Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Effeithlonrwydd ynni a chyllid ar gyfer ynni adnewyddadwy

Lle da i ddechrau yw drwy gysylltu â'ch darparwr ynni presennol oherwydd efallai fod ganddynt gynlluniau effeithlonrwydd ynni a grantiau ar gael i'w cwsmeriaid.  Mae nifer o ffynonellau cyllid eraill ar gyfer mesurau effeithlonrwydd ynni ar lefel eiddo a thechnolegau ynni adnewyddadwy.

Cenedlaethol

Y Fargen Werdd

Cynllun effeithlonrwydd ynni gan y Llywodraeth yw’r Fargen Werdd sy'n galluogi pobl i dalu am fesurau effeithlonrwydd ynni drwy arbedion ar eu biliau ynni. Rhaid i asesiad y fargen werdd gael ei gynnal gan Aseswr y Fargen Werdd i benderfynu pa fesurau effeithlonrwydd ynni sy’n ofynnol a chost y mesurau a gynigir.  Mae'r Fargen Werdd yn ei hanfod yn fenthyciad gyda llog ychwanegol, fodd bynnag, mae’r ad-daliadau ynghlwm wrth y mesurydd trydan ac ni fydd yn cynyddu eich bil trydan. Dylai eich bil trydan aros yr un fath neu fod yn llai o ganlyniad i’r holl fesurau effeithlonrwydd ynni newydd a gaiff eu gosod. Mae gan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni a Gov.uk ragor o wybodaeth am y Fargen Werdd. Mae'r Fargen Werdd yn agored i berchnogion tai, landlordiaid a thenantiaid yn ogystal â busnesau.

Rhwymedigaeth Cwmni Ynni (ECO)

Mae ECO, neu Rhwymedigaeth Cwmni Ynni wedi ei gynllunio i gefnogi aelwydydd incwm isel a diamddiffyn, yn ogystal â thai anodd eu trin lle na fyddai'r gost o weithredu mesurau yn cael ei adennill drwy'r Fargen Werdd a thrwy arbedion ynni ar filiau. Mae'r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni yn rhoi cyngor diduedd am ddim a bydd yn gallu asesu a ydych yn bodloni'r meini prawf cymhwyso ECO. Gallwch gysylltu â nhw ar 0300 123 1234 (Rhadffon).Fel arall, gallwch gysylltu â'ch cyflenwr ynni yn uniongyrchol i weld a ydych yn gymwys am ECO.Nid oes gan bob cyflenwr ynni rwymedigaethau ECO.Y rhai sydd â rhwymedigaeth yw:

Mae rhagor o wybodaeth - OFGEM.

Cymhelliad Gwres Adnewyddadwy (RHI)

Cynllun gan Lywodraeth y DU yw’r cymhelliad gwres adnewyddadwy neu RHI lle telir cymhelliad ariannol i aelwydydd a busnesau am gynhyrchu gwres o ffynonellau adnewyddadwy fel biomas neu drwy solar thermol. Mae wedi ei sefydlu i annog manteisio ar dechnoleg gwres adnewyddadwy. Mae gan y RHI gynllun annomestig a domestig. Mae'r cynllun domestig yn gwarantu taliad am bob kWh o wres adnewyddadwy a gynhyrchir am 7 mlynedd ar gyfer y dechnoleg ganlynol:

Mae'r cynllun RHI annomestig yn gwarantu taliad ar gyfer pob kWh o wres adnewyddadwy a gynhyrchir am 20 mlynedd ar gyfer y dechnoleg uchod a hefyd bio-nwy ac ynni o wastraff.

