Cymorth i Fyfyrwyr 2014/2015

Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi penodi’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr i weithredu’r trefniadau cyllid myfyrwyr yng Nghymru. Bydd Cyllid Myfyrwyr Cymru yn gweithio o Gyffordd Llandudno, ac yn y dechrau nhw fydd yn gyfrifol am brosesu’r ceisiadau NEWYDD yn 2014/15, eu hasesu a gwneud y taliadau. Hefyd bydd yn ymdrin â’r holl geisiadau cyllid myfyrwyr sy’n weddill erbyn 2015/16.  Mae gwybodaeth a chanllawiau sy’n ymwneud â chyllid myfyrwyr ar gael i rieni a myfyrwyr yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Cyngor ar gyflwyno’ch cais

Myfyrwyr newydd – sy’n dechrau ar eu cwrs ym mlwyddyn academaidd 2014/15

Cyllid Myfyrwyr Cymru fydd yn gyfrifol am eich cais os ydych yn fyfyriwr newydd sy’n dechrau ar eich cwrs ym mlwyddyn academaidd 2014/15.

Disgwylir i’r gwasanaeth ymgeisio ar gyfer myfyrwyr llawnamser agor yn yr wythnos sy’n dechrau 31Mawrth 2014, neu rywbryd o gwmpas yr amser hwnnw. Dylech gyflwyno’ch cais ar-lein drwy fynd i www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Cewch ddilyn newyddion Cyllid Myfyrwyr Cymru ar Facebook (facebook.com/SFWales) neu Twitter (@SF_Wales)

Rhif ffôn Cyllid Myfyrwyr Cymru yw 0300 200 4050.

Myfyrwyr sy’n dychwelyd ym mlwyddyn academaidd 2014/15

Os ydych yn fyrfyriwr sy’n parhau â’ch astudiaethau ym mlwyddyn academaidd 2014/15, dylech ymgeisio drwy fynd i www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk fel arfer.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu angen i anfon unrhyw wybodaeth neu dystiolaeth i gefnogi eich cais, cysylltwch â'ch Awdurdod Lleol fydd yn parhau i ddelio â'ch cais am gyllid myfyrwyr.

Y Pethau a Wnawn

Mae Swyddfa Cymorth i Fyfyrwyr Wrecsam yn 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG.  Rydym yn gyfrifol am asesu cymhwyster a hawl myfyrwyr sy'n parhau sy'n byw fel arfer yn ardal yr Awdurdod sy'n mynychu Colegau a Phrifysgolion ledled y Deyrnas Unedig.

Ein prif ddiben yw sicrhau eich bod yn cael yr holl gymorth a chyngor sydd ei angen i chi.

Sut i wneud cais a phryd

O’r 2011/12 ymlaen, ni fydd ffurflenni cais papur am Gymorth i Fyfyrwyr ar gael yn gyffredinol.  Yn rhan o becyn moderneiddio y mae Llywodraeth Cymru wedi ei gyhoeddi, mae anogaeth i fyfyrwyr a’u rhieni wneud cais ar-lein am gymorth.  

Mae manylion llawn ynglŷn â sut i wneud cais ar-lein i’w gweld ar www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk o dan y Cwestiynau Cyffredin (cc) ar yr hafan. 

Myfyrwyr sy’n parhau

Gallwch wneud cais ar-lein yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Amserlen Ceiswyr Gymorth i Fyfyrwyr 2014/15

Rhaid i chi weithredu cyn y dyddiad cau canlynol os ydych eisiau derbyn rhandal cyntaf eich cymorth i fyfyrwyr ar ddechrau eich cwrs. Os na fyddwch yn llenwi unrhyw un o’r ffurflenni’n llwyr ac yn eglur, neu heb ddarparu’r holl dystiolaeth angenrheidiol, bydd hyn yn oedi unrhyw daliad.

6 Mehefin 2014

Mae'n rhaid i fyfyrwyr sy'n parhau ddychwelyd eu PR1 gyda'r holl adrannau perthnasol cwblhau erbyn y dyddiad hwn. Neu cyflwyno cais ar-lein.Ni fydd eich cais yn cael ei dderbyn fel arfer os byddwch yn gwneud cais yn hwyrach na 9 mis ar ôl dechrau’r flwyddyn academaidd. Cofiwch sicrhau pwyso’r ffurflen mewn Swyddfa Bost a thalu digon i’w dychwelyd.

