gyffredinol, mae hyn yn golygu eu bod wedi cael rhyw fath o gyswllt neu gymorth blaenorol gan y Gwasanaethau Cymdeithasol. Gall unrhyw un, fodd bynnag, sy'n byw neu'n gweithio yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ffonio Llinell Cyngor Budd-daliadau'r Uned i gael cyngor a gwybodaeth. Ein nod yw ateb ymholiadau mewn ffordd glir a defnyddiol o fewn 24 awr. Y rhif ffôn ar gyfer hyn (a phob ymholiad arall) yw 01978 298255. Mae'r llinellau ar agor dydd Llun - dydd Iau: 10.00 am - 4.00 pm, Dydd Gwener: 10.00 am – 3.30 pm.

Erbyn hyn mae gennym wasanaeth cyfyngedig yn seiliedig yng Nghanolfan Gyswllt y Cyngor, sy'n agored i bob aelod o'r cyhoedd yn Wrecsam; mae’n gweithredu ar sail apwyntiad yn unig. I wneud apwyntiad, cysylltwch â ni ar un o’r dulliau uchod, dros y ffôn neu dros e-bost, neu galwch i mewn i’r Ganolfan Gyswllt ar Stryt yr Arglwydd.

Materion Ariannol

Mae pecyn adnoddau gyda chyngor a gwybodaeth am wasanaethau ariannol wedi ei gynhyrchu ar y cyd gan nifer o asiantaethau ar draws Wrecsam. Mae’n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am amrywiaeth o faterion ac ymhle y gallwch chi dderbyn cymorth pellach. Mae’r materion yn cynnwys  delio â dyledion, materion tai, hawlio budd-daliadau, cyngor ar Gredyd Cynhwysol, mynd i'r afael â benthycwyr arian anghyfreithlon a defnyddio ynni yn effeithlon. Mae manylion cyswllt sefydliadau lleol hefyd ar gael yn y pecyn, gan gynnwys Cyngor ar Bopeth, Shelter, yr Undeb Credyd, Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Cyngor, yr Uned Hawliau Lles a gwasanaeth Cymorth Tenantiaeth.

Mae'r pecynnau ar gael i aelodau o'r cyhoedd ac i unrhyw un sy'n gweithio gyda theuluoedd a phobl ifanc. Maen nhw ar gael yn swyddfeydd y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn Llyfrgell Wrecsam, Ffordd Rhosddu, Wrecsam, LL11 1AU. Rhif ffôn: 01978 292094. E-bost: fis@wrexham.gov.uk. Gwefan: www.wrecsam.gov.uk/ggid

Cysylltiadau i wefannau defnyddiol eraill

Gwadiad: Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.