Gwasanaeth Ieuenctid a Chwarae Wrecsam

Croeso i Wasanaeth Ieuenctid a Chwarae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, yn yr adran hon byddwch yn dod o hyd i wybodaeth am:

 • Wasanaethau Ieuenctid a Chwarae
 • Beth yw Gwaith Ieuenctid
 • Gweithio i'r Gwasanaeth Ieuenctid
 • Cysylltiadau Allweddol

Am y Gwasanaeth Ieuenctid a Chwarae

Mae Gwasanaeth Ieuenctid a Chwarae Wrecsam yn darparu ystod o wasanaethau o dan y themâu canlynol:

Cymuned - Clybiau Ieuenctid, Gwaith Ieuenctid Ysgolion, Chwarae, Gwaith Ieuenctid Datgysylltiedig ac Allgymorth.

Iechyd a Lles – Ysbrydoli – Gwaith Ieuenctid Ysbyty, In2Change - Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Pobl Ifanc, Outside In - Cwnsela, Siop Wybodaeth, Clinigau Iechyd Rhywiol Cyswllt, Ysgolion Iach a Chynlluniau Cyn Ysgol, Eiriolaeth Ail Lais ac Addysg Awyr Agored Nantyr.

Perfformiad a Chefnogi - Achredu, Cynllun Gwobr Dug Caeredin, Cyfranogiad, Dysgu a Datblygu a Phrifysgol Plant.

Mae'r Gwasanaeth Ieuenctid yn cefnogi pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed, gan ddarparu ymyriadau cyffredinol ac wedi'u targedu. Mae perthnasau gyda phobl ifanc yn seiliedig ar ymgysylltiad gwirfoddol ac yn cael eu hategu gan y pum piler mewn Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: Egwyddorion a Phwrpasau. Mae'n darparu gwasanaeth ar draws y sir gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau i ymgysylltu â phlant a phobl ifanc, fel gwaith ieuenctid datgysylltiedig, darpariaeth yn seiliedig ar adeilad a gwasanaethau allgymorth. Mae pedair Canolfan Rhagoriaeth sef Coedpoeth, Llai, Rhiwabon a’r Vic, yn galluogi plant a phobl ifanc i gael mynediad at fannau diogel yn eu hamser hamdden sy’n eu darparu gyda thechnoleg ddiweddar ac adnoddau i hyrwyddo dysgu y tu allan i oriau. Mae hyn yn darparu gwasanaeth hyblyg, modern sy’n estyn allan at blant a phobl ifanc ar adegau sy'n hwylus iddyn nhw, mewn mannau lle maent yn dymuno bod ac sy’n eu galluogi i gyflawni a mwynhau cyfleoedd addysg anffurfiol.

I gael gwybodaeth fanwl am y gwasanaethau ewch i www.wrecsamifanc.co.uk neu dewch o hyd i Wrecsam Ifanc ar Twitter a Facebook.

Gwasanaeth Chwarae

I gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth Chwarae, cliciwch ar y ddolen gyswllt ganlynol: www.wrecsam.gov.uk/chwarae

Egwyddorion Arweiniol a Datganiad Cenhadaeth

Yr egwyddorion arweiniol ar gyfer Gwasanaethau Ieuenctid a Chwarae modern yn Wrecsam yw:

 • Bod mewn ardaloedd lle mae'r mwyafrif o blant a phobl ifanc yn byw;
 • Bod mewn ardaloedd lle mae plant a phobl ifanc yn fwy tebygol o gyflawni troseddau, cymryd rhan mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol, cael eu gwahardd o'r ysgol, byw mewn tlodi, ac ati;
 • Bod ar gael i blant a phobl ifanc o fewn radiws o dair milltir i'w cartref, a ddarperir gan amrywiaeth o ddarparwyr, lle bo hynny'n bosibl.
 • Bod yn gynhwysol, gan fynd i'r afael ag anghenion grwpiau lleiafrifol;
 • Bod yn hyblyg a gallu ymateb i dueddiadau cyfredol a rhai newydd;
 • Sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cymryd rhan wrth lunio gwasanaethau.
 • Defnyddio gwahanol ddulliau i ymgysylltu â phlant a phobl ifanc, gan sicrhau eu bod yn cael adnoddau o safon uchel i ddarparu'r gwasanaeth yn effeithiol e.e. dylai adeiladau bob amser fod yn addas at y diben, yn groesawgar a chael yr offer diweddaraf.
 • Cynnig cwricwlwm o ansawdd uchel ac ymateb i anghenion plant a phobl ifanc, a ategir gan Ddatganiad Cwricwlwm Gwaith Ieuenctid Cymru ac Egwyddorion Chwarae.
 • Wedi cyflawni neu’n gweithio tuag at Wobr Ansawdd Wrecsam ar gyfer Gwasanaethau i Blant a Phobl Ifanc;
 • Canolbwyntio ar gyflawni canlyniadau cadarnhaol i blant a phobl ifanc wrth iddynt symud o blentyndod a llencyndod i fod yn oedolion.
 • Defnyddio staff a gwirfoddolwyr sydd â chymwysterau priodol i ddarparu Gwasanaethau Ieuenctid a Chwarae a bod DPP ar waith;
 • Gweithio gyda darparwyr gwasanaethau plant a phobl ifanc eraill, gan gynnwys Gwasanaethau Hamdden a'r Trydydd Sector.

'CYFLAWNI PROFIADAU GWAITH IEUENCTID O ANSAWDD UCHEL I BOBL IFANC YN WRECSAM'

yn ôl i'r brig