Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Yn Eich Bro

O gwmpas Wrecsam

Mae bioamrywiaeth Wrecsam yn hynod iawn.  Mi fedrwn ni ymfalchïo mewn amrywiaeth hynod o rywogaethau a chynefinoedd - mae Corstir Fenn ar y ffin â Lloegr yn gynefin o bwysigrwydd rhyngwladol ac yn gartref i lawer o blanhigion a chreaduriaid prin, ac mae gweundiroedd eang Rhiwabon a Mynydd Esclus yn un o gynefinoedd pwysicaf y rugiar ddu.

Mae’n bosib iawn fod yna barc neu warchodfa natur o fewn tafliad carreg atoch chi.  Agorwch y drws ac ewch i chwilio!

Yn eich cymuned

Y gymuned ydi curiad calon pob ardal, felly mae’n bwysig bod ein cymunedau’n datblygu.  Mae Wrecsam yn ddigon ffodus i fod yn rhan o raglen Cynefin Llywodraeth Cymru.  Bwriad Cynefin ydi gwella’r amgylchedd ‘ar garreg y drws’, hynny ydi yn ein cymunedau ac yn y wlad o’u cwmpas.  Mae hynny’n dod â phobl leol ynghyd, yn eu grymuso ac yn gwella eu safonau byw.  Mae’n cynnig cyfleoedd i ddysgu galluoedd sy’n werthfawr yn ein bywydau pob dydd ac yn ein swyddi.  Ardaloedd Wrecsam ydi Cefn Mawr a Pharc Caia, ac mae’r manylion islaw,

Mae yna groeso i gymunedau gwledig sy’n ystyried sefydlu cynlluniau adfywio cymunedol gysylltu â Gogledd Gororau Cymru.  Y bwriad tymor hir ydi:-

Ymhlith y prosiectau mae cynllun Cyfraniad Ieuenctid, a Phrosiect yr Amgylchedd Gwledig sy’n sefydlu nifer o bethau i leihau ein hôl-troed carbon.

Os oes gan eich cymuned ddiddordeb mewn cynaladwyedd yna mi fydd y Rhwydwaith Pontio’n medru helpu.  Mae pentrefi, trefi a chymunedau wedi manteisio ar y cyfle i ddechrau prosiectau lleol ar gyfer bwyd, trafnidiaeth, egni, addysg, tai, gwastraff, y celfyddydau, a mwy.  Y bwriad ydi dechrau ‘wrth ein traed’ mewn ymateb i bynciau’r byd fel yr amgylchedd, yr economi, prinder egni rhad ac yn y blaen.  Dewch â’ch syniadau!

Mwy o wybodaeth