A-Y o Fudd-daliadau

Mae'r canlynol yn ddisgrifiad bras o'r budd-daliadau mwyaf cyffredin sydd ar gael yn 2013/14. Nid yw'r rhestr yn ddatganiad awdurdodol o'r gyfraith a bwriedir hi fel canllaw yn unig. Sylwer bod y system nawdd cymdeithasol yn gymhleth ac yn gallu newid yn rheolaidd. Mae hyn yn debygol iawn yn ystod y cyfnod o ddiwygio'r system lles presennol.

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf bydd Credyd Cynhwysol yn disodli mwyafrif y budd-daliadau Cymhorthdal Incwm, Credydau Treth Plant/Gwaith, Budd-dal Tai, Lwfansau ar sail incwm (nid ar sail cyfraniad) Ceiswyr Gwaith/Lwfans Cyflogaeth a Chymorth.

Bydd Lwfans Byw i'r Anabl y rhan fwyaf o bobl yn dechrau cael ei ddisodli gan y Taliad Annibyniaeth Bersonol o fis Mehefin 2013 ymlaen. Erbyn hyn mae cyfyngiad amser ar y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (a delir ar y sail o fod wedi talu digon o Gyfraniadau Yswiriant Gwladol) – sef dim mwy na 12 mis i'r rhan fwyaf o'r hawlwyr.

Daw'r Gronfa Cymorth Dewisol i ddisodli taliadau o'r Gronfa Gymdeithasol, fel Benthyciadau Argyfwng a Grantiau Gofal Cymunedol.

Ceir gwybodaeth bellach am y newidiadau drwy'r dolenni canlynol:-

DS:
1.
Gall y telerau isod wahaniaethu i rai grwpiau cleient, ee pobl o dramor, pobl sy'n byw mewn cartrefi gofal ac ysbytai, ac ati. Ceisiwch gyngor pellach os yw hyn yn berthnasol i chi.

2. Er bod y Ffurflen berthnasol y mae angen ei llenwi i hawlio budd-dal wedi'i rhestru, mae'n well gan y swyddfeydd Budd-daliadau a Chredyd Treth i bobl wneud cais dros y ffôn. Hefyd, i raddau cynyddol, gellir hawlio'r rhan fwyaf o fudd-daliadau ar-lein.

A B C Ch D Dd E F Ff G Ng H I L Ll M N O P Ph R Rh S T Th U W Y

Defnyddiwch eich llygoden i glicio ar y llythyren briodol yn y tabl uchod a bydd rhestr o'r holl fudd-daliadau sy'n dechrau gyda'r llythyren honno'n ymddangos. Sylwer os nad yw'r llythyren wedi ei thanlinellu ni fydd budd-daliadau ar gyfer y llythyren hon ar hyn o bryd

A

Ategiad Incwm
Beth ydyw: Budd-dal sy’n destun prawf moddion i bobl ar incwm isel. Yn dibynnu ar sefyllfa hawlydd, bydd y llywodraeth yn ychwanegu at lefel incwm rhywun i swm a sefydlwyd ymlaen llaw.
Faint ydyw: Yn dibynnu, cysylltwch â ni am fanylion.
Hawlio: A1 (dan 60). I’r rhai dros 60, gweler Credyd Pensiwn

yn ôl i'r brig

B

Benthyciad Argyfwng
Gweler y Gronfa Cymorth Dewisol

 

Budd-dal Anabledd
Gweler Budd-dal Anallu

 

