Gwasanaeth Arlwyo Prydau Ysgol

Mae Gwasanaeth Arlwyo Prydau Ysgol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gweithio'n barhaus i ddarparu amrywiaeth eang o ddewisiadau iach er mwyn bodloni rhai o ofynion maethol plant sy'n tyfu ac yn datblygu.

Mae'r Gwasanaeth Arlwyo Prydau Ysgol mewn ysgolion cynradd yn cynnig bwydlen dau gwrs am bris penodol sydd â dewis dyddiol o ddau brif gwrs neu datws pob wedi'u llenwi a salad neu becyn cinio, ynghyd â phwdin ffres neu ffrwythau ffres a iogwrt.

 • Prydau Ysgol Babanod - £2.10
 • Prydau Ysgol Plant Iau - £2.15
 • Sant Christopher - £2.15
 • Mae prisiau prydau ysgolion uwchradd yn amrywio ond mae Pryd y Dydd yn £2.15
 • Prydau Oedolion £2.41 a TAW lle bo'n berthnasol, £2.89

Cynigir dewis o lysiau bob dydd, ynghyd ag amrywiaeth o wahanol garbohydradau gan gynnwys reis a phasta. Dylai sglodion fod ar gael unwaith yr wythnos yn unig.

Mae prydau ysgol yn rhoi cyfle ardderchog i blant roi cynnig ar fwydydd newydd yn gynnar yn ystod eu blynyddoedd datblygol. Tra bo staff arlwyo’n gwneud pob ymdrech i annog pobl ifanc i ddewis prydau iach, mae’n hanfodol bod rhieni ac ysgolion yn gwneud yr un fath. Gyda’u cefnogaeth hwy gallwn annog plant i newid eu harferion bwyta a dewis y bwyd iach sydd ar gael yn rheolaidd.

Yr her i bawb sy'n arlwyo prydau ysgol yw paratoi bwyd y bydd y disgyblion yn ei fwynhau ac yn ei fwyta, sydd hefyd yn hybu arferion bwyta da.

Pam dylech ddewis pryd ysgol i'ch plentyn?

 • Prydau ffres a maethlon sy'n defnyddio cynhwysion iach sylfaenol.
 • Staff arlwyo hyfforddedig a chymwys a fydd yn gwneud pob ymdrech i annog eich plentyn i ddewis pryd iach.
 • Bwydlen â chylchred 3 wythnos sydd ag amrywiaeth eang o ddewisiadau.
 • Bwydlenni sy'n cydymffurfio â'r safonau maethol ar gyfer prydau ysgol, a osodwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ac a gymeradwywyd gan Ddietegydd Cymunedol.
 • Mae'r pryd ysgol yn cynnig gwerth am arian.
 • Gellir ystyried anghenion dietegol arbennig.
 • Dewisiadau llysieuol ar gael bob dydd.
 • Datblygu sgiliau cymdeithasol.
 • Bwyd sy'n helpu plant i feddwl ac i dyfu.
 • Mae plant yn gallu canolbwyntio'n well yn y prynhawn ar ôl bwyta pryd ysgol cytbwy.

Cinio Ysgol v Cinio Pecyn

Efallai nad yw paratoi cinio pecyn i’ch plentyn mor gost effeithiol ag y tybiwch. Gyda chostau bwyd yn codi’n barhaus, mae’n werth ystyried manteision dewis y Cinio Pecyn Iach sy’n cael ei baratoi gan y gwasanaeth arlwyo cinio ysgol.

Mae Cinio Pecyn Iach Ysgol yn cynnwys:

 • Dewis o frechdan, wrap neu rôl (i gynnwys llenwadau caws, tiwna, cig neu wy) neu focs salad pasta.
 • Dewis o ffrwyth ffres
 • Sudd ffrwyth pur
 • Teisen frau, bisged ceirch neu iogwrt.

Mae pob Cinio Pecyn Iach Ysgol yn cael ei gadw mewn amodau oer priodol nes bydd ei angen amser cinio.

Os oes gan eich plentyn hawl i bryd am ddim, gellir darparu cinio pecyn ar gais.

Gall y Cinio Pecyn Iach Ysgol roi pryd iach a chytbwys i’ch plentyn. Mae pob cinio yn cydymffurfio â’r canllawiau maethol a gall gynnig y maetholion pwysig sydd eu hangen ar blant i dyfu, a datblygu yn eu blynyddoedd cynnar.

Rhowch gynnig ar Ginio Pecyn Iach Ysgol am yr un pris â chinio ysgol. Gellir gofyn am ginio pecyn o flaen llaw, neu gellir eu dewis wrth y cownter amser cinio.


Bwydlenni

Bwydlen Prydau Ysgol - Ysgol Uwchradd

Gellir lawrlwytho'r fwydlen ar y ffurfiau canlynol:

Bwydlen Prydau Ysgol - Ysgol Uwchradd - Fersiwn PDF 43Kb

Bwydlen Prydau Ysgol - Ysgol Gynradd

Gellir lawrlwytho'r fwydlen ar y ffurfiau canlynol:

Bwydlen Prydau Ysgol - Ysgol Gynradd - Fersiwn PDF 13Kb

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, cysylltwch â'r Adran Addysg ar 01978 298991.


I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.

 

I weld ac argraffu ffeiliau Microsoft Word, rhaid fod Microsoft Word wedi ei sefydlu ar eich cyfrifiadur neu gallwch ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan microsoft i ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word

yn ôl i'r brig