Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Teuluoedd yn Gyntaf

Cyfrifoldeb dros Dderbyn

Bydd y Cyngor Bwrdeistref Sirol, fel yr Awdurdod Lleol (ALl), yn gyfrifol am bennu'r meini prawf a threfniadau derbyn, ac am dderbyn plant i bob ysgol gynradd, uwchradd ac arbennig, ac ysgolion a reolir yn wirfoddol o fewn y sir. Bydd yr ALl yn ymgynghori’n flynyddol â chyrff llywodraethol ysgolion ac Awdurdodau Addysg yr Esgobaethau mewn perthynas â meini prawf derbyn.

Beth mae Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf ei darparu?

Rhaglen Datblygu'r Gweithlu

Mae’r Tîm Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yn cyflawni Rhaglen Datblygu'r Gweithlu cynhwysfawr ar gyfer gweithwyr proffesiynol a gwirfoddolwyr yn Wrecsam sy’n gweithio gyda theuluoedd diamddiffyn.

Pwy all gael mynediad at Wasanaethau Teuluoedd yn Gyntaf?

Gall blant, pobl ifanc a’u rhieni/ gofalwyr o bob cwr o Wrecsam gael mynediad at Wasanaethau Teuluoedd yn Gyntaf.

Ymwelwch â am fanylion cyswllt darparwyr gwasanaeth.