Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

A-Y o Fudd-daliadau

Mae'r canlynol yn ddisgrifiad byr o'r budd-daliadau mwyaf cyffredin sydd ar gael yn ystod 2015/16. NID yw'r rhestr yn ddatganiad awdurdodol o'r gyfraith ac fe'i bwriedir fel canllaw yn unig. Nodwch bod y System Nawdd Cymdeithasol yn gymhleth ac y gall newid yn rheolaidd. Mae hyn yn arbennig o wir yn ystod y cyfnod presennol o Ddiwygiadau Lles.

Dros yr ychydig flynyddoedd nesaf bydd Credyd Cynhwysol yn disodli’r rhan fwyaf o Gymhorthdal ​​Incwm, Credydau Treth Gwaith / Plant, Budd-dal Tai, Lwfansau Ceisio Gwaith / Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm (ddim yn seiliedig ar gyfraniadau). Bydd newidiadau hefyd i daliadau ar gyfer pensiynwyr o 2016 ymlaen.

Mae’r Lwfans Byw i'r Anabl, ar gyfer rhan fwyaf o bobl, wedi dechrau cael eu disodli gan Daliad Annibyniaeth Personol o fis Mehefin 2013. Mae’r Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (a delir ar y sail bod digon o Gyfraniadau Yswiriant Gwladol wedi’u gwneud) bellach yn gyfyngedig i gyfnod o 12 mis ar gyfer y rhan fwyaf o hawlwyr.

Mae Taliadau'r Gronfa Gymdeithasol, fel Benthyciadau Argyfwng a Grantiau Gofal yn y Gymuned, wedi’u disodli gan y Gronfa Gymorth Ddewisol.

DS:
1.
Gall y cyfraddau isod amrywio ar gyfer rhai grwpiau o gleientiaid, e.e. pobl o dramor, pobl sy'n byw mewn cartrefi gofal ac ysbytai, ac ati. Ceisiwch gyngor pellach os yw hyn yn berthnasol i chi.

2.Er bod y ffurflen berthnasol sydd angen ei llenwi i wneud cais am cychwynnol am fudd-dal wedi’i rhestru, mae’n well gan y Swyddfeydd Budd-daliadau a Chredydau Treth i bobl wneud cais dros y ffôn neu ar-lein.

Cliciwch ar y llythyren briodol uchod a bydd rhestr o'r holl fudd-daliadau sy'n dechrau gyda'r llythyren honno yn ymddangos. Nodwch – os nad yw llythyren wedi’i thanlinellu, mae hyn yn dangos nad oes unrhyw fudd-daliadau wedi'u rhestru ar gyfer y llythyren ar hyn o bryd.

A

Ategiad Incwm
Beth ydyw: Budd-dal sy’n destun prawf moddion i bobl ar incwm isel. Yn dibynnu ar sefyllfa hawlydd, bydd y llywodraeth yn ychwanegu at lefel incwm rhywun i swm a sefydlwyd ymlaen llaw.
Faint ydyw: Yn dibynnu, cysylltwch â ni am fanylion.
Hawlio: A1 (dan 60). I’r rhai dros 60, gweler Credyd Pensiwn

B

Benthyciad Argyfwng
Gweler y Gronfa Cymorth Dewisol

 

Budd-dal Anabledd
Gweler Budd-dal Anallu

 

Budd-dal Anabledd Anafiadau Diwydiannol
Beth ydyw: Budd-dal a delir i bobl sydd wedi cael eu hanablu oherwydd damwain/afiechyd a achoswyd gan gyflogaeth.
Faint ydyw: Mae’n dibynnu ar yr anabledd (lleiafswm = £33.60 mwyafswm = £168.00 i rai dros 18)
Hawlio: Ffôn: 0800 7585433
Budd-dal Analluogrwydd (Budd-dal Analluedd a Budd-dal Salwch yn flaenorol)
Beth ydyw: Budd-dal a delir i bobl nad ydynt yn gallu gweithio a bodloni amodau cyfraniadau yswiriant gwladol neu ddim yn gallu gweithio ers eu hieuenctid.
Faint ydyw: Mae yna wahanol gyfraddau yn dibynnu ar eich oedran, faint o amser y tybir eich bod yn analluog i weithio ac a yw’r hawliad yn cynnwys dibynyddion.
Hawlio: Amherthnasol
Sylwch: Diddymwyd y budd-dal hwn ar gyfer hawlwyr newydd ym mis Hydref 2008 a'u disodli gan y "Lwfans Cyflogaeth a Chymorth". Mae'r rhai sy’n dal i dderbyn Budd-dal Analluogrwydd yn cael eu symud yn raddol i’r budd-dal newydd.

