Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gynllun Ysgolion Iach Wrecsam

Mae’r Cynllun Ysgolion Iach yn rhan integrol o wasanaeth Plant a Phobl Ifanc Bwrdeistref Sirol Wrecsam, o fewn yr Adran Dysgu a Chyflawniad.

Rydym yn ymroddedig i hyrwyddo a diogelu iechyd a lles plant a phobl ifanc drwy weithgareddau hyrwyddo iechyd a rhaglenni mewn Ysgolion.

Beth yw Ysgol Iach?

Mae ysgol sy’n hyrwyddo iechyd yn un sy’n hyrwyddo ac yn amddiffyn iechyd a lles corfforol, meddyliol a chymdeithasol ei chymuned trwy gamau gweithredu cadarnhaol fel polisïau, cynlluniau strategol a datblygu staff mewn perthynas â’i chwricwlwm, ei hethos, ei hamgylchedd corfforol a’i chysylltiadau â’r gymuned.

Lansiwyd Cynllun Ysgolion Iach Wrecsam yn 2002 ac mae’n aelod o Rwydwaith Cynlluniau Ysgolion Iach Cymru. Achredwyd y cynllun gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yn 2003. Mae’r cynllun yn bartneriaeth rhwng iechyd ac addysg, sy’n cydnabod bod manteision cilyddol i iechyd a chyraeddiadau pobl ifanc.

Mae’r cynllun yn ymroddedig i gefnogi ac annog twf a gweithrediad y fframwaith Addysg Bersonol a Chymdeithasol (ABCh) mewn ysgolion, yn ogystal â sicrhau bod blaenoriaethau iechyd cenedlaethol yn cael eu hystyried i ddisgyblion, staff a’r gymuned ehangach ym mywyd beunyddiol yr ysgol.

Sut y cefnogir ysgolion?

Yn Wrecsam mae tîm o swyddogion sy’n ymroddedig i gefnogi ysgolion yn y gwaith o ddatblygu’r cynllun ysgolion iach.

Cefnogir ysgolion yn y gwaith o ddatblygu camau gweithredu i ddiwallu eu hangenion penodol, a gynllunir gyda meini prawf a dulliau monitro ac arfarnu clir byn dilyn y Cynllun Deg Pwynt ac yn gweithio tuag at y Gwobr Ansawdd Cenedlaethol. Hwylusir gwaith rhwydweithio lleol rhwng ysgolion ac asiantaethau iechyd ac mae cyfleoedd hyfforddi ar gael i staff.

Fel arfer mae ysgolion yn cynnal asesiad bob blwyddyn a chânt eu hachredu am bob blwyddyn y maent wedi cymryd rhan yn y cynllun yn llwyddiannus. Dyfernir plac / tystysgrif i ysgolion mewn dathliad blynyddol.