Ar ddechrau eich cwrs

Os ydych wedi gweithredu cyn pob un o’r dyddiadau cau uchod a’r manylion o ran lleoliad a math o gwrs heb newid wedyn, dylid trosglwyddo’r arian sydd gennych hawl iddo i’ch cyfrif yn fuan ar ôl i chi gofrestru yn eich coleg / prifysgol. Rhaid i chi fod â chyfrif banc neu gymdeithas adeiladu y bydd modd trosglwyddo rhandaliadau iddo mewn dull electronig.

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru

Bydd y Grant Dysgu Llywodraeth Cymru ar gyfer 2014/15 yn £ 5,161.  Os ydych yn ennill llai na £18,370 byddwch yn gymwys i dderbyn y swm llawn.

Incwm y Cartref Cwrs Amser Llawn
£0 i £18,370 £5,161
£18,371 i £50,020 Grant Rhannol
Mwy na £50,020 £0

Cymorth Dyled

Mae Gweinidogion Cymru wedi cyflwyno diddymiad rhannol ar fenthyciadau cynhaliaeth a gymerwyd yn ystod cyfnod eich cwrs.  Y swm mwyaf y gellir ei ddiddymu yw £1,500.

Dyma'r atebion i'r rhan fwyaf o'ch cwestiynau. Os na allwch ddod o hyd i'r ateb yma, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Pryd gallaf wneud cais am gymorth?

Gallwch wneud cais ar-lein o ddechrau Ebrill 2014 ar www.studentfinancewales.co.uk Dylech gwblhau eich cais heb fod yn hwyrach na Mehefin 6, 2014. Os byddwch yn gwneud cais yn hwyr, efallai na fyddwch yn cael eich arian mewn pryd ar gyfer dechrau'r tymor.

A phwy gallaf siarad am gyngor neu gymorth wrth wneud cais?

Gall myfyrwyr sy'n parhau gysylltu â ni ar 01978 297406. Gallwch hefyd ymweld â ni yn Cyswllt Wrecsam i drafod ymholiadau cyffredinol dydd Llun i dydd Gwener, 8:30-17:30. Nid oes angen i chi wneud apwyntiad, fodd bynnag, mae ciwiau weithiau yn ystod misoedd yr haf. Dylai myfyrwyr newydd gysylltu â Cyllid Myfyrwyr Cymru ar 0300 200 4050

Beth yw fy rhif cyfeirnod myfyriwr?

Pan fyddwch yn gwneud eich cais cychwynnol, byddwch yn derbyn cyfeirnod unigryw 11 rhif a fydd yn cael ei ddyfynnu ar yr holl ohebiaeth rydych yn ei derbyn.

Pryd byddaf yn gwybod pa gymorth ariannol mae gennyf hawl iddo?

Dylech dderbyn llythyr hysbysu yn cadarnhau ei hawl o fewn oddeutu 6 wythnos i ni’n derbyn cais a gwblhawyd yn llawn.
Os yw eich ffurflen gais yn anghyflawn neu mae angen mwy o wybodaeth arnom, efallai y bydd hwn yn gohirio cwblhau eich cais.

Mae fy rhieni wedi ysgaru - oes rhaid i mi gyflwyno manylion incwm y ddau riant?

Dim ond incwm y rhiant rydych yn byw gydag ef/hi mae'n rhaid ei roi fel arfer.
Fodd bynnag, os yw'r rhiant rydych yn byw gydag ef/hi wedi ail-briodi neu'n cyd-fyw a rhywun, bydd angen manylion ariannol y person hwnnw hefyd.

Faint o fenthyciad cynhaliaeth gallaf ei gael?

Mae hyn yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw, a lefel eich incwm chi ac incwm eich teulu/partner/priod.
Y benthyciad mwyaf y gallwch ei dderbyn yn y flwyddyn academaidd 2014/15 yw:

  • £5,202 ar gyfer myfyrwyr sy'n byw oddi cartre
  • £7,288 ar gyfer myfyrwyr yn Llundain sy'n byw oddi cartref
  • £4,027 ar gyfer myfyrwyr sy'n byw gartref
  • Mae 75% o'r swm hwn ar gael i'r holl fyfyrwyr sy'n gymwys heb ystyried incwm eu cartrefi.  Fodd bynnag, gallai'r swm hwn ostwng os byddech yn derbyn grant cynhaliaeth.