Budd-dal Anabledd Anafiadau Diwydiannol
Beth ydyw: Budd-dal a delir i bobl sydd wedi cael eu hanablu oherwydd damwain/afiechyd a achoswyd gan gyflogaeth.
Faint ydyw: Mae’n dibynnu ar yr anabledd (lleiafswm = £32.32 mwyafswm = £161.60 i rai dros 18)
Hawlio: Ffôn: 0800 0556688

yn ôl i'r brig

Budd-dâl Analluogrwydd (yn flaenorol Budd-dâl Anabledd a Budd-dâl Salwch)
Beth ydyw: Budd-dâl a delir i bobl sy’n analluog i waith ac yn bodloni amodau cyfraniadau yswiriant cenedlaethol neu’n dod yn analluog i waith yn eu hieuenctid.
Faint ydyw: Mae sawl cyfradd yn dibynnu ar oedran, amser yr ystyriwyd na allech weithio ac a yw hawliad yn cynnwys cymar.
Hawlio: SSP1, IB(Y)1 neu SC1
Sylwer: Diddymwyd y budd-dal hwn yn cael ei ddileu i hawlwyr newydd ym mis Hydref 2008 a’i ddisodli gan "Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth", (bydd y rhai, ar Fudd-dal Analluogrwydd bryd hynny yn cael trosglwyddo i’r budd-dal newydd).

 

Budd-dal Diweithdra
Gweler Lwfans Ceiswyr Gwaith

yn ôl i'r brig

Budd-dal Plant
Beth ydyw: Tâl i bobl sy’n gofalu am blentyn / blant.
Faint ydyw: £20.30 plentyn cyntaf
£13.40 plant eraill
Hawlio: Ffôn: 0845 3021444

 

Budd-dal Salwch
Gweler Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

yn ôl i'r brig

Budd-dal Tai
Beth ydyw: Budd-dal a delir i bobl sy’n gorfod talu rhent (Nid morgais) ac sydd ar incwm isel.
Faint ydyw: Mae’n dibynnu - mae cyfrifiad ‘graddfa raddol’ sy’n destun prawf moddion. Bydd y rhai sy’n derbyn Ategiad Incwm, Lwfans Ceiswyr Gwaith sy’n seiliedig ar incwm neu elfen gwarant y Credyd Pensiwn yn derbyn budd-dal tai llawn fel arfer.
Hawlio: Cysylltwch ag Adran Budd-Daliadau Tai Cyngor Wrecsam neu os ydych yn hawlio Ategiad Incwm, cwblhewch ffurflen HTCB1 yn y pecyn hawlio.
Sylwch: o fis Ebrill 2008, os yn rhentu oddi wrth landlord preifat, adwaenir budd-dâl fel Lwfans Tai Lleol. Telir taliadau tai yn rhan o’r ‘Credyd Cynhwysol’ newydd o 2013 ymlaen.

 

Budd-daliadau
Gweler gwefan yr Adran Gwaith a Phensiynau www.dwp.gov.uk neu cysylltwch â ni yn Uned Hawliau Lles Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar 01978 298255.

 

yn ôl i'r brig

Budd-daliadau Iechyd
Gweler gwefan yr Adran Gwaith a Phensiynau www.dwp.gov.uk neu cysylltwch â ni yn Uned Hawliau Lles Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar 01978 298255.

yn ôl i'r brig

Budd-daliadau Mamolaeth a Thadolaeth
Beth ydyw: Amryw o fudd-daliadau yn cynnwys Tâl Mamolaeth Statudol, Tâl Tadolaeth Statudol, Tâl Mabwysiadu Statudol, Lwfans Mamolaeth a Chredydau Treth. Mae pob un yn gyfyngedig i Amser. Telir rhai gan gyflogwr, rhai gan yr Adran Waith a Phensiynau.
Faint ydyw: Symiau amrywiol. Ffoniwch yr Uned Hawliau Lles ar 01978 298255.
Hawlio: Trwy gyflogwr neu’r Adran Gwaith a Phensiynau neu Gyllid y Wlad neu HMRC (Cyllid a Thollau ei Mawrhydi). Ffoniwch yr Uned Hawliau Lles ar 01978 298255 i weld pa un sy’n briodol i chi.