 

Budd-dal Diweithdra
Gweler Lwfans Ceiswyr Gwaith
Budd-dal Plant
Beth ydyw: Tâl i bobl sy’n gofalu am blentyn / blant.
Faint ydyw: £20.70 plentyn cyntaf
£13.70 plant eraill
Hawlio: Ffôn: 0845 3021411

 

Budd-dal Salwch
Gweler Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
Budd-dal Tai
Beth ydyw: Budd-dal a delir i bobl sy’n gorfod talu rhent (Nid morgais) ac sydd ar incwm isel.
Faint ydyw: Mae’n dibynnu - mae cyfrifiad ‘graddfa raddol’ sy’n destun prawf moddion. Bydd y rhai sy’n derbyn Ategiad Incwm, Lwfans Ceiswyr Gwaith sy’n seiliedig ar incwm neu elfen gwarant y Credyd Pensiwn yn derbyn budd-dal tai llawn fel arfer.
Hawlio: Cysylltwch ag Adran Budd-dal Tai Cyngor Wrecsam ar 01978 292032 neu, os ydych yn hawlio Cymhorthdal ​​Incwm ayb llenwch ffurflen HTCB1 yn y pecyn cais.

Sylwch: o fis Ebrill 2008, os ydych rhentu gan landlord preifat, gelwir y budd-dal yn Lwfans Tai Lleol. Bydd taliadau tai yn dechrau cael eu talu yn raddol fel rhan o'r 'Credyd Cynhwysol' newydd o fis Ebrill 2015.

 

Budd-daliadau
Gweler gwefan yr Adran Gwaith a Phensiynau www.dwp.gov.uk neu cysylltwch â ni yn Uned Hawliau Lles Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar 01978 298255.

 

Budd-daliadau Iechyd
Gweler gwefan yr Adran Gwaith a Phensiynau www.dwp.gov.uk neu cysylltwch â ni yn Uned Hawliau Lles Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar 01978 298255.
Budd-daliadau Mamolaeth a Thadolaeth
Beth ydyw: Gwahanol fudd-daliadau/taliadau gan gynnwys Tâl Mamolaeth Statudol, Tâl Tadolaeth Statudol, Tâl Mabwysiadu Statudol a Lwfans Mamolaeth. Mae pob un yn gyfyngedig o ran amser, mae rhai yn cael eu talu gan gyflogwr, a rhai gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.
Faint ydyw: Symiau Amrywiol. Gwiriwch gyda'r Uned Hawliau Lles ar 01978 298255.
Hawlio: Trwy’ch cyflogwr, yr Adran Gwaith a Phensiynau neu Gyllid a Thollau EM. Gwiriwch gyda'r Uned Hawliau Lles ar 01978 298255 i weld pa un sy’n berthnasol i chi.
Budd-daliadau Profedigaeth
Beth ydyw: Budd-dal nawdd cymdeithasol a delir i alarwyr. Mae’n cymryd lle’r Budd-dal Gwragedd Gweddw o 2001.
Faint ydyw: Tâl Profedigaeth - £2,000
Lwfans Rhieni Gweddw - £112.55 (sylfaenol)
Lwfans Profedigaeth - £112.55 (graddfa lawn)
Hawlio: Ffurflen BB1 / Ffôn: 0845 6060265
Budd-daliadau Tadolaeth
Gweler Budd-daliadau Mamolaeth

C

Credyd Cynhwysol
Beth yw hyn? Yn raddol, o 2015 i 2018, bydd y rhan fwyaf o fudd-daliadau prawf modd yn cael eu disodli gan y Credyd Cynhwysol. Am fanylion pellach gweler www.dwp.gov.uk/policy/welfare-reform/universal-credit/ neu cysylltwch â Hawliau Lles ar 01978 298255.
Faint ydyw?