Os dyfernir Grant Dysgu Llywodraeth Cymru/Grant Cymorth Arbennig i chi, bydd hyn hefyd yn effeithio ar lefel y benthyciad cynhaliaeth a ddyfernir i chi.

Bydd myfyrwyr ym mlwyddyn olaf eu hastudiaethau yn derbyn llai oherwydd nad oes unrhyw ddarpariaeth ariannol bellach dros wyliau'r haf.

Sut ydw i'n ad-dalu fy menthyciad cynhaliaeth?

Ceir manylion am sut mae'r broses ad-dalu'r benthyciad yn gweithio yn y daflen 'Benthyciadau Myfyrwyr Canllaw i Delerau ac Amodau'.  Gellir dod o hyd i'r llyfryn hwn ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk ar y dudalen 'Ffurflenni a Chanllawiau'. 

Bydd cymorth dyledion hyd at £1,500 i fyfyrwyr sy'n derbyn benthyciad cynhaliaeth gan Gyllid Myfyrwyr Cymru yn 2014/15 os ydych wedi gwneud eich ad-daliad dyledion gorfodol cyntaf wedi i chi ddechrau ennill dros £21,000, yn unol ag amodau penodol.

Faint bydd angen i mi ei dalu tuag at fy ffioedd?

Mae'n dibynnu os ydych yn fyfyriwr parhaus neu flwyddyn gyntaf.

Ers 2012/13 gellir codi hyd at £9,000 y flwyddyn ar fyfyrwyr blwyddyn gyntaf sy’n dewis astudio yng Nghymru, Lloegr neu ogledd Iwerddon.

Myfyrwyr sy'n parhau a'u hastudiaethau ac a ddechreuodd yn y brifysgol rhwng blynyddoedd academaidd 2006/07 a 2011/12 byddwch yn gorfod talu ffioedd dysgu hyd at £3,465.

Sut ydw i'n talu fy ffioedd?

Bydd benthyciad ffioedd dysgu nad yw’n dibynnu ar brawf modd o hyd at £3,685 ar gael a hefyd grant ffioedd dysgu nad yw’n dibynnu ar brawf modd er mwyn lleihau’r gwahaniaeth rhwng y benthyciad ffioedd dysgu mwyaf sydd ar gael a’r ffi sy’n daladwy gan y brifysgol DU (mwyafswm grant o hyd at £5,315 os yw ffi dysgu o £9,000 yn daladwy).

Os ydych wedi dewis derbyn y benthyciad ffioedd dysgu, yna caiff ei dalu'n uniongyrchol i'ch prifysgol gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr.

Ni fydd yn rhaid i chi ad-dalu'r benthyciad hwn nes eich bod wedi gadael y brifysgol ac yn ennill dros £21,000.  Os hoffech dalu eich ffioedd dysgu ei hunain (h.y. heb fenthyciad), bydd angen i chi gysylltu a swyddfa gyllid y brifysgol yn uniongyrchol.

Os nad ydych yn dymuno cael benthyciad ffi dysgu, bydd disgwyl i chi hunan-ariannu’r £3,685 cyntaf o’ch ffioedd dysgu.

A fyddaf yn derbyn y Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (GDLlC)?

Cyflwynwyd yr GDLlC gyntaf ar gyfer myfyrwyr a oedd yn dechrau ar eu cwrs o fis Medi 2006 ymlaen.  Mae faint y byddwch yn ei dderbyn yn dibynnu ar p’un ai ydych yn parhau â’ch astudiaethau neu’n dechrau yn y brifysgol am y tro cyntaf yn 2014/15.

Gall myfyrwyr a ddechreuodd ar eu cwrs rhwng blynyddoedd academaidd 2006/07 a 2009/10 wneud cais am GDLlC o hyd at £3,000.  Bydd faint rydych yn ei dderbyn yn dibynnu ar incwm eich cartref. Pan fydd incwm y cartref yn £18,370 neu lai, gall myfyrwyr ddisgwyl derbyn mwyafswm grant o £3,000.  Mae grant rhannol ar gael pan fydd incwm cartrefi rhwng £18,371 a £39,329.