yn ôl i'r brig

Budd-daliadau Profedigaeth
Beth ydyw: Budd-dal nawdd cymdeithasol a delir i alarwyr. Mae’n cymryd lle’r Budd-dal Gwragedd Gweddw o 2001.
Faint ydyw: Tâl Profedigaeth - £2,000
Lwfans Rhieni Gweddw - £105.95 (sylfaenol)
Lwfans Profedigaeth - £105.95 (graddfa lawn)
Hawlio: Ffurflen BB1 / Ffôn: 0845 6088601

yn ôl i'r brig

Budd-daliadau Tadolaeth
Gweler Budd-daliadau Mamolaeth

yn ôl i'r brig

C

Credyd Cynhwysol
Yn raddol, o 2013 tan 2018, daw'r Credyd Cynhwysol i ddisodli'r rhan fwyaf o fudd-daliadau sy'n seiliedig ar brawf modd. Am fwy o wybodaeth, ewch i www.dwp.gov.uk/policy/welfare-reform/universal-credit/ neu cysylltwch â Hawliau Lles ar 01978 298254

yn ôl i'r brig

Credyd Pensiwn
Beth ydyw: Budd-dal â phrawf modd i bobl dros 60. I bobl dros 65 oed, gall credyd ‘cynilion’ fod yn gymwys hefyd. Mae’n wobr gan y llywodraeth i’r rhai sydd wedi gallu neu sydd wedi dewis cynllunio ar gyfer ymddeoliad trwy gynilo neu dalu i mewn i gynllun pensiwn. Mae’n gweithredu yn yr un modd â Chymhorthdal Incwm.
Faint ydyw: mae’n dibynnu, ffoniwch yr Uned Hawliau Lles ar 01978 298255.
Hawlio: PC1 neu Ffôn: 0845 6060265
Sylwch: Os ydych eisoes yn derbyn Cymhorthdal Incwm ni ddylai fod angen i chi wneud hawliad newydd ar gyfer credyd pensiwn. Dylech ei gael fel mater o drefn pan fyddwch yn cyrraedd oed pensiwn.

yn ôl i'r brig

Credyd Teulu
Gweler Credydau Treth

 

Credyd Treth Unigolion Anabl
Gweler Credydau Treth

yn ôl i'r brig

Credyd Treth Teuluoedd sy’n Gweithio
Gweler Credydau Treth

 

Credyd Treth Plant
Beth ydyw: Taliad i deuluoedd gyda phlant. Gweinyddir gan swyddfa Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (“HMRC”) ac mae’n disodli taliadau blaenorol i blant a wnaed gyda Chymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith, Teuluoedd yn gweithio a Chredydau Treth Personau Anabl
Faint ydyw:

Mae’r symiau’n amrywio. Disgrifir taliadau’n unigol:-

£2,720 = elfen blentyn
£3,015 = elfen plentyn anabl
£1,220 = elfen plentyn ag anabledd difrifol
£545 = elfen deulu

Hawlio: Ffôn: 0845 3003900

yn ôl i'r brig

Credydau Treth
Beth ydyw:

Taliadau ategol â phrawf modd yn cael eu gweinyddu gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) ac yn disodli Credyd Treth i Deuluoedd sy’n Gweithio, Credyd Treth i Bobl Anabl, rhai elfennau o Gymhorthdal Incwm a Lwfans Ceisio Gwaith a Chredydau Teulu ar sail incwm.

Y ddwy brif elfen yw:

  1. Credyd treth plant
  2. Credyd treth gwaith
  1. ar gyfer teuluoedd incwm isel / canolig, sy’n gweithio neu beidio, sy’n gyfrifol am o leiaf un plentyn
  2. tâl sy’n seiliedig ar incwm i oedolion sy’n gweithio
Faint ydyw: Mae’n amrywio, yn dibynnu ar eich incwm. Mae’r taliadau’n cael eu cyfrif ar sail flynyddol (yn wahanol i fudd-daliadau eraill a gyfrifir ar sail diwrnod neu fis)
Hawlio: Ffôn: 0845 3003900

Credydau Yswiriant Gwladol
Weithiau gallwch gael ‘credydau’ cyfraniadau Yswiriant Gwladol, trwy eu talu eich hun neu drwy rai taliadau budd-dal a dderbyniwch (e.e. Lwfans Gofalwyr). Mae’r rhesymau dros ystyried ychwanegu mwy o gredydau at gronfa Yswiriant Gwladol yn lluosog ac amrywiol – cysylltwch â ni neu’r Adran Gwaith a Phensiynau i gael rhagor o wybodaeth am hyn.