Lwfansau Safonol (Ffigurau Misol)

Sengl

Dan 25 = £251.77
25+ = £317.82

Cwpl

Y ddau dan 25 = £395.20
un neu ddau yn 25+ = £498.89

Elfennau Plant

Unig Blentyn / Plentyn Hynaf = £277.08
Plant Eraill = £231.67

Elfennau Plentyn Aanabl

Cyfradd Is = £126.11
Cyfradd Uwch = £367.92

Elfennau Gallu Cyfyngedig

Ar Gyfer Gwaith = £126.11
Ar gyfer gwaith a gweithgareddau sy'n gysylltiedig â gwaith = £315.60

Elfen Gofalwr

Elfennau costau Gofal Plant (uchafswm)

1 Plentyn = £532.29
2+ o Blant = £912.50

Hawlio: ar-lein ar: www.gov.uk/universalcredit
Credyd Pensiwn
Beth ydyw: Budd-dal prawf modd ar gyfer pobl dros oedran pensiwn. Ar gyfer pobl dros 65 oed, gall credyd ‘cynilion’ hefyd fod yn berthnasol. Mae'n wobr gan y llywodraeth i’r rhai sydd wedi gallu, neu wedi dewis, cynllunio ar gyfer ymddeol drwy arbed neu dalu i mewn i gynllun pensiwn. Mae’n gweithredu mewn ffordd debyg i Gymhorthdal ​​Incwm.
Faint ydyw: mae’n dibynnu - gwiriwch gyda'r Uned Hawliau Lles ar 01978 298255.
Hawlio: PC1 neu ffôn: 0800 991 234.
Sylwch: Os ydych eisoes yn cael Cymhorthdal ​​Incwm, ni ddylai fod angen i chi wneud cais newydd am Gredyd Pensiwn; dylech gael eich cyfeirio yn awtomatig ato pan fyddwch yn cyrraedd oedran pensiwn.
Credyd Teulu
Gweler Credydau Treth
Credyd Treth Gwaith (CTG)
Beth yw hyn? Taliad sy’n cael ei dalu i'r rhai sydd mewn gwaith cyflog isel, boed yn gyfrifol am blant ai peidio.
Faint ydyw (Cyfraddau Blynyddol)?

Elfen Sylfaenol = £1,960
Elfen Cwpl = £2,010
Elfen Rhiant Sengl = £2,010
Elfen 30 Awr = £810
Elfen Anabledd = £2,970
Elfen Gofal Plant = £175 - £300 (wythnos)

Hawlio: Ffôn 0845 300 3900

Credyd Treth Unigolion Anabl
Gweler Credydau Treth
Credyd Treth Teuluoedd sy’n Gweithio
Gweler Credydau Treth

 

Credyd Treth Plant
Beth ydyw: Taliad i deuluoedd gyda phlant. Gweinyddir gan swyddfa Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (“HMRC”) ac mae’n disodli taliadau blaenorol i blant a wnaed gyda Chymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith, Teuluoedd yn gweithio a Chredydau Treth Personau Anabl
Faint ydyw:

Mae’r symiau’n amrywio. Disgrifir taliadau’n unigol:-

Elfen Plentyn = £2,780
Elfen Plentyn Anabl = £3,140
Elfen Plentyn ag Anabledd Difrifol = £1,275
Elfen Teulu = £545

Hawlio: Ffôn: 0845 3003900
Credydau Treth
Beth ydyw:

Gweinyddir gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) ac mae’n disodli’r Credydau Treth i Deuluoedd sy’n Gweithio, Credydau Treth Pobl Anabl, rhai elfennau o’r Cymhorthdal ​​Incwm a Lwfans Ceisio Gwaith a Chredydau Teulu sy'n seiliedig ar incwm.