Gall myfyrwyr a ddechreuodd eu hastudiaethau yn 2010/11 bellach ymgeisio am GDLlC o hyd at £5,161 os yw incwm eu cartref yn is na £18,370 a grant rhannol o rhwng £18,371 a £50,020. 

Gall myfyrwyr a ddechreuodd eu hastudiaethau yn 2011/12 bellach ymgeisio am GDLlC o hyd at £5,600 os yw incwm eu cartref yn is na £18,370 a grant rhannol o rhwng £18,371 a £50,020.

Gall myfyrwyr a ddechreuodd eu hastudiaethau yn 2012/13 a 2013/14 bellach ymgeisio am GDLlC o hyd at £5,780 os yw incwm eu cartref yn is na £18,370 a grant rhannol o rhwng £18,371 a £50,020.

Sut ydw i'n gwneud cais am GDLlC?

Ar ol i chi gwblhau ffurflen gais, cyfrifir eich hawl i GDLlC ar sail yr wybodaeth ariannol a roddir ar y ffurflen hon.

Sut caiff Grant Cynhaliaeth GDLlC ei dalu?

Caiff ei dalu mewn tri rhandaliad, ar dechrau pob tymor, ynghyd ag unrhyw Benthyciad Cynhaliaeth Myfyrwyr a wnaed cais amdano ac ni fydd yn rhaid ei ad-dalu oni bai eich bod yn gadael y cwrs yn fuan.

Grant Cymorth Arbennig

Gall y grant hwn cael ei dalu yn lle GDLlC i fyfyrwyr sydd efallai'n gymwys i dderbyn budd-daliadau prawf modd megis Cymhorthdal Incwm a Budd-dal Tai.

DS: Yn wahanol i GDLlC, ni fydd y Grant Cymorth Arbennig yn effeithio ar eich hawl i unrhyw fudd-daliadau gan yr AGP neu swm y benthyciad cynhaliaeth y gallai fod hawl i'w derbyn.

Mae maint y gefnogaeth, y trefniadau asesu incwm a'r trefniadau talu yr un fath ag ar gyfer grant cynhaliaeth GDLlC.  Os ydych yn derbyn y Grant Cymorth Arbennig, ni fyddwch yn gymwys i dderbyn grant cynhaliaeth GDLlC.

Sut byddaf yn derbyn fy arian?

Fel arfer bydd y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr (CBM) yn talu eich benthyciad a grantiau eraill mewn tri rhandaliad cyfartal, un ar ddechrau pob tymor.

Fel arfer, telir rhandaliadau yn uniongyrchol i'ch cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu.  Byddwch yn derbyn amserlen taliadau gan y CBM a fydd yn esbonio sut byddwch yn derbyn eich arian.  Os ydych yn gwneud cais am y benthyciad ffioedd dysgu i helpu a ffioedd dysgu, telir y swm hwn yn uniongyrchol i'ch coleg gan y CBM.

Ysgoloriaethau

Bydd angen i chi ymgynghori a'r brifysgol o'ch dewis am fanylion.

Oes unrhyw gymorth arall ar gael?

Efallai bydd cymorth ychwanegol ar gael i chi os ydych chi'n anabl, os oes gennych ddibynyddion neu gostau teithio ychwanegol oherwydd eich bod ar leoliad tramor clinigol neu eich bod yn anabl.

Beth os byddaf yn newid fy nghwrs neu fy mhrifysgol/fy ngholeg?

Dylech ein hysbysu am unrhyw newidiadau cyn gynted a phosib.
Gall newid cwrs neu brifysgol/coleg effeithio ar eich gallu o dderbyn cymorth ariannol a'r swm y gallwch ei gael.  Mae ffurflen Newid mewn Amgylchiadau ar gael o wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Sut i gysylltu â Chymorth i Fyfyrwyr

E-bost: student.support@wrexham.gov.uk
Ffôn: 01978 297406
Ffacs: 01978 298707

Cyfeiriad Post:
Swyddfa Cymorth i Fyfyrwyr
16 Stryt yr Arglwydd
Wrecsam
LL11 1LG

Gwybodaeth Ychwanegol am Gymorth (gwefannau allanol):

Bwrsarïau Gofal Iechyd

Gwadiad: Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

yn ôl i'r brig

Cyswllt i