Tariff Cyflenwi Trydan

Mae'r Cynllun Tariff Cyflenwi Trydan (FIT) yn cynnig cymhellion ariannol am 20 mlynedd am gynhyrchu trydan o ffynonellau adnewyddadwy fel paneli solar ffotofoltäig (PV) neu dyrbinau gwynt. Mae'n agored i fusnesau, perchnogion tai a landlordiaid a gwneir taliad am bob kWh o drydan a gynhyrchir hyd yn oed os bydd y trydan yn cael ei ddefnyddio yn yr adeilad. Byddwch hefyd yn arbed arian ar eich bil trydan gan y byddwch yn defnyddio'r trydan yr ydych wedi’i gynhyrchu. Y dechnoleg sydd wedi’i chynnwys yn y cynllun yw:

I wneud cais am y tariff cyflenwi trydan rhaid i'r dechnoleg a ddewisir gael ei gosod gan osodwr MCS cofrestredig ac ar gyfer Solar ffotofoltäig, rhaid i'r eiddo gael tystysgrif perfformiad ynni (EPC) band D neu uwch. Mae rhagor o wybodaeth - Energy Saving Trust.

Lleol

Nyth

Nyth yw cynllun tlodi tanwydd Llywodraeth Cymru sy'n anelu at leihau tlodi tanwydd drwy wneud cartrefi yn fwy effeithlon o ran ynni a thanwydd. Bydd asesiad tŷ cyfan yn cael ei wneud i benderfynu pa fesurau effeithlonrwydd ynni sy'n addas. Gall cynghorwyr hefyd ddarparu gwybodaeth am dariffau tanwydd, rheoli arian, cynyddu incwm a chymhwyster cynlluniau gwella cartref eraill. Gellir cysylltu ag ymgynghorwyr Nyth ar 0808 8082244 (am ddim o linellau tir a ffonau symudol) neu gallwch ymweld â'u gwefan.

Cyllid ar gyfer y Sector Preifat

Cynllun Benthyciadau Eiddo Gwag Troi Tai yn Gartrefi

Mae hyn yn cynnwys y Fwrdeistref Sirol gyfan ac mae wedi ei anelu at ddod ag eiddo gwag tymor hir (yn wag am chwe mis neu fwy) yn ôl i ddefnydd ar gyfer defnydd preswyl. Gellir ei ddefnyddio i drosi eiddo masnachol gwag tymor hir i ddefnydd preswyl yn amodol ar gymeradwyaeth cynllunio. Uchafswm y benthyciad yw £25,000 yr uned (uchafswm o 6 uned i bob ymgeisydd) ac mae'n ad-daladwy dros 2-3 blynedd. Ar ôl cwblhau'r gwaith, byddai disgwyl i berchnogion naill ai osod neu werthu'r eiddo.

Cynllun Benthyciadau Gwella’r Sector Preifat

Bydd y cynllun hwn ar gael yn fuan a bydd hefyd yn cynnwys y Fwrdeistref Sirol gyfan. Mae wedi'i anelu at wella cyflwr tai yn y sector preifat ehangach, gan gynnwys eiddo rhent preifat ac sy’n eiddo i berchen-feddianwyr. Uchafswm y benthyciadau fydd £25,000 yr uned (uchafswm o 6 uned i bob ymgeisydd) ac mae'n ad-daladwy dros 2-3 blynedd. Fel isafswm, dylai benthyciadau sicrhau bod unrhyw beryglon a nodwyd (System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai Categori 1) yn cael sylw, ond gall gwaith ychwanegol hefyd gael ei wneud gan gynnwys mesurau effeithlonrwydd ynni.

Cynllun Benthyciadau Eiddo Gwag Llefydd Llewyrchus Llawn Addewid

Mae hwn yn gweithredu yn yr un ffordd â'r cynllun Troi Tai yn Gartrefi, ond mae wedi’i gyfyngu i'r ardal a nodwyd yn y prosiect Llefydd Llewyrchus Llawn Addewid yn unig.

Cynllun Benthyciadau Sector Rhentu Preifat Llefydd Llewyrchus Llawn Addewid

Bydd hwn yn gweithredu mewn ffordd debyg i 'Gynllun Benthyciadau Gwella’r Sector Preifat' ond bydd yn y lle cyntaf yn gyfyngedig i'r sector rhentu preifat yn unig. Bydd yn cael ei gyfyngu i'r ardal a nodir yn y prosiect Llefydd Llewyrchus Llawn Addewid yn unig.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Adran Tai ar 01978 315300 neu anfonwch e-bost i housing@wrexham.gov.uk