 

Cronfa Cymorth Dewisol (CCD)
Beth ydyw: Dyma gynllun newydd yng Nghymru sy’n disodli rhai o daliadau’r Gronfa Gymdeithasol (e.e. Benthyciadau Argyfwng a Grantiau Gofal Cymunedol). Cynllun sy’n seiliedig ar grantiau ydyw, felly does dim rhaid talu unrhyw arian a ddyfernir yn ôl. Rhaid gwneud cais drwy’r post, dros y ffôn neu ar-lein, ac ni ellir gwneud cais wyneb yn wyneb. Mae Llywodraeth Cymru’n goruchwylio’r cynllun, ac nid yw’n cael ei gynnal gan yr Adran Gwaith a Phensiynau mwyach.
Faint ydyw: Mae’n dibynnu. Caiff rhai taliadau eu gwneud drwy daleb, neu eu talu i gyfrif banc neu drwy PayPoint.
Hawlio:

Ffôn:       0800 859 5924
(am ddim o linellau tir)
Neu     033 0101 5000
(codir y gyfradd leol)

Ar-lein: https://www.northgate-nes.co.uk/pls/pwswall/callinitialapexpage.nesselfsrv?service=NSF&la=WALES

Drwy’r Post:  Discretionary Assistance Fund
PO Box 1005
BILLINGHAM
TS19 1UJ

Ceir hyd i ffurflenni cais drwy’r post yn:

http://www.moneymadeclearwales.org/
http://www.moneymadeclearwales.org/index.php?pageID=3&lng=cym

yn ôl i'r brig

Cronfa Gymdeithasol
Beth ydyw: Mae’r gronfa gymdeithasol reoleiddiedig yn cynnwys grantiau mamolaeth, taliadau angladd, taliadau tywydd oer a thanwydd gaeaf, ac fe’i cynhelir gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. Roedd y gronfa gymdeithasol ddewisol yn cynnwys grantiau gofal cymunedol, benthyciadau cyllidebu ac argyfwng. Mae’r Gronfa Cymorth Dewisol bellach wedi disodli’r gronfa gymdeithasol ddewisol, ac mae’r dasg o weithredu’r cynllun hwn wedi’i datganoli i Lywodraeth Cymru.
Faint ydyw: Mae’n amrywio
Hawlio:

Grant Mamolaeth SF100
Taliad Angladd SF200
Taliad Tanwydd Gaeaf a Thywydd Oer a delir yn awtomatig

Cronfa Cymorth Ddewisol

(Gweler yr adran berthnasol)

 

Cyfraniadau Yswiriant Cenedlaethol
Gellir talu rhai budd-daliadau dim ond os yw cofnod cyfraniadau yswiriant cenedlaethol unigolion yn ddigonol. Telir y rhain trwy gyflogaeth fel arfer (cyflogedig neu hunangyflogedig) er y gellir gwneud cyfraniadau gwirfoddol hefyd.

 

Cymhorthdal Incwm
Beth ydyw: Budd-dal sy’n destun prawf moddion i bobl ar incwm isel. Yn dibynnu ar sefyllfa hawlydd, bydd y llywodraeth yn ‘ychwanegu’ at lefel incwm rhywun i swm a sefydlwyd ymlaen llaw.
Faint ydyw: Yn dibynnu, cysylltwch â’r Uned Hawliau Lles am fanylion ar 01978 298255.
Hawlio: A1 (dan oedran pensiwn). Tel : 0800 0556688. I’r rhai dros oedran pensiwn, gweler Credydau Pensiwn.

yn ôl i'r brig

Cymhorthdal Treth y Cyngor
Beth ydyw: Gostyngiad i bobl ar incwm isel sy’n gorfod talu Treth y Cyngor. Bydd yn disodli’r Budd-dal Treth y Cyngor o fis Ebrill 2013.
Faint ydyw: Mae’n dibynnu - mae cyfrifiad graddfa raddol sy’n destun prawf moddion. Bydd y rhai sy’n derbyn Ategiad Incwm, Lwfans Ceiswyr Gwaith sy’n seiliedig ar incwm neu elfen gwarant y Credyd Pensiwn yn derbyn Cymhorthdal Treth y Cyngor yn llawn fel arfer.
Hawlio: Cysylltwch ag Adran Cyllid Cyngor Wrecsam ar 01978 292032 neu os ydych yn hawlio Ategiad Incwm, ac ati, cwblhewch ffurflen HB1 yn y pecyn hawlio.