Y ddwy brif elfen yw:

  1. Credydau Treth Plant (CTP)
  2. Credyd Treth Gwaith (CTG)
  1. Ar gyfer teuluoedd ar incwm isel / canol, yn gweithio neu beidio, sy'n gyfrifol am o leiaf un plentyn.
  2. Tâliad yn seiliedig ar incwm ar gyfer oedolion sy'n gweithio.
Faint ydyw:

Mae’n amrywio, yn dibynnu ar incwm. Mae’r taliadau yn cael eu cyfrifo’n flynyddol (yn wahanol i’r budd-daliadau eraill a gyfrifir ar sail ddyddiol neu wythnosol). Gallwch gael CTP a CTG ar yr un pryd. O 2015 ymlaen, bydd Credydau Treth yn dechrau cael eu talu yn raddol fel rhan o'r Credyd Cynhwysol newydd.

Hawlio:

Ffôn: 0845 3003900


Credydau Yswiriant Gwladol
Gallwch weithiau gael eich ‘credydu' â chyfraniadau Yswiriant Gwladol, trwy eu talu nhw eich hun neu drwy daliadau budd-dal penodol a gewch (e.e. Lwfans Gofalwyr). Mae’r rhesymau dros pryd y bydd angen i chi ystyried ychwanegu mwy credydau i'r gronfa Yswiriant Gwladol yn niferus ac yn amrywiol - cysylltwch â ni neu'r Adran Gwaith a Phensiynau i gael mwy o wybodaeth am hyn.

 

Cronfa Cymorth Dewisol (CCD)
Beth ydyw: Cynllun yng Nghymru yw hwn a ddisodlodd rai o daliadau’r Gronfa Gymdeithasol (e.e. Benthyciadau Argyfwng a Grantiau Gofal yn y Gymuned). Mae'n gynllun sy'n seiliedig ar grantiau felly nid oes rhaid talu unrhyw ddyfarniad yn ôl. Rhaid gwneud ceisiadau drwy'r post, dros y ffôn neu ar-lein ac ni ellir gwneud cais wyneb yn wyneb. Mae Llywodraeth Cymru yn ei oruchwylio.
Faint ydyw: Mae’n dibynnu. Caiff rhai taliadau eu gwneud drwy daleb, neu eu talu i gyfrif banc neu drwy PayPoint.
Hawlio:

Ffôn:   0800 859 5924 (am ddim o linellau ffôn tir)
Neu     033 0101 5000 (codir y gyfradd leol)

Ar-lein: www.northgate-nes.co.uk

Drwy’r Post: 

Cronfa Cymorth Dewisol (DAF) Cymru
PO Box 2377
Wrecsam
LL11 0LG

Mae ffurflenni cais drwy’r post ar gael yn:

www.moneymadeclearwales.org/

Cronfa Gymdeithasol
Beth ydyw: Mae'r gronfa gymdeithasol a reoleiddir yn ymwneud â grantiau mamolaeth, taliadau angladd, taliadau tywydd oer a thaliadau tanwydd gaeaf. Mae'r gronfa gymdeithasol ddewisol yn ymwneud â grantiau gofal cymunedol, benthyciadau gosod cyllideb a benthyciadau argyfwng ond mae rhain rŵan yn cael eu disodli’n bennaf gan y Gronfa Gymorth Ddewisol. Rhaid diwallu amodau amrywiol yn dibynnu ar ba fath o daliad sy’n cael ei hawlio.
Faint ydyw: Mae’n amrywio
Hawlio:

Grant Mamolaeth SF100
Taliad Angladd SF200
Taliad Tanwydd Gaeaf a Thywydd Oer a delir yn awtomatig

Cronfa Cymorth Ddewisol

(Gweler yr adran berthnasol)

 

Cyfraniadau Yswiriant Cenedlaethol
Gall rhai budd-daliadau gael eu talu dim ond os yw’r cofnod cyfraniadau Yswiriant Gwladol yn ddigonol. Mae'r rhain yn bennaf yn cael eu talu drwy gydol eich cyfnod cyflogaeth (yn gyflogedig neu'n hunan-gyflogedig) er y gellir gwneud cyfraniadau gwirfoddol weithiau hefyd.

 

Cymhorthdal Incwm
Beth ydyw: Budd-dal prawf modd ar gyfer pobl ar incwm isel. Yn dibynnu ar sefyllfa benodol yr hawliwr, bydd y llywodraeth yn rhoi cyfraniad at lefel incwm yr unigolyn hyd at swm penodol.
Faint ydyw: Mae'n dibynnu, cysylltwch â'r Uned Hawliau Lles am fanylion ar 01978 298254.
Hawlio: A1 (dan oedran pensiwn). Tel : 01978 298255. I’r rhai dros oedran pensiwn, gweler Credydau Pensiwn.
Cymhorthdal Treth y Cyngor
Beth ydyw: Gostyngiad ar gyfer pobl sy’n gorfod talu Treth y Cyngor ac sydd ar incwm isel. Disodlodd Fudd-dal Treth y Cyngor o fis Ebrill 2013.
Faint ydyw: Mae’n dibynnu - mae cyfrifiad prawf modd 'graddfa symudol'. Bydd y rhai sy'n derbyn Cymhorthdal Incwm a Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth neu elfen gwarant y Credyd Pensiwn fel arfer yn cael Gostyngiad Treth y Cyngor llawn.
Hawlio: Cysylltwch ag Adran Cyllid Cyngor Wrecsam ar 01978 292032 neu os ydych yn hawlio Ategiad Incwm, ac ati, cwblhewch ffurflen HB1 yn y pecyn hawlio.

G

Grant Gofal Cymunedol
Gweler y Gronfa Cymorth Dewisol

L

Lwfans Anabledd Difrifol - (diddymwyd y budd-dal hwn ar gyfer ymgeiswyr NEWYDD ym mis Ebrill 2001)
Beth ydyw: Budd-dal ar gyfer pobl nad ydynt yn gallu gweithio ac nad oeddent yn bodloni'r cofnod Cyfraniadau Yswiriant Gwladol ar gyfer yr hen Fudd-dal Analluedd. Bydd y rhai oedd cael Lwfans Anabledd Difrifol cyn Ebrill 2001 yn parhau i'w gael os credir eu bod dal yn analluog o waith.
Faint ydyw: £74.65 (swm sylfaenol)
Hawlio: Ddim yn berthnasol
Lwfans Byw i’r Anabl (LBA)
Beth ydyw: Budd-dal nad yw’n destun prawf moddion i bobl ag anabledd, iau na 65 oed ag anghenion symudedd a / neu ofal.
Faint ydyw:

Symudedd

Graddfa = £21.80
Graddfa Uwch = £57.45

Gofal

Graddfa Isel = £21.80
Graddfa Ganolig = £55.10
Graddfa Uchel = £82.30

Hawlio:

Ni ellir gwneud unrhyw geisiadau newydd bellach, ac eithrio ar gyfer plant hyd at 16 oed. Hawliadau ar gyfer plant, ffoniwch 0345 712 3456

Sylwch: Os ydych chi'n meddwl eich bod yn gymwys i gael y budd-dal hwn, cyflwynwch gais. NI fydd hawliad llwyddiannus yn effeithio yn andwyol ar unrhyw incwm arall. Os ydych eisoes yn derbyn rhyw ran o'r Lwfans Byw i'r Anabl a’ch bod yn credu y gallech fod â hawl i swm uwch PEIDIWCH â chyflwyno cais pellach heb ofyn am gyngor i ddechrau gan yr Uned Hawliau Lles ar 01978 298255. Mae'r budd-dal hwn yn dechrau cael ei ddisodli’n raddol gan PIP ar gyfer pobl 16-64 oed yn unig.

Lwfans Ceisio Gwaith (LCG)(yn flaenorol Budd-dâl Diweithdra)
Beth ydyw: Budd-dal ar gyfer y rhai sy'n ddi-waith (neu'n gweithio llai na 16 awr yr wythnos ond yn chwilio am waith llawn amser). Mae dau fath gwahanol o lwfans ceisio gwaith:  mae un yn dibynnu ar gofnod cyfraniadau Yswiriant Gwladol, ac mae'r llall yn gweithio ar system prawf modd tebyg i Gymhorthdal ​​Incwm.
Faint ydyw: £73.10 (i rai dros 25 ac yn bodloni amodau Yswiriant Gwladol). Mae’r symiau’n amrywio ar gyfer LCG yn seiliedig ar incwm, yn debyg i Gymhorthdal Incwm.
Hawlio: Pecyn ceiswyr gwaith o ganolfannau gwaith yn unig neu Ffôn: 0800 0556688
Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (LCCh)
Beth ydyw: Mae’n cael ei dalu i'r rheiny sydd â gallu cyfyngedig i weithio. Yn debyg i’r Lwfans Ceisio Gwaith, mae gan ESA ddwy elfen: elfen gyfrannu ac sy'n gysylltiedig ag incwm. Mae hawlwyr yn cael eu hasesu yn feddygol i benderfynu pa weithgaredd/tasgau gwaith y gallant neu na allant eu gwneud. Bydd hyn yn arwain at 'sgôr' pwyntiau y mae angen i'r hawlydd ei gyrraedd er mwyn cael taliad.
Faint ydyw: Taliad Cyfnod Asesu (dros 25 oed) - £73.10
Cydran gweithgaredd cysylltiedig â gwaith - £29.05
Cydran gymorth - £36.25
Hawlio: Pecyn ESA o’r Adran Gwaith a Phensiynau. Ffôn: 0800 0556688

Sylwch: Oni bai fod yr hawlydd yn y grŵp ‘cymorth’ yna telir rhan gyfrannol y budd-dal hwn am ddim mwy na 12 mis..

 

Lwfans Gofalu am Bobl Anabl
Gweler Lwfans Gofalwyr

 

Lwfans Gofalwyr (a elwir yn Lwfans Gofal Analluedd yn flaenorol)
Beth ydyw: Budd-dal i ofalwyr sy'n gofalu am rywun sy'n derbyn Lwfans Gweini, Lwfans Byw i'r Anabl, cydran gofal ar gyfradd canol neu uwch neu Daliad Annibyniaeth Bersonol (elfen byw bob dydd).
Faint ydyw: £62.10
Hawlio: DS700 / Ffôn: 0845 6084321

Sylwch: Gall hawlio’r budd-dal hwn weithiau effeithio ar daliadau’r person yr ydych yn gofalu amdanynt. Cymerwch gyngor cyn hawlio. Hefyd, gall wneud cais am y budd-dal hwn roi'r hawl i bobl gael, neu gynyddu eu taliad o’r Cymhorthdal ​​Incwm, Credyd Pensiwn, Budd-dal Tai a Chymorth Treth y Cyngor.

Lwfans Gwarchodwyr
Beth ydyw: Budd-dâl a delir i bobl sy’n gofalu am blant yn lle’r rhiant (rhieni).
Faint ydyw: £16.55 am bob plentyn sy’n cymhwyso.
Hawlio: Ffôn: 0845 3021411

 

Lwfans Gweini
Beth ydyw: Budd-dal nawdd cymdeithasol a delir i bobl 65+ ag anghenion gofal.
Faint ydyw: £55.10 (is)
£82.30 (uwch)
Hawlio: Ffurflen AA1. Ffôn: 0345 605 6055
Lwfans Gweithio i’r Anabl
Gweler Credydau Treth

 

Lwfans Symudedd
Gweler Lwfans Byw’n Anabl

 

Lwfans Tai Lleol (LTLl)
Beth ydyw: Yr enw newydd am Fudd-dal Tai ar gyfer rhai sy'n rhentu yn y sector preifat.
Faint ydyw: gwelwch Cyfraddau Lwfans Tai Lleol
Hawlio: Cysylltwch ag Adran Budd-dal Tai Cyngor Wrecsam ar 01978 292033 neu, neu os ydych yn hawlio Cymhorthdal ​​Incwm ayb llenwch ffurflen HTCB1 yn y pecyn cais.

P

Pensiwn Ymddeol
Gweler Pensiwn Ymddeol Gwladol
Pensiwn Ymddeoliad y Wladwriaeth
Beth ydyw: Taliad ar gyfer y rhai o oedran ymddeol sydd wedi talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol yn ystod cyfnodau o'u bywyd gwaith.
Faint ydyw: £115.95 (swm sylfaenol ar gyfer pensiwn Categori A i berson sengl)
Hawlio: Ffurflen BR19 (sydd fel arfer yn cael ei hanfon atoch tua 4 mis cyn cyrraedd oed pensiwn).

Sylwer: Mae oedran pensiwn yn codi! Ers mis Ebrill 2010, ni ystyrir bod rhai pobl o oedran ymddeol nes eu bod yn 61 neu hŷn (merched) neu 66 neu hŷn (dynion). Cysylltwch â ni i gael rhagor o fanylion.

Rh

Rhif Yswiriant Gwladol (Rhif YG)
Er mwyn hawlio budd-daliadau, mae’n rhaid i berson naill ai fod â Rhif YG neu ddarparu digon o wybodaeth i gael un. Nes y bydd rhif yn cael ei ddyrannu, ni fydd budd-dal yn cael ei dalu. Mae hyn yn arbennig o bwysig i’r bobl hynny sy'n dod o dramor a all fod â hawl i gael budd-daliadau (ffoaduriaid ac ati).

T

Tâl Mamolaeth / Tadolaeth Statudol
Gweler Budd-daliadau Mamolaeth / Tadolaeth
Tâl Salwch Statudol
Beth ydyw: yw’n cael ei dalu i'r di-waith neu’r hunan-gyflogedig. Mae'n cael ei dalu a’i weinyddu gan eich cyflogwr.
Faint ydyw: £88.45 yr wythnos (efallai y gellir talu mwy fel tâl salwch cytundebol os cytunwyd gyda’r cyflogwr yn y contract cyflogaeth).
Hawlio: Rhowch wybod i'ch cyflogwr.
Taliad Annibyniaeth Bersonol (TAB)
Beth ydyw:

Budd-dal heb brawf modd ar gyfer pobl ag anabledd 16 -64 oed gydag anhawster symud a/neu anghenion gofal.

O fis Mehefin 2013 mae’n raddol yn disodli’r Lwfans Byw i'r Anabl (DLA) ar gyfer pobl o oedran gweithio. Am fanylion pellach gweler www.gov.uk/pip a/neu cysylltwch â Hawliau Lles ar 01978 298255.

Faint ydyw:

Y Gydran Bywyd Beunyddiol:

Cyfradd Safonol = £55.10
Cyfradd Uwch = £82.30

Y Gydran Symudedd:

Cyfradd Safonol = £21.80
Cyfradd Uwch = £57.45

Hawlio:

Os ydych yn derbyn Lwfans Byw i'r Anabl ar hyn o bryd, bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn cysylltu â chi ynglŷn â symud ymlaen i PIP maes o law.

Ar gyfer ceisiadau newydd, mae angen i chi ffonio’r Adran Gwaith a Phensiynau ar: 0800 917 2222 ffôn testun 0800 917 7777 neu ewch i wefan yr Adran Gwaith a Phensiynau/PIP fel uchod.

Taliadau Tywydd Oer
Beth ydyw: Tâl a wneir i unigolion penodol pan fydd cyfnod diffiniedig o dywydd oer.
Faint ydyw: £25.00 yr wythnos
Hawlio: Bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau’n ei dalu fel mater o drefn. Gweler gwefan yr Adran Gwaith a Phensiynau neu gysylltwch ag Uned Hawliau Lles yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar 01978 298255.
Taliadau Angladd
Gweler Cronfa Gymdeithasol

 

Taliadau / Budd-daliadau Gwragedd Gweddw
Gweler Budd-daliadau Profedigaeth

 

Taliadau Eraill
Wrth symud oddi ar fudd-daliadau ac i mewn i waith, gall y Llywodraeth dalu symiau ychwanegol penodol chi, yn dibynnu ar y budd-dal yr ydych wedi bod yn ei hawlio ac am ba hyd. Mae'r taliadau hyn yn cynnwys Llog Morgais, taliadau estynedig budd-dal tai a threth cyngor, grant swydd, cronfa mynediad i weithio, Cronfa Disgresiwn Ymgynghorydd, credyd dychwelyd i'r gwaith a chredyd yn y gwaith. Gofynnwch i ni am fwy o fanylion am y taliadau hyn os ydych yn ystyried mynd i mewn i waith.

 

Taliadau Tanwydd Gaeaf
Gweler Cronfa Gymdeithasol