G

Grant Gofal Cymunedol
Gweler y Gronfa Cymorth Dewisol

yn ôl i'r brig

L

Lwfans Anabledd Difrifol - Diddymwyd y budd-dâl hwn i hawlwyr newydd ym mis Ebrill 2001
Beth ydyw: Budd-dâl i bobl analluog i weithio na fodlonodd gofnod y Cyfraniad Yswiriant Cenedlaethol am Fudd-dâl Anallu ar y pryd. Mae’r rhai oedd yn derbyn Lwfans Anabledd Difrifol cyn Ebrill 2001 yn parhau i’w dderbyn os yn dybiedig analluog i weithio
Faint ydyw: £71.80 (swm sylfaenol)
Hawlio: Ddim yn berthnasol

yn ôl i'r brig

Lwfans Byw i’r Anabl (LBA)
Beth ydyw: Budd-dal nad yw’n destun prawf moddion i bobl ag anabledd, iau na 65 oed ag anghenion symudedd a / neu ofal.
Faint ydyw:

Symudedd
Graddfa is £21.00
Graddfa uwch £55.25

Gofal
Graddfa isel £21.00
Graddfa ganolig £53.00
Graddfa uchel £79.15
Hawlio: DLA1
Sylwer: Os ydych yn meddwl eich bod yn cymhwyso ar gyfer y budd-dâl hwn, cyflwynwch gais. Ni fydd cais llwyddiannus yn effeithio er gwaeth ar unrhyw incwm arall. Ond os ydych eisoes yn derbyn rhyw ran o LBA a’ch bod yn credu bod gennych hawl i swm uwch peidiwch â chyflwyno cais pellach heb gael cyngor yn gyntaf oddi wrth yr Uned Hawliau Lles ar 298255. Bydd budd-dal newydd (Taliad Annibyniaeth Bersonol) yn dechrau disodli’r budd-dal hwn yn ddiweddarach eleni, i rai 16-64 oed yn unig.

 

Lwfans Ceisio Gwaith (LCG)(yn flaenorol Budd-dâl Diweithdra)
Beth ydyw: Budd-dâl i rai diwaith (neu sy’n gweithio llai na 16 awr yr wythnos ond sy’n ceisio gwaith llawn amser). Mae dau fath o LCG: mae un yn dibynnnu ar gofnod cyfraniad yswiriant cenedlaethol, ac mae’r llall yn gweithio ar system brawf moddion tebyg i Gymhorthdal Incwm.
Faint ydyw: £71.70 (i rai dros 25 ac yn bodloni amodau Yswiriant Cenedlaethol). Mae’r symiau’n amrywio ar gyfer LCG yn seiliedig ar incwm, yn debyg i Gymhorthdal Incwm.
Hawlio: Pecyn ceiswyr gwaith o ganolfannau gwaith yn unig neu Ffôn: 0800 055668

yn ôl i'r brig

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA)
Beth ydyw: Disodlodd hwn Fudd-dal Analluogrwydd a Chymhorthdal Incwm a dalwyd i’r rhai’n methu gweithio o Hydref 2008 ymlaen. Yn debyg i Lwfans Ceisio Gwaith, mae dwy gydran i ESA: elfen gyfrannol a chysylltiedig ag incwm. Yn debyg i’r budd-dal y gwnaeth ei ddisodli (Budd-dal Analluogrwydd), bydd hawlwyr yn cael eu hasesu’n feddygol i benderfynu pa weithgaredd / gorchwylion cysylltiedig â gwaith y gallant neu na allant eu gwneud. Bydd hyn yn creu ‘sgôr’ pwyntiau y mae angen i’r hawliwr ei gyrraedd er mwyn derbyn taliad.
Faint ydyw: Taliad Cyfnod Asesu (dros 25 oed) - £71.70
Cydran gweithgaredd cysylltiedig â gwaith - £28.45
Cydran gymorth - £34.80
Hawlio: Pecyn ESA o’r Adran Gwaith a Phensiynau. Ffôn: 0800 0556688
Sylwer: Oni bai fod yr hawlydd yn y grŵp ‘cymorth’ yna telir rhan gyfrannol y budd-dal hwn am ddim mwy na 12 mis.

 

Lwfans Gofalu am Bobl Anabl
Gweler Lwfans Gofalwyr

 

Lwfans Gofalwyr (gynt yn cael ei alw’n Lwfans Gofal Analluedd)
Beth ydyw: Budd-dal ar gyfer gofalwyr sy’n gofalu am rywun sy’n derbyn Lwfans Gweini neu elfen ofal cyfradd ganol neu uwch Lwfans Byw i’r Anabl.
Faint ydyw: £59.75
Hawlio: DS700 / Ffôn: 0845 6084321
Sylwer: Weithiau gall hawlio’r budd-dâl hwn effeithio ar daliadau’r unigolyn rydych yn gofalu amdano/i. Gofynnwch am gyngor cyn hawlio. Hefyd, gall hawlio’r budd-daliad hwn olygu bod gan bobl hawl i dderbyn Credyd Pensiwn, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a Chymhorthdal Treth y Cyngor, neu gynyddu’r taliadau a wneir drwy’r budd-daliadau hynny.

yn ôl i'r brig

Lwfans Gwarchodwyr
Beth ydyw: Budd-dâl a delir i bobl sy’n gofalu am blant yn lle’r rhiant (rhieni).
Faint ydyw: £15.90 am bob plentyn sy’n cymhwyso.
Hawlio: Ffôn: 0845 3021444

 

Lwfans Gweini
Beth ydyw: Budd-dal nawdd cymdeithasol a delir i bobl 65+ ag anghenion gofal.
Faint ydyw: £53.00 (is)
£79.15 (uwch)
Hawlio: Ffurflen AA1

yn ôl i'r brig

Lwfans Gweithio i’r Anabl
Gweler Credydau Treth

 

Lwfans Symudedd
Gweler Lwfans Byw’n Anabl

 

Lwfans Tai Lleol (LTLl)
Beth ydyw: Enw newydd i Fudd-dâl Tai i’r rhai sy’n rhentu yn y sector breifat.
Faint ydyw: gwelwch Cyfraddau Lwfans Tai Lleol
Hawlio: Cysylltwch ag Adran Budd-dal Tai Cyngor Wrecsam ar 01978 292033 neu os ydych yn hawlio Cymhorthdal Incwm ac ati, llenwch ffurflen HTCB1 yn y pecyn hawlio.

yn ôl i'r brig

P

Pensiwn Ymddeol
Gweler Pensiwn Ymddeol Gwladol

yn ôl i'r brig

Pensiwn Ymddeol Gwladol
Beth ydyw: Tâl i’r rhai o oed ymddeol sydd wedi talu cyfraniadau yswiriant cenedlaethol yn ystod eu bywyd gwaith.
Faint ydyw: £110.15 (swm sylfaenol ar gyfer pensiwn Categori A i bobl sengl)
Hawlio: Ffurflen BR1 (caiff hon ei hanfon atoch rhyw 4 mis cyn i chi gyrraedd oedran pensiwn)
*Sylwch. Mae oedrannau pensiwn yn codi! Ers Ebrill 2010, nid yw rhai pobl yn cael eu hystyried o oed pensiwn cyn cyrraedd 61 neu hŷn (merched) neu 66 neu hŷn (dynion). Cysylltwch â ni am ragor o fanylion.

yn ôl i'r brig

Rh

Rhif Yswiriant Cenedlaethol
Er mwyn hawlio budd-daliadau bydd ar rywun angen un ai Rhif YG neu roi digon o wybodaeth i gael un wedi ei ddyrannu. Hyd nes bydd rhif wedi ei ddyrannu, ni thelir budd-dal. Mae hyn yn arbennig o bwysig i bobl sy’n dod o dramor a allai fod yn gymwys i gael budd-daliadau (ffoaduriaid, ayb).

yn ôl i'r brig

T

Tâl Mamolaeth / Tadolaeth Statudol
Gweler Budd-daliadau Mamolaeth / Tadolaeth

yn ôl i'r brig

Tâl Salwch Statudol
Beth ydyw: Budd-dal a delir i weithwyr os na allant weithio hyd at 28 wythnos. Ni chaiff unigolion diwaith neu hunangyflogedig y tâl hwn. Telir a gweinyddir ef gan eich cyflogwr.
Faint ydyw: £86.70 yr wythnos. (Gellir talu mwy fel tâl salwch cytundebol os y cytunwyd gyda’r cyflogwr mewn cytundeb cyflogaeth).
Hawlio: Rhowch wybod i’ch cyflogwr

yn ôl i'r brig

Taliad Annibyniaeth Bersonol (TAB)
Beth ydyw:

Budd-dal nad yw’n seiliedig ar brawf modd i bobl 16 – 64 ag anabledd, a chanddynt anghenion symudedd ac/neu ofal.

O fis Mehefin 2013, fe ddaw’n raddol i ddisodli’r Lwfans Byw i’r Anabl  (LBA) i bobl o oedran gweithio. Am fanylion pellach, ewch i www.gov.uk/pip ac/neu cysylltwch â Hawliau Lles ar 01978 298254.
Faint ydyw:

Y Gydran Bywyd Beunyddiol:
Cyfradd safonol = £53
Cyfradd uwch = £79.15

Y Gydran Symudedd:
Cyfradd safonol = £21
Cyfradd uwch = £55.25

Hawlio:

Os ydych yn derbyn LBA ar hyn o bryd, bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn cysylltu â chi i drafod trosglwyddo i’r TAB. YN y rhan fwyaf o achosion, disgwylir i hyn ddigwydd o 2015 ymlaen.

Ar gyfer hawliadau newydd, mae angen i chi ffonio’r Adran Gwaith a Phensiynau ar: 0800 917 2222 ffôn testun: 0800 917 7777 neu fynd i dudalen we TAB yr Adran Gwaith a Phensiynau, a nodir uchod.

yn ôl i'r brig

Taliadau Tywydd Oer
Beth ydyw: Tâl a wneir i unigolion penodol pan fydd cyfnod diffiniedig o dywydd oer.
Faint ydyw: £25.00 yr wythnos
Hawlio: Bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau’n ei dalu fel mater o drefn. Gweler gwefan yr Adran Gwaith a Phensiynau neu gysylltwch ag Uned Hawliau Lles yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar 01978 298255.

yn ôl i'r brig

Taliadau Angladd
Gweler Cronfa Gymdeithasol

 

Taliadau / Budd-daliadau Gwragedd Gweddw
Gweler Budd-daliadau Profedigaeth

 

Taliadau Eraill
Pan fyddwch yn rhoi’r gorau i fudd-daliadau i fynd i weithio, gallai’r Llywodraeth dalu symiau ychwanegol arbennig i chi, yn dibynnu ar y budd-dal yr ydych wedi bod yn ei hawlio ac am ba hyd. Mae’r taliadau hyn yn cynnwys parhad llog eich morgais, parhau i dalu budd-dal tai a threth y cyngor, y gronfa mynediad i waith, Cronfa Disgresiwn Ymgynghorydd, credyd dychwelyd i waith a chredyd mewn gwaith. Holwch ni am ragor o fanylion ynglŷn â’r taliadau hyn os ydych yn ystyried mynd i weithio.

 

Taliadau Tanwydd Gaeaf
Gweler Cronfa Gymdeithasol

yn ôl i'r brig

yn ôl i